Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 24.06.2020

  • 23.04.2020
  • в сила от 24.06.2020
  • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 24.06.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.06.2020 г. влизат в сила промени в Общи условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Промeните са основно в РАЗДЕЛ I: БАНКОВИ СМЕТКИ, РАЗДЕЛ ІІ: КОМУНАЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ и РАЗДЕЛ ІII: ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ИНСТРУМЕНТИ, както следва:

„15. Промените в размерите на лихвите, таксите и комисионите, установени като определяеми, съгласно метода за определянето им, уреден в настоящите Общи условия, Лихвения бюлетин и Тарифата на Банката за таксите и комисионите за физически лица, и разпространени на гишетата на Банката и/или на интернет страницата й, пораждат действието си за сметките на виждане (спестовни и разплащателни) от датата на влизането им в сила, посочена в Лихвения бюлетин и Тарифата за таксите и комисионите на Банката за физически лица. Промените в размерите на таксите и комисионите, установени като определяеми, съгласно метода за определянето им, уреден в настоящите Общи условия и Тарифата на Банката за таксите и комисионите за физически лица, и разпространени на гишетата на Банката и/или на интернет страницата й, пораждат действието си за срочните депозити от датата на влизането им в сила, посочена в Тарифата за таксите и комисионите на Банката за физически лица. При подновяване на срочни депозити на дата на падеж същите се олихвяват с лихвата, установена по размер за вида депозит в Лихвения бюлетин на Банката към датата на подновяването“.

„28. Влогодателят, респективно неговият пълномощник, е длъжен незабавно да уведоми писмено Банката при настъпване на изменения в документите по т. 2 и/или в обстоятелствата, удостоверявани с такива документи, както и да й представи информация и документи по смисъла на т. 2, удостоверяващи тези промени“.

„39. Банката предоставя на влогодателя под формата на извлечение от сметката му информация за всички вноски, плащания и наличното салдо по сметката в срокове, обем и с всички изискуеми реквизити по ЗПУПС, Наредба № 3 от 18.04.2018 г. на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, установеното в настоящите Общи условия и приложимата към момента на извлечението Тарифа на Банката за таксите и комисионите за физически лица и Лихвен бюлетин. Извлеченията се предоставят по начин, заявен от влогодателя, респективно негов пълномощник.

41. Банката предоставя информация за получени парични преводи при поискване от страна на получателя по платежната услуга, както и чрез електронните си канали“.

„46.4. Ако на починалия влогодател е бил предоставен достъп до сметката/те чрез платежен инструмент, наследниците, при подаване на заявление за изплащане на наследствените им дялове, следва да върнат на Банката всички материални носители, които са свързани с платежния инструмент, включително допълнителните дебитни карти, в случай, че такива са били издадени.

46.5. За изплащане на суми от наследствения дял на непълнолетен или малолетен наследник, съответно на наследник, поставен под ограничено или пълно запрещение, се представя разрешение от районния съд по настоящия адрес на наследника“.

„48.4. Депозитни сметки – за съхранение на пари, платими на договорена дата (падеж) или при възникване на други договорени условия за плащане и в съответствие с обявените от Банката условия, съгласно Лихвения бюлетин и Тарифата на Банката за таксите и комисионите за физически лица.

48.4.8. Банката приема по депозитната сметка безналични преводи и внасяне на пари в наличност преди падежа на депозита, без да се променя датата на падеж и без това да се счита за нарушаване на условията на депозита, в съответствие с обявените от Банката условия,  съгласно Лихвения бюлетин и Тарифата на Банката за таксите и комисионите за физически лица. При довнасяне на средства по време на срока на депозита, довнесената сума се олихвява до падежа с лихвен процент, равен на установения за съответния срочен депозит. В случай на преминаване на депозита в друга лихвена група, в резултат на довнасянето, считано от деня на довнасяне Банката прилага лихвения процент, приложим за тази лихвена група съгласно Лихвения бюлетин, валиден към момента на откриване/последно предоговаряне на депозита“.

„73.1. Извлеченията се предават по начин, заявен от влогодателя, респективно неговия пълномощник.

73.2. Уведомление за всички извършени/неизвършени плащания за изтеклия месец влогодателят получава съгласно отбелязания от него в Искането за комунални и периодични плащания от начин за известявания и нотификации“.

„103.2. „Разноските по превода са за сметка на Платеца” („OUR guaranteed“) – платецът не заплаща други такси извън таксата за превод и допълнителната такса за превод за „OUR guaranteed“, определени в Тарифата на Банката, за да бъде заверена сметката на получателя със сумата, посочена от платеца в платежното нареждане. Тази опция е неприложима за местни плащания и за изходящи презгранични преводи в Европейското икономическо пространство във валута на държава членка на Европейския съюз.

103.4.  Банката приема за изпълнение местни (вкл. вътрешнобанкови) платежни нареждания и нареждания за изходящи презгранични преводи в Европейското икономическо пространство във валута на държава членка на Европейския съюз само с инструкция „Разноските по превода са споделени” “.

Променените Общи условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти са достъпни в приложения документ.


С настоящото уведомление Банката изпълнява задължението си на доставчик на платежни услуги, съгласно чл. 62 от ЗПУПС, да информира с двумесечно предизвестие клиентите си за предстоящи промени в условията на рамковия договор.

С настоящото уведомление Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай, че ползвател на платежни услуги не приема промените, той има право да прекрати рамковия договор и съпътстващите го договори по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носи отговорност за разноски и обезщетения.