Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ и ЕТ - в сила от 01.10.2020

  • 31.07.2020
  • в сила от 01.10.2020
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ и ЕТ - в сила от 01.10.2020

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.10.2020 г., УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД променя Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци, както следва:

1. В раздел І. Сметки

2. В раздел І. Сметки, се въвежда нова такса

3. В раздел VІІ. Картови услуги, Приложения № 36, 37.1, 37.2, 37.3, 41

4. В раздел Х. Други, се премахва услугата Булдирект

В допълнение в текстовете на тарифата са извършени промени, които целят по-голяма яснота и прозрачност, като не водят до промяна в размера или начина на таксуване:

1. В раздел VІІ. Картови услуги, Забележки се добавя нова забележка, както следва:

Размерът на комисионната се начислява върху общата сума на внесените средства в рамките на работния ден с всяка карта поотделно. При надвишаване на дневния лимит за внасяне в брой се дължи комисиона. Вноски, приети през почивни и празнични дни, Банката осчетоводява с вальор първи следващ работен ден, като комисионата за внасяне в брой се начисляват в този работен ден на база обща сума на вноските, извършени в почивни и празнични дни.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.