Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 07.07.2021

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 07.05.2021
  • Проверка икона в сила от 07.07.2021
  • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 07.07.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 07.07.2021 г., „УниКредит Булбанк“ АД въвежда следните промени за клиенти – физически лица:

1. Въвежда се такса за съхранение на парични средства по разплащателни и спестовни сметки на клиент – физическо лице, начислявана на годишна база върху превишението над 400 000 (четиристотин хиляди) лева/еквивалентът им в друга валута на сумарното счетоводно салдо по горепосочените сметки, платима ежемесечно, както следва:

0,7% (нула цяло и седем десети процента) на годишна база върху превишението над 400 000 (четиристотин хиляди) лева на сумарното счетоводно салдо на клиентските разплащателни и спестовни сметки в лева и левовия еквивалент на счетоводното салдо на клиентските разплащателни и спестовни сметки в друга валута, преизчислено по съответния курс на Българската народна банка за дните на превишението, платима ежемесечно;

Такса за съхранение на парични средства няма да се начислява по салда на следните сметки: детски сметки, сметки с благотворителна цел, сметки под условие и сметки на нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери/агенти, инвестиционни посредници, по които сметки се съхраняват средства на трети лица.

2. Прекратява се предлагането на стандартни срочни депозити, както във филиал на Банката, така и чрез електронните й канали.

3. Променят се приложимите такси за част от услугите, предоставяни на клиенти – физически лица по договори за откриване и обслужване на платежна сметка за основни операции, посочени в Приложение № 1 към Наредба № 3 на Българската народна банка за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

4. Съгласно предвижданите промени по т. 1 и т. 3 се променя Тарифата за таксите и комисионите на „УниКредит Булбанк“ АД за физически лица, както следва:

4.1. В раздел I „Сметки“, т. 2 „Обслужване и поддръжка на сметка“ се създава нова т. 2.5 и се добавят две нови забележки.

4.2 В раздел I. „Сметки“, т. 5. Платежна сметка за основни операции, Приложение 1


С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение на доставчик на платежни услуги, съгласно чл. 62 от Закона за платежните услуги и платежните системи да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.

С настоящото уведомление Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.