Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Застрахователният брокер предлага избор от множество застрахователни компании и голям избор от застрахователни продукти, до които крайният клиент има директен достъп и база за сравнение, уведомяване на клиента за предстоящ падеж на застрахователна вноска или изтичане на застрахователния договор. Така застрахованият не е нужно да следи за предстоящи плащания на вноски или изтичане на застрахователни полици.

При нужда от съдействие при настъпване на застрахователно събитие, застрахователният брокер ще консултира клиента за необходимите действия за предявяване на иск, организиране на оглед, събиране на исканите от застрахователя доказателства, включително ще му съдейства за оспорване на недостатъчни и намалени обезщетения по щети.

Разнообразните застрахователни продукти покриват множество и различни рискове в зависимост от търсеното от клиента покритие. За правилно определяне на потребностите и конкретен застрахователен продукт може да се свържете с нас през контактната форма на всяка от продуктовите страници.

Застрахователният брокер работи от името на клиента, за да намери най-подходящото застрахователно решение за него. То може да включва един или няколко застрахователя или застрахователни продукта, често видоизменени, така че да отговарят точно на нуждите на потребителите на застрахователни услуги. Застрахователните компании предлагат на клиентите си стандартни продукти, с предварително определени условия и тарифи, които не винаги отговарят изцяло на техния рисков профил.

Доставката на застрахователната полица до посочения от вас адрес е напълно безплатна за територията на цялата страна.

Договора за възлагане не поражда задължения за вас. Той представлява вашето писмено съгласие застрахователният брокер да сключва и обслужва избраните от вас застрахователни продукти и е задължителен съгласно Кодекса за застраховане.

Договора за възлагане е изискван от закона писмен документ, с който клиента възлага на застрахователния брокер да го представлява пред застрахователните компании, да изисква оферти, да съдейства при застрахователно събитие и да защитава интересите на застрахования. Договора се подписва за всички доброволни застраховки.

Да. Всеки може да направи застраховка, на автомобил или имущество, което не е негова собственост.

Цената на застраховката Гражданска отговорност зависи, както от техническите параметри на застрахования автомобил (вид на превозното средство, обем на двигателя, година на производство, брой места), така и от населеното място, съгласно постоянния адрес на собственика на МПС по талон. Определяща за цената също е и възрастта на водача.

Застраховката Гражданска отговорност покрива отговорността на собствениците, държателите, ползвателите и упълномощените водачи на МПС в рамките на определени лимити за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство. Не се счита за трето лице водачът на МПС.

Зелената карта е неотменна част от Гражданската отговорност. Тя се издава до срока, за който е заплатена премията по застраховката. Тоест ако застраховката ти е разсрочена на 2 вноски, ще получиш Зелена карта, валидна до срока на първата вноска, а след като заплатиш втората вноска, ще получите нова Зелена карта с новия срок на валидност.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя от съответния застраховател и зависи от вида на имуществото, неговата оценка и състояние, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката.

Съгласно чл. 400. ал. 1 от Кодекса за застраховането за действителна застрахователна стойност се смята стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество. Когато друго не е уговорено, приема се, че застрахователната сума по договора е определена съгласно действителната стойност на имуществото. За установяване на действителната стойност застрахователят има право да извърши оглед на застрахованото имущество.

Съгласно чл. 400. ал. 2 от Кодекса за застраховането за възстановителна застрахователна стойност се смята стойността за възстановяване на имуществото с ново от същия вид и качество, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка.

  • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.

Няма ограничение при сключване на различен вид застраховки. Когато полиците се сключват в една компания се прилагат допълнителни отстъпки.

Застрахователят е длъжен да се произнесе по претенция по застраховки, които не са застраховки на големи рискове, в срок до 15 дни от представянето на всички доказателства, сведения и документи, които се изискват от него във връзка с определяне на основанието и размера за изплащане на застрахователно обезщетение.

Не, при извършване на застрахователно посредничество възнаграждението на застрахователния брокер се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

Застрахователите премии се определят като процент от застрахователната сума на застрахованото имущество.

При желание за промяна в застрахователния договор е необходимо да ни уведомите, като ние ще ви съдействаме пред застрахователя за нужните промени, които ще се отразят с Анекс към полицата.

Застраховащият е длъжен да съобщава на застрахователя за всяка промяна на своето име, фирма/наименование или адрес за кореспонденция, които са посочени в застрахователния договор или в други документи, предоставени на застрахователя. В случай че има промяна в личните ви данни, ние ще ви съдействаме пред застрахователя за нужните промени, които ще се отразят с Анекс към полицата.

  • Да вземете всички необходими мерки за ограничаване на щетите и спасяване на застрахованото имущество.
  • Да уведомите компетентните органи
  • Да уведомите застрахователя или застрахователния ви брокер в срок до 3 дни от настъпване на събитието. В случай на кражба или грабеж срокът е 24 часа.

Не, УниКредит Застрахователен Брокер предлага услуги по застрахователно посредничество както на юридически така и на физически лица, които не са клиенти на УниКредит Булбанк.

Услугите, които предлагаме са както за физически така и за юридически лица.