Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Електронна полица

Електронна полица

За да бъде една полица електронна – то тя трябва да бъде подписана само с електронни подписи – от страна на застрахователната компания и от страна на застраховащия.

С тази възможност ще спестите време и не е необходимо да посещавате физическа локация на Брокера или Застрахователя.

Застрахователният договор може да бъде сключен в електронна форма съгласно чл. 344, ал. 2 от Кодекса за застраховане, подписан с квалифицирани електронни подписи на страните по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/3 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За да подпишете дигитално застрахователния договор и документите към него e необходимо да притежавате КЕП (квалифициран електронен подпис),  който има стойност на саморъчно положен подпис. Моля, имайте предвид, че все още не всички застрахователни компании предлагат тази услуга.

Ние в УниКредит Застрахователен Брокер можем да Ви предложим издаване на Електронни застрахователни полици при потвърждение от страна на застраховащия, че притежава КЕП. Електронните полици, издадени с посредничеството на УниКредит Застрахователен Брокер могат да се достъпват по всяко време в нашата електронна платформа е-Broker.

Всяка една застрахователна полица може да се издаде от Застрахователя под формата на електронен документ (в случай че служителя на застрахователя е потвърдил, че притежава квалифициран електронен подпис). Предоставянето и съхранението на електронни полици трябва да е съответно по електронен път (по е–mail или електронна платформа за обмен на документи). Единствено при сключване на застрахователен договор по застраховка „Гражданска отговорност" и застраховка „Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен в срок три работни дни от подписването на електронния договор да предостави на застраховащия застрахователния договор, възпроизведен на хартиен носител като препис, подписан саморъчно от застрахователя, съответно застрахователния посредник.

      Услугата e-Broker е достъпна от Корпоративния сайт на УниКредит Застрахователен Брокер ЕООД www.unicreditinsurancebroker.bg. За да ползвате услугата, е необходимо задължително да сте предоставили адрес на електронна поща, на която ще получавате уведомления от УниКредит Застрахователен Брокер.

За вход в Онлайн платформата eBroker използвайте:

  • Потребителско име: <ЕГН/ЕИК> на застрахования (по Полица), което в последствие можете да промените от Вашите потребителски настройки.
  • Парола: за първоначално въвеждане моля да използвате бутона за забравена парола в e-Broker. В този случай ще получите уведомително съобщение по имейл, съдържащо линк за въвеждане на нова парола, активен до 2 часа от получаването му.

При допълнителни въпроси относно използването на eBroker, можете да се свържете с Вашия обслужващ мениджър или с Центъра за обслужване на клиенти на телефон 02 9765 100, или да ни адресирате на  jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch