Уведомление за предстоящи промени в такса към картови продукти за физически лица - считано от 09.04.2018

  • 09.02.2018
  • в сила от 09.04.2018
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в такса към картови продукти за физически лица - считано от 09.04.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 09.04.2018 г. влиза в сила променя в Тарифата за физически лица.

Промяната е както следва:

  1. Променя се таксата за справка за достъпно салдо на банкомат в България на BGN 0.50;

С предоставянето на настоящото уведомление банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 43 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.

С настоящото банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.