Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховки на недвижими имоти

  • Инвестиция за развитие

  • Пълна защита за вашия бизнес

  • Един договор покрива много рискове

 

Заявете

Застраховки на недвижими имоти

Какво получавате?

icon-building-blue.png Секторът на недвижимите имоти е многопластов и се характеризира с наличието и появата на нови рискове всеки ден. Промените в сектора са резултат от нарастващите разходи за строителство, както и вариращите цени на земята и вече построените имоти. Знаем, че компаниите които притежават недвижими имоти са изправени пред уникални рискове, които непрекъснато се променят и трябва да намерят начини да станат по-устойчиви на бъдещи рискове.

icon-desicion-blue.png Имуществените щети, причинени директно от пожар, природни бедствия или индиректни такива от злоупотреба с данни или Кибер атаки, представляват заплаха за пазарния дял на компанията, нейните продажби, имидж, цената на акциите й и добавената стойност за акционерите и всички свързани лица. Нашият екип от експерти разбира конкретните проблеми за сектора и предлага индивидуално решение с покриване на всяка непредвидена загуба.

icon-people-blue.png В портфейла на УниКредит Застрахователен Брокер са включени едни от най-големите търговски центрове и бизнес сгради в страната. Високоефективните и индивидуални застрахователни програми, позволяват собствениците да имат сигурността, че техните инвестиции са покрити от пълна застрахователна защита срещу големи загуби, независимо дали те са от преки и/или косвени материални загуби, и/или загуба на доход от прекъсване на дейността.

Видове застраховки

УниКредит Застрахователен Брокер структурира подходящата комбинация от застраховки за сградите. Застрахова се имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис - оборудване.

Застраховките на офиси и търговски обекти са доброволни и осигуряват защита на собствениците, ползвателите и наемателите на малки търговски обекти. Могат да бъдат застраховани магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони и други обекти в сферата на търговията и услугите. Нашите решения предлагат покритие на рискове срещу пожар, природни бедствия, наводнения, ВиК аварии, земетресение, загуба на доход, кражба и грабеж, както и автоматично покриване на малки щети, което дава възможност тяхното отстраняване (ремонтиране) да става в рамките на деня, без допълнителни подробности по предявяване на претенции пред застрахователите.

Ще ви предложим специфични застрахователни покрития за покриване на отговорността за вредите, причинени на трети лица – гости или посетители в застрахованите обекти. Ще ви съдействаме и при намиране на застрахователни решения за отговорността ви като работодател - за вредите, причинени на вашите работници и служители при или по повод изпълнение на служебните им задължения по трудов договор. Допълнително покритие може да бъде предоставено и за разходи за съдебна защита и по дела, водени срещу Застрахования.

Прекъсването на дейността на бизнеса в развитите страни е риск, който е неизменно допълнение към покритието по имуществената полица. Често при индустриалните предприятия щетите от риска "Прекъсване на бизнес" са по-големи от имуществените щети. Застрахованите лица вземат предпазна мярка чрез този вид имуществено застраховане, като си осигуряват защита срещу загуба на доходи (печалба), поради прекъсване на нормалната производствена, търговска или друг вид дейност в следствие на имуществени вреди. Предлагаме високоефективни и индивидуални застрахователни решения за загуба на доход от наем в следствие на настъпило застрахователно събитие довело до прекъсване на дейността в застрахованите обекти.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната сума се определя на база на неговата възстановителна или действителна стойност. Може да бъде приложена и договорна стойност. Ние ще ви помогнем при избора на формиране на застрахователната сума. Моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-долу.

Обичайно застрахователите не изискват задължителен оглед, преди сключване на застраховката. В случай на необходимост, те ще ви уведомят за изискването за оглед.

Да, след надлежно уведомяване на застрахователя. Застраховането се удостоверява с издаване на добавък към полицата.

Срокът за уведомяване е уреден в Общите условия на вашия застраховател и е различен в зависимост от вида застрахователно събитие. Моля, проверете внимателно, защото спазването на тези срокове обичайно е важно за изплащането на застрахователно обезщетение.

  • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя от съответния застраховател и зависи от вида на имуществото, неговата оценка и състояние, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката.