Уведомление за промени в ОУ за банкови карти за физически лица в сила от 20.08.2020

  • 20.08.2020
  • в сила от 20.08.2020
  • Карти

Уведомление за промени в ОУ за банкови карти за физически лица в сила от 20.08.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20.08.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

В раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Банкова карта (наричана по-долу и „карта/та“) – вид персонализиран платежен инструмент, който се използва многократно за идентификация на оправомощения ползвател на платежни услуги и за отдалечен достъп до платежна сметка и/или до предварително договорен кредитен лимит и с който могат да се извършват платежни и справочни операции.“

В раздел IІ. ПРЕДМЕТ:

„Общите условия са задължителни за клиентите и представляват неразделна част от съответния договор – договор при общи условия за дебитна карта/договор за кредитна карта за физически лица/договор за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови кредитни карти като електронни платежни инструменти/договор за предоставяне на платежни услуги чрез използване на платежна карта Visa Classic Shopping Card и предоставяне на услугата за електронно банкиране „Булбанк Мобайл“, сключван между Банката и оправомощения ползвател. Настоящите Общи условия имат правното действие и последици на рамков договор по силата на Закона за платежните услуги и платежните системи и уреждат изискванията и платежните отношения, предмет на съответния договор.“