Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за карти за ФЛ - 01.02.2021

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 30.11.2020
  • Проверка икона в сила от 01.02.2021
  • Текст файл икона Карти

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за карти за ФЛ - 01.02.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.02.2021 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

 

 В Раздел V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2. Права и задължения на Банката:

2.2. Банката има право:

2.2.15. Банката има право да прекрати договора за банкова карта с отправяне на двумесечно предизвестие до оправомощения ползвател.

2.2.17. При вече осъществени делови взаимоотношения с оправомощения ползвател, с оглед правото на Банката да изисква други необходими документи и информация във връзка с последваща (регулярна) идентификация и проверка на идентификацията на оправомощения ползвател, включително но не само идентификацията на пълномощник на оправомощения ползвател, както и във връзка с откриване, обслужване, извършване на операции от или по, и/или закриване на банкова сметка на оправомощен ползвател, Банката може да поиска предоставянето на определени по нейна преценка документи и информация и чрез отправяне на електронно изявление, изпратено до посочения/ите от оправомощения ползвател в договор и/или в друг/и представен/и на Банката документ/и, електронен/и адрес/и („Електронна поща на оправомощения ползвател“), и/или направено в профила на оправомощения ползвател в каналите на Банката за електронно банкиране, и/или чрез използване на друг дълготраен носител.  

2.3. За начало на срока на предизвестието по т. 2.2.15, съответно на уведомлението по точки 2.2.16.1-2.2.16.3, се счита датата на получаването му от оправомощения ползвател. Предизвестието, съответно уведомлението от страна на Банката, когато е направено на хартиен носител, ще се счита за получено от оправомощения ползвател, когато е било изпратено на последния адрес за кореспонденция, посочен от оправомощения ползвател на Банката. Ако оправомощеният ползвател не уведомил Банката за промяна в посочения адрес за кореспонденция, предизвестието, съответно уведомлението от страна на Банката, се смята на редовно получено, независимо от отбелязването в обратната разписка. Предизвестието по т. 2.2.15, съответно на уведомлението по точки 2.2.16.1-2.2.16.3, може да бъде изпратено до оправомощения ползвател, освен по реда на т. 2.2.16 и/или:

2.3.1. чрез електронно изявление, изпратено до Електронната поща на оправомощения ползвател (както това понятие е определено в т. 2.2.16). Предизвестието, съответно уведомлението ще се счита за получено от оправомощения ползвател в деня на изпращането му до Електронната поща на оправомощения ползвател, освен ако не е получено автоматизирано известие от Електронната поща на оправомощения ползвател, че съобщението не е изпратено успешно и/или не е получено;

2.3.2. чрез електронно изявление, направено в профила на оправомощения ползвател в каналите на Банката за електронно банкиране;

2.3.3. чрез друг дълготраен носител. 

Повече подробности ще намерите в приложения файл.