Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховки за транспорт и логистика

 • Защита за вашите товари

 • Управление на риска

 • Ефективна комбинация от застраховки

 

Заявете

Застраховки за транспорт и логистика

Какво получавате?

icon-commercial-vehicle.png Транспортният сектор е динамичен и по тази причина изисква добре обмислено управление на риска и застраховане, правилно адаптирано към свързаните с него предизвикателства. Рисковете имат сериозно въздействие върху рентабилността на бизнеса и да попречат на устойчивото му развитие. Транспортните компании зависят пряко от ефективното управление и контрол на риска, за да запазят пазарния дял и добавената стойност на услугите си.

icon-desicion-blue.png Независимо от ситуацията, УниКредит Застрахователен брокер предлага ефикасни застрахователни решения, които имат за цел да защитят бизнеса ви, да оптимизират качеството му, да увеличат стабилността и да ви предоставят възможност да контролирате общите разходи за застраховане. В зависимост от естеството на дейността си, нашите клиенти могат да включат и различни видове злополука, както и Помощ при пътуване за международните шофьори.

icon-people-blue.png Благодарение на дългогодишния си опит в застраховането на транспортни и логистични фирми, можем да предложим ефективна и ценово оптимизирана комбинация от застраховки, които да отговарят на рисковия профил на всеки клиент – международен или национален превозвач, логистичен оператор, куриер или спедитор. УниКредит Застрахователен Брокер ще ви съдейства при избора на правилните застрахователни решения, съобразно спецификите на вашия бизнес.

Видове застраховки

Застраховат се товари и свързани с тях материални интереси по време на превоз, независимо от вида на превозното средство, срещу загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на застрахователните рискове, покрити съгласно уговорените от страните клаузи, представляващи неразделна част от застрахователния договор.

Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида транспорт, начална и крайна дестинации.

Застраховка може да бъде сключена от всяко физическо или юридическо лице; производител и търговец на стока, което извършва търговия със стоки и превозващо товари.

Можете да застраховате всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на транспортирането.

Застраховка "Отговорност на превозвача" е предназначена за застраховане отговорността на автомобилни превозвачи, регистрирани в Република България, които извършват превоз на товари срещу заплащане.

Застраховката се базира на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) при международни превози и Закона за автомобилните превози (ЗАП) при вътрешни превози на територията на Република България и има за цел да обезщетява загуби, липси или повреди, причинени на товари от действията на автомобилния превозвач в изпълнение на задължението му да превози товарите от една географска точка до друга.

Конвенцията се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й се намират в две различни държави.

УниКредит Застрахователен Брокер структурира подходящата комбинация от застраховки имуществото на вашия бизнес. Застрахова се имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, машини, съоръжения, оборудване и инвентар.

Застраховките на складове, логистични центрове и куриерски и спедиторски офиси са доброволни и осигуряват защита на собствениците, ползвателите и наемателите.

Нашите решения предлагат покритие на рискове срещу:

 • Пожар
 • Природни бедствия
 • Наводнения
 • ВиК аварии
 • Земетресение
 • Загуба на доход в следствие на прекъсване на дейността
 • Кражба и грабеж
 • Други в зависимост от спецификите на вашата дейност.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната сума е тази, за която е застрахован товарът и която е посочена в застрахователния договор. Застрахователната сума е действителната стойност на товара в мястото и времето на натоварването. Застрахователната сума може да бъде увеличена с до 10%, което се посочва в застрахователната полица. Ако действителната стойност на товара не съдържа стойността на навлото, то може да се застрахова отделно.

Преди сключването на застраховка, Застрахователят, чрез свой представител, има право да извърши оглед на товара и/или превозното средство, с което ще бъде извършен превозът.

При настъпване или узнаване за застрахователно събитие сте длъжни да уведомите незабавно Застрахователя и да съгласувате всички бъдещи действия с него, като спазвате стриктно указанията му.

Застраховката влиза в сила от момента, в който товарът за първи път е преместен в склада или до мястото на съхранение с цел незабавното натоварване в или върху транспортното средство за започване на превоза, продължава по време на обичайния маршрут на превоза и се прекратява при приключване на разтоварването от транспортното средство в или до крайния склад или мястото за съхранение на посоченото в застрахователния договор местоположение.