Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Необходими документи

На тази страница ще намерите информация и образци на изискуеми документи спрямо правната Ви форма и структурата на собственост. Прегледайте внимателно всички секции с описание на изискуемите документи, за да се запознаете с условията и необходимостта от предоставянето им в Банката.

Необходими документи

Изискуеми документи по образец на банката

Документите по образец на УниКредит Булбанк (Банката) се попълват и заверяват с име, дата и подпис от законен представител/ пълномощник. За упълномощеното лице следва да има посочено самостоятелно право да попълва и подава декларации (Декларация по чл.59, ал.1, т.3  за действителен собственик и Декларация по чл.66 за произход на средства от ЗМИП) и документи във връзка с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Пълномощното следва да се предостави в оригинал или нотариално заверено.

 

Предоставя се задължително.

Въпросник Познавай своя клиент (за ЮЛ/ Търговец/ образувание)
Приложим за юридически лица, търговци и образувания.
Изтегли от тук.

Въпросник Познавай своя клиент (за бюджетна организация/ държавно/ общинско предприятие) 
Приложим за бюджетни организации и търговски предприятия със 100 % държавна/ общинска собственост. 
Изтегли от тук.

В Приложение 1 ще намерите полезна информация за попълването на въпросника.

Изтегли от  тук.

Попълва се при наличие на:

 • ПОВЕЧЕ от три свързани с клиента Физически лица (ФЛ) – законни представители, собственици и контролиращи ФЛ и/или 
 • ПОВЕЧЕ от две свързани Юридически лица (ЮЛ) - междинни собственици в структурата на собственост.

Изтегли от тук.

Изисква се по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпиране на пари (ППЗМИП)

Попълва се задължително, в случай че:

 • действителните собственици на дружеството не са видни в предоставените документи (раздел I. от Приложението) и/или
 • контролиращите юридически лица на дружеството не са видни в предоставените документи (раздел II. от Приложението) и/или
 • законните представители нямат постоянен адрес в страната е необходимо да се посочи лице за контакт в България (раздел III. от Приложението).

ВАЖНО: Когато се декларират данни за лице за контакт, лицето трябва да е предоставило нотариално завереното си съгласие за това представителство.

Изтегли от тук.

 

Изискуеми документи при необходимост

Документите трябва да бъдат издадени не по-рано от:

 • дванадесет месеца от датата на представянето им в Банката
 • шест месеца - за препис/копие от акционерни книги, протоколи от общи събрания, списъци с акционери.

В случай че собственик на юридическото лице е друго ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, за него трябва да бъдат предоставени съответните документи според вида и националното му законодателство.

Всички копия на документите следва да са заверени за вярност с оригинала с подпис на законния представител на дружеството и печат (ако е приложим).

Моля вижте Изискуемите документи за Юридически лица със специфична правна форма, изброени в секция „Документи според типа на лицето“

Предоставя се актуално състояние за всеки от междинните собственици, докато се стигне до действителен собственик.

Документите НЕ се изискват от лица, които са вписани в Търговския регистър и Регистъра на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията.

Препис/копие от акционерни книги, протоколи от общи събрания, списъци с акционери, се предоставят задължително от акционерни дружества, както и при наличие на такива в структурата на собственост, в случай че:

 • НЕ са налични в Търговски регистър или
 • са налични в Търговския регистър, но са по-стари от 6 месеца.

В случай че е настъпила промяна в първоначално представените документи при регистрацията Ви в Банката, следва да се представят актуалните.

Документите НЕ се изискват от лица, които са вписани в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Предоставят се, в случай че е приложимо.


Изисква се при промяна и/или нов лиценз/ разрешения.

 

Предоставят се, в случай че е приложимо.

Изисква се оригинал или нотариално заверен препис.

Подписът на упълномощителя трябва да бъде положен пред служител на Банката или да бъде заверен нотариално.

Форма за възлагане – подписва се пред служител на банката.

Спесимен на подписите се предоставя по образец на Банката. Спесименът трябва да е положен пред служител на Банката или да е нотариално заверен.

Изтегли от тук.

Документи приложими според типа на лицето

 

 • Копие от регистрационната карта на земеделския производител, вписан в Регистър на земеделските производители.
 • Копие от Учредителен акт
 • Заверен от съда препис (копие) от съдебното решение за първоначална регистрация на юридическото лице (с мокър печат на съда) и удостоверение за актуални вписвания по партидата
 • Копие от Списък на членовете на Управителния орган с Единен граждански номер/ Личен номер на чужденец (ЕГН/ЛНЧ)/ дата на раждане за лицата без ЕГН/ЛНЧ
 • Копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ

*Включително политически партии и религиозни общности/ вероизповедания. 

 • Копие от удостоверението на окръжен съд за вписване на адвокатско дружество в регистъра по чл. 62 от Закона за адвокатурата.
 • Копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ.
 • Договор за учредяване на дружеството по закон за Задълженията и договорите (ЗЗД) и копие от него. Съществуват два варианта на договор:
 1. без нотариална заверка на подписите –> не е задължителна по закон, за да бъде договорът действителен;
 2. с нотариална заверка на подписите –> задължителна, в случай че в договора се урежда упълномощаването на един от съдружниците в дружеството или на трето лице за извършване на разпоредителни действия със сметките, по които се съхраняват общите парични средства на съдружниците.
 • Копие от Регистрационно удостоверение  от Регистър  БУЛСТАТ към Агенция по вписванията.
 • Актуално състояние за всеки от междинните собственици, докато се стигне до действителен собственик.
 • Документи, свързани с идентификацията на юридическото лице, съобразно вида му.
 • Копие от картата за идентификация или съответно от регистрационното удостоверение от регистър БУЛСТАТ.
 • Копие от документ, удостоверяващ  правото за извършване на дейност на територията на Република България.
 • Копие от удостоверение за данъчна регистрация.
 • Копие от Решение за вписване в Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), което удостоверява регистрирането на Търговско представителство (ТП), законните представители и техните правомощия.
 • Копие от извлечение от Регистъра на Адвокатската колегия.
 • Копие от адвокатска карта.
 • При регистриране на чуждестранно лице, практикуващо на територията на Република България, се изисква само извлечение от Единния регистър на чуждестранните адвокати и Регистъра на чуждестранните адвокати.
 • Извлечение от Регистъра на Нотариалната камара.
 • Копие от заповед за вписване в регистъра на Нотариалната камара, издадена от Министъра на правосъдието (по чл.12, ал.3 от Закона за Нотариусите и нотариалната дейност).
 • Извлечение от Регистъра на частните съдебни изпълнители.
 • Копие от заповед за възлагане на правомощия по изпълнението от Министъра на правосъдието (по чл.11, ал.2 или по §1, ал.2 от Преходни заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за частните съдебни изпълнители).
 • Копие от удостоверение, издадено от Комисията за финансов надзор (КФН), за вписване на застрахователния брокер/ агент във водения от комисията регистър по чл. 30 (1) т.9 от Закона за КФН.
 • Копие от удостоверение за вписване в Публичния регистър на общинската/районната администрация за сдружения на собствениците в сгради  в режим на етажна собственост.
 • Копие от Споразумение за учредяване на Сдружение на собствениците.
 • Копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ.

Документи за самоличност

Изисква се актуален документ за самоличност за всеки законен представител, пълномощник, действителен собственик и контролиращите лица. Копието се заверява със собственоръчно полагане на „вярно с оригинала“, дата, пълно име и подпис от притежателя на документа или от законния представител на дружеството или упълномощено лице.
В случай на повече от едно гражданство, е необходимо да се предостави съответният документ, който го удостоверява.

Задължителните реквизити, които трябва да са налични в предоставените документи за самоличност са:

 • имена
 • дата на раждане
 • място на раждане
 • номер на документа
 • валидност на документа
 • институция издала документа
 • държава на постоянно пребиваване
 • постоянен адрес (Номер на пощенска кутия не е достатъчен. В такъв случай може да се наложи представяне на допълнителен документ, напр. битови сметки с виден адрес, разрешение за продължително/постоянно пребиваване; адресна карта от хотел, студентска книжка, копие на трудов/граждански договор/ или договор за услуги)

Начин на предоставяне на документи

ВАЖНО:

Не се приемат документи за самоличност/ идентификационен документ на законните представители и пълномощници, изпратени по имейл. Същите се предоставят на място в Банката.

Всеки документ се подписва с КЕП индивидуално.

 • с Квалифициран електронен подпис (КЕП) по електронна поща (имейл)

Приемат се само Квалифицирани електронни подписи от приемливи за Банката издатели, фигуриращи тук.

Необходимо е еднократно да се депозира Декларация, с която се предоставят имейл адресите, от които ще се осъществява кореспонденция с Банката и ще се изпращат на Банката електронни документи, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Изтегли от тук.

 • Необходимо е да се подаде заявка за електронно подписване на документи чрез услугата Евротръст на посочения имейл адрес в изпратената кореспонденция.

Заверяват се от законен представител/ пълномощник на последната страница на документа с „Вярно с оригинала“, дата, час, пълно име, подпис. За упълномощеното лице следва да има посочено самостоятелно право да попълва и подава декларации и документи във връзка с изискванията на ЗМИП.


ВАЖНО!
В случай че желаете да депозирате оригинал или нотариално заверено копие на документите, следва да се попълни изрична „ДЕКЛАРАЦИЯ за депозирани документи в оригинал".

Изтегли от тук.

Документи издадени от органи на друга държава

Документи, издадени от органи на друга държава, които са на чужд език, следва да се представят в Банката с официален превод.

 • Оригинал или нотариално заверено копие на официалния акт за вписване.
 • Извлечение от съответния чуждестранен регистър за актуалното състояние.
 • Друг официален документ (в зависимост от особеностите в съответната държава), удостоверяващ следните данни:

- учредяване на дружеството

- наименование и правно-организационна форма

- седалище и адрес на управление

- адрес за кореспонденция

- предмет на дейност или цел

- срок на съществуване

- органи на управление и представителство

- вид и състав на колективния орган на управление

- основно място на търговска дейност

- структура на собственост и контрол

- данни на физическите лица, които пряко или косвено се явяват действителни собственици на юридическото лице, включително копия на техните документи за самоличност

- капитал и разпределение на капитала

 • В случай че документът е издаден в държава, която е страна по Хагската конвенция (Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г.), документът следва да бъде:

- оформен с апостил на Министерство на външните работи (МВнР) или друг компетентен орган на съответната държава;

- преведен на български език от лице от списъка на МВнР, като подписът на преводача бъде нотариално заверен.

Списък с държави по Хагската конвенция може да намерите тук.

 

 • В случай че документът е издаден от държава, която има подписан двустранен договор за правна помощ с Република България (РБ), който регламентира освобождаване от легализация и други удостоверявания, документът трябва да:

- съдържа съответните реквизити, съгласно двустранната договореност;

- бъде преведен на български език от лице от списъка на МВнР, като подписът на преводача бъде нотариално заверен.

Списък с държави, с които Република България има сключени двустранни договори за правна помощ може да намерите тук.

 

 • В случай че документът е издаден от държава, която не попада в горепосочените групи, за да произведе действие на територията на Република България, документът трябва:

- да бъде легализиран чрез заверка от Министерството на външните работи на издаващата държава;

- щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава да бъде легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Чуждите документи, легализирани от дипломатическите или консулски представителства на Република България, не се нуждаят от допълнителна заверка и са валидни на територията на Република България.

Списък на дипломатическите представителства, акредитирани за Република България със седалище в трети страни може да намерите тук.