Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци - 24.06.2020

  • 23.04.2020
  • в сила от 24.06.2020
  • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци - 24.06.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.06.2020 г. влизат в сила промени в Общи условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на  юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни услуги.

Промeните са основно в РАЗДЕЛ ІІ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ, РАЗДЕЛ ІІІ: ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА КЛИЕНТ. ЗАКРИВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ, РАЗДЕЛ VІІ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ БАНКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ, РАЗДЕЛ IХ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРЕДИТЕН ПРЕВОД,  РАЗДЕЛ ХIII: СЛУЖЕБЕН КОРИГИРАЩ ПРЕВОД и РАЗДЕЛ ХVII: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ,  както следва:

„Действителен собственик - има значението, дадено на този израз в §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).“

„3.2. Депозитни сметки – за съхранение на пари, платими на определена дата (падеж) или при други предварително договорени условия за плащане. Начините за откриване, водене, обслужване и закриване на депозитна сметка на Клиент при Банката са уредени в Общите условия на УниКредит Булбанк АД за откриване, обслужване и закриване на срочни депозити на юридически лица и еднолични търговци;“

„3.4. Набирателни сметки – за съхранение на пари, предоставени за учредяване на юридическо лице или за увеличаване на капитала на акционерно дружество (АД), еднолично акционерно дружество (ЕАД) и командитно дружество с акции (КДА),юридическо лице, съгласно и при условията на Търговския закон и други относими нормативни актове;“

„3.5. Сметки за съхранение на капитал/дарение  - за съхранение на пари, предоставени за учредяване на или за увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност (ООД) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), или за предоставяне на дарения в полза на фондация в процес на учредяване;“

„4. Всяка Банкова сметка се открива от Клиента, действащ чрез законните му представители или чрез упълномощени от тях лица, след представяне на попълнено и подписано писмено искане по образец на Банката („Искане“) и след като Банката е извършила идентификация на Клиента и на действителния/ите му собственик/ци.“

4.1. За целите на извършване на идентификация на Клиент, за откриване на Банкова сметка, Клиентът предоставя на Банката следните документи и информация:

4.1.1. Единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;

4.1.2. Копие от актуален устав/ дружествен договор/ учредителен акт/ друг учредителен документ на Клиента, заверено за вярност с оригинала с подписа на представляващия/ите го;

4.1.3. Оригинал/и на официален/и документ/и, удостоверяващ/и регистрацията и актуалното състояние на вписаните обстоятелства за Клиента, издадено от компетентния орган според националното му законодателство, с което, наред с обстоятелствата относно наименованието, правно организационната форма, седалището, адреса на управление и кореспонденция, актуалния предмет на дейност, срока на съществуване, контролните органи, органите по управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление, структурата на собственост и контрол, основното място на търговска дейност, се удостоверяват лицата, които го управляват и представляват и начинът на упражняване на представителната им власт;

4.1.4. Оригинал на пълномощно, ако има такова, с което лицето/лицата, което/които управлява/т и представлява/т Клиента, оправомощава/т друго лице/лица да открие/ят и/или да се разпорежда/т с наличностите по сметката от името на Клиента. Подписът на упълномощителя трябва да бъде положен в присъствието на лице, оправомощено за това от Банката, или да бъде заверен нотариално;

4.1.5. Заверени копия от официални документи за самоличност и, ако е приложимо, копия от други официални лични документи на действителните собственици на Клиента и на лицата, които имат право да се разпореждат с наличностите по Банковата сметка,  в които се съдържат данни за: имената; датата и мястото на раждане; официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност /другия официален личен документ, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на лицето; всяко гражданство, което лицето притежава; държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен);

4.1.6. Оригинали на спесимени на подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с наличностите по Банковата сметка. Подписите на тези лица трябва да са положени в присъствието на служител на Банката или да са нотариално заверени;

4.1.7. Копия от разрешения и лицензи за извършване на дейност, заверени с подписа на представляващия, ако дейността, осъществявана от Клиента подлежи на разрешителен и/или лицензионен режим;

4.1.8. Надлежно попълнени въпросници и/или декларации по образец на Банката или предвидени в приложим нормативен акт, подписани от надлежно оправомощени за това лица.

4.2. В допълнение на установеното в точка 4.1 по-горе, за откриване на ликвидационна сметка на местно лице към Искането се прилагат и:

4.2.1. Копие от акта за обявяване на ликвидация, заверен от органа, издал акта;

4.2.2. Копие от акта за назначаване на ликвидатори, заверен от органа, който ги е назначил;

4.2.3. Удостоверение, издадено от компетентния регистърен орган, удостоверяващо обстоятелствата по т.4.2.1 и т.4.2.2;

4.2.4. Спесимени на подписите на ликвидаторите, аналогично на спесимените по т. 4.1.6 и копия от документите им за самоличност със съдържанието по точка 4.1.5, заверени от тях;

4.3. В допълнение на установеното в точка 4.1 по-горе, към Искането за откриване на особена сметка за съхранение на пари на местно лице, за което е открито производство по несъстоятелност се прилагат и:

4.3.1. Копие от съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност и за назначаване на синдик;

4.3.2. Удостоверение, издадено от компетентния регистърен орган, удостоверяващо обстоятелствата по т.4.3.1;

4.3.3. Спесимен на подписа на синдика, аналогично на спесимените по т. 4.1.6 и копие от документа му за самоличност със съдържанието по точка 4.1.5, заверен от него.

4.4. За откриване на Банкова сметка на бюджетни организации Клиентът – бюджетна организация прилага към Искането:“

4.4.1. Съответния закон, постановление, заповед за своето учредяване;

4.4.2. Писмено разрешение от по-висшестоящ разпоредител с бюджетни средства (за първостепенните разпоредители – от Министерството на финансите), указващ вида на сметката и начина на управление и разпореждане;

4.4.3. Уведомително писмо от Клиента - разпоредител с бюджетни средства, искащ откриване на Банковата сметка, което трябва да съдържа код на разпределител, код на подчинение, код на Министерство на финансите и код на община, които се утвърждават от Министъра на финансите;

4.4.4. Заповед за назначаване/трудов договор на управляващия и представляващия Клиента - разпоредител с бюджетни средства; ако заповедта/трудовият договор представлява класифицирана информация, се изисква писмо, цитиращо заповедта/трудовия договор;

4.4.5. Документите по точки 4.1.4-4.1.6 по-горе.

4.5. Документите по точка 4.1.2 и точка 4.1.3, могат да не се предоставят от лица, които са вписани в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания.

4.6. Идентификацията на Клиент - юридическо лице или друго правно образувание включва и идентификация и проверка на идентификацията на Действителния/те му собственик/ци. Банката има право да изисква и Клиентът е длъжен да й предостави информация и документи (включително, но не само, във формата на попълнени въпросници и/или декларации по образец на Банката или предвидени в приложим нормативен акт) относно Действителния/те собственик/ци на Клиента, лицата (физически и юридически) и образуванията, които пряко или непряко участват в капитала или имуществото му, структурата на собственост и контрол, държавите, на които негов Действителен собственик е местно лице за данъчни цели, целта и характера на взаимоотношенията с Банката и други.

4.7. Банката има право:

4.7.1. да извършва проверка на идентификационните данни на Клиента, лицата (физически и юридически) и образуванията, които пряко или непряко участват в капитала или имуществото му и на Действителния/ите му собственик/ци;

4.7.2. да изисква други необходими документи и информация при встъпване в делови взаимоотношения и/или/ при вече осъществени делови взаимоотношения с Клиента с оглед на спазването на своите задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и останалото приложимо законодателство, включително, но не само, свързани с изясняване на произхода на средствата и източника на имуществено състояние (когато е приложимо) на Клиента, като Клиентът е длъжен да предоставя поисканата информация и документи;

4.7.3. по всяко време да проверява всички данни, информация и документи, предоставени от Клиента при независими източници, както и в тази връзка да изисква, а Клиентът е длъжен да й предоставя, допълнителна информация и документи;

4.7.4. по всяко време, по своя преценка да изисква информация и документи за целите на откриването, обслужването, извършването на операции от или по, и/или закриването на Банкова сметка, включително, но не само, информация и документи относно Клиента, Действителния/те му  собственик/ци и лицата (физически и юридически) и образуванията, които пряко или непряко участват в капитала или имуществото му, структурата на собственост и контрол,  държавите, на които Клиентът/ негов Действителен собственик е местно лице за данъчни цели, целта и характера на взаимоотношенията с Банката и други, като Клиентът е длъжен да предоставя поисканата информация и документи;

4.7.5. да съхранява данните, информацията и документите по точка 4 и да ги разкрива в съответствие с приложимия закон и тези Общи условия, за което Клиентът е уведомен и съгласен.

4.8. При откриване на сметки с друго специално предназначение е необходимо да се представят документи, удостоверяващи необходимостта от откриването на такъв вид сметка.“

„5. Документите по точка 4, издадени от публичен орган или заверени от правоспособен чуждестранен нотариус, следва да бъдат снабдени с апостил, ако са издадени, съответно заверени на територията на държава - страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн. ДВ 45/ 2001г.) или в съответствие с действащ договор за правна помощ между Република България и държавата, където документите са издадени/ заверени, или заверени по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, при условие че са издадени/ заверени на територията на държава, която не е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове или с която България има сключен договор за правна помощ. Документите по точка 4, които са издадени и/или изготвени на чужд език, следва да са скрепени с официален превод на български език.“

„6. Изменения в документите по точка 4 и/или в обстоятелствата, удостоверявани с такива документи, имат сила по отношение на Банката, само от момента, в който последната е била писмено уведомена за тях от Клиента. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми писмено Банката при настъпване на обстоятелства, които са от значение за идентификацията му, както и за идентификацията на неговите представители, пълномощници, Действителния/ите му собственик/ци, структурата на капитала му и/или за воденето на Банковите му сметки (промени в устава/ дружествения договор/ учредителния акт (или друг аналогичен документ) на Клиента, промени в търговската регистрация, оттегляне на пълномощно, смърт на пълномощник, прекратяване на юридическото лице на Клиент, загубване, кражба или унищожаване на документ за самоличност и/или пълномощно и др.), както и да й представи информация и документи по смисъла на чл.4 по-горе, удостоверяващи тези промени.

6.1. Банката не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от изпълнението на Платежни операции, извършени до деня на получаване на писмено уведомление за настъпили промени или обстоятелства по точка 6, включително в случаите, когато е изпълнила Платежно нареждане, направено от лице, легитимирало се за целта с редовни от външна страна неистински документи (с невярно съдържание и/или неавтентични) и удостоверило разпоредителните си права по Банкова сметка, в това число с редовно от външна страна пълномощно, в случаите, когато представителна власт на лицето е била прекратена, преди Банката да е била писмено уведомена за прекратяването на пълномощията на лицето.

6.2. Банката има право да откаже извършването на Платежна операция от/по Платежна сметка, наредена от пълномощник на Клиент - титуляр, ако обхватът на представителната му власт не е определен ясно и недвусмислено;

„6.3. Банката има право да откаже извършването на Платежна операция от/по Платежна сметка в случаите, установени в чл.17 от ЗМИП.“

„9. Договорът за Банкова сметка се прекратява и Банковата сметка се закрива:

9.1. по писмено нареждане на Клиента, постъпило при Банката;

9.2. в хипотезата на т.88 по-долу;

9.3. автоматично, без да е необходимо Банката да отправя уведомление или друго писмено изявление до Клиента:

9.3.1. когато Клиентът поддържа нулево салдо по Банкова сметка в продължение на два месеца;

9.3.2. след изтичане на предварително договорения срок, за който Банковата сметка е открита, ако има такъв;

9.4. с отправяне на двумесечно предизвестие от страна на Банката до Клиента;

9.5 с уведомление с незабавно действие, считано от датата на изпращането му, в случай че Клиентът е неизправна страна по Договора и/или при констатирано нарушение от страна на Клиента на което и да е негово задължение, установено в Общите условия, включително, но не само, при констатиране нарушение на забраните за осъществяване на операциите, посочени в точки 80 и 81 от Общите условия, включително, но не само и когато за Клиента/ собствениците на капитала/ законния му представител/пълномощник се установи, че е/са включен/и в ограничителни списъци, изготвени от Съвета за сигурност на ООН, SDN списъци на OFAC и на Европейската комисия и/или, че е/са включен/и в списъка по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма – списък изготвен от Министерски съвет на физическите лица, юридическите лица и организациите, спрямо които се прилагат специални мерки и/или когато се установи, че Клиентът е лице, което осъществява дейност, свързана с тероризъм или с финансиране на тероризъм; или за предоставяне на данни, информация и документи по точка 4 и точка 6 по-горе.

9.6. За начало на срока на предизвестието, се счита датата на получаването му от съответната страна адресат по Договора. Предизвестието, съответно уведомлението от страна на Банката ще се счита за получено от Клиента, когато е било изпратено на последния посочен в съответния регистър адрес на управление. Ако Клиентът е напуснал адреса си и в съответния регистър не е вписан новият му адрес, предизвестието, съответно уведомлението от страна на Банката, се смята на редовно получено, независимо от отбелязването в обратната разписка.“

„10.Независимо от установеното в т. 9 по-горе, Набирателна сметка, съответно Сметка за съхранение на капитал/дарение се закрива:

10.1. след вписване на дружеството/ фондацията, съответно на обстоятелството по увеличаване на капитала на дружеството в Търговския регистър, удостоверено с удостоверение, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията; или

10.2. след прекратяването на процедурата по регистрация/увеличаване на капитала, удостоверено с протокол от събранието на учредителите/ съдружниците, респективно акционерите, съдържащ решение за прекратяване на процедурата, или друг съответен документ. В този случай Банката изплаща на вносителите направените вноски в пълен размер във валутата, в която са направени към момента на внасянето, като начислената за периода лихва се разпределя между вносителите пропорционално на техните вноски;

10.3 едностранно от Банката, в случай че до 6 (шест) месеца от датата на откриване на сметката не е настъпило нито едно от обстоятелствата по т.10.1 и т.10.2 по-горе; или

10.4. в други случаи, предвидени в закон.“

„11. Независимо от установеното в т. 9 по-горе, Особена сметка се закрива след представяне в Банката от страна на Клиента - титуляр на:“

„26. Банката предоставя на Клиентите под формата на извлечение от сметките им информация за всички извършени Платежни операции и налично салдо. Извлеченията и/или пълна информация за получени преводи във валута или лева се предават на Клиента, респ. негов пълномощник, по начин и за период, писмено заявени от Клиента при попълване на документите за откриване на Сметка.“

...

„50.2. „Разноските по превода са за сметка на Платеца” („OUR guaranteed“) – платецът не заплаща други такси извън таксата за превод и допълнителната такса за превод, определени в Тарифата на Банката, за да бъде заверена сметката на получателя със сумата, посочена от платеца в платежното нареждане.“

„74. Служебният коригиращ превод е в размер, при който Платежната сметка се възстановява в състоянието, в което тя би се намирала преди изпълнението на неточно изпълнената операция.“

„93. На основание на чл.67, ал.4 от ЗПУПС, в отношенията по сключваните от Банката Договори за Банкови сметки с Клиенти не се прилагат разпоредбите на следните текстове от ЗПУПС: чл. 68, ал. 1, чл. 78, чл. 80, чл. 85, чл. 91, чл. 92, чл. 93, ал. 1 и чл.94.“

 

Променените Общи условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци за предоставяне на платежни услуги са достъпни в приложения документ.


С настоящото уведомление Банката изпълнява задължението си на доставчик на платежни услуги, съгласно чл. 62 от ЗПУПС, да информира с двумесечно предизвестие клиентите си за предстоящи промени в условията на рамковия договор.

С настоящото уведомление Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай, че ползвател на платежни услуги не приема промените, той има право да прекрати рамковия договор и съпътстващите го договори по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носи отговорност за разноски и обезщетения.