Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Мисия и ценности

УниКредит Кънсюмър Файненсинг споделя общоприетите принципи и ценности на групата УниКредит, като поставя почтеността в основата на своята система.

Мисия и ценности

Ние, хората от УниКредит, поемаме отговорност да работим в полза на своите клиенти. 

Като водеща европейска банка, ние се ангажираме да подкрепяме развитието на местните общности, където живеем и да бъдем предпочитано място за работа.

Нашата цел е да постигаме отлични резултати и непрекъснато се стремим с нас да се работи лесно.

Тези отговорности, които поемаме, ще ни позволят да създаваме дългосрочни ползи за своите акционери.

Ценности

Ние сме съвкупност от различни култури и натрупан опит, които дойдоха от банките и компаниите, присъединили се към нашата Група. Разнообразието е ключът към нашата Група, чиято цел е да създава корпоративна култура, базирана на силeн и споделен набор от Ценности, като чрез тях утвърждава своята идентичност.

Тези общи ценности ние прилагаме в отношенията си с нашите колеги, клиенти и доставчици, инвеститори, както и с местните общности.

Ценностите, които дават насоките на поведението на всички наши служители и ни помагат да разрешаваме “дилеми" във всекидневната ни работа, са:

 • Забрана на дискриминирането по пол, възраст, раса, политически пристрастия или синдикална дейност.
 • Отнасяне с уважение и внимание към хората по всяко време.
 • Забрана на фаворизиране при политиките по назначаване, повишение и поощрения.
 • Стремеж към удовлетвореност на клиентите по всяко време. Обръщане на необходимото внимание на всички видове клиенти. Безпристрастност при избора на доставчици, за превръщане отношението с тях в сравнително предимство за компанията.
 • Обръщане на необходимото внимание на всички видове инвеститори без дискриминиране или фаворизиране, за все по-отворени и конкурентни пазари.
 • Създаване на подходящи отношения с всички заинтересовани групи за предлагане съдействие, обслужване и възможности без дискриминация.
 • Насърчаване на местния растеж, подкрепяйки инициативите, насочени в по-голяма степен към действителните нужди на общността.
 • Споделяне на знанието без монополизиране с цел увеличаване на личното влияние. Осигуряване на прозрачност при формулиране на кариерните пътеки.
 • Осигуряване на своевременна информация за нашите продукти и услуги непрекъснато. Избиране на доставчиците безпристрастно.
 • Превръщане на пазарната комуникация в икономическа и културна стойност; стремеж да бъдем ясни, изчерпателни и да действаме своевременно; и да използваме най-ефективния канал на общуване за всеки инвеститор.
 • Поддържане информирана общността, в която работим, за това, което правим и как го правим.
 • Ясно дефиниране на роли и отговорности за всеки служител на банката.
 • Изслушване и предлагане на постоянно внимание на служителите, уважавайки техните ценности, чувства, морални позиции; никога да не се използва каквато и да е форма на неправомерен натиск или обида.
 • Спазване поверителност на информацията, получена както във връзка с клиентите, така и на самата компания, нейните активи и решения.
 • Откриване на канал за общуване с доставчиците, насочен към подпомагане на прилаганите най-иновативни и отговорни процеси.
 • Предприемане на правила за поведение по отношение на инвеститорите, съответстващи на корпоративните ценности и професионалната етика, изисквана от най-високите стандарти на пазара.
 • Насърчаване на растеж, който е екологично и социално устойчив.
 • Създаване на организационна култура, където хората са свободни да изразяват своето несъгласие, да изразяват мнението си.
 • Предоставяне на всеки служител възможността да се развива професионално.
 • Управляване на междуличностните отношения на базата на свободата и равенството без проявяване на слабост пред силния или арогантност пред слабия.
 • Следване на свобода на действията, която ще ни позволи без допълнителни ограничения да спазим обещанията, които сме дали на пазара.
 • Уважение по отношение на отделните морални кодекси и местните култури, в страните, в които УниКредит оперира.
 • Спазване на дадената на колегите дума, с допускане на вероятност за неволни грешки.
 • Развиване на устойчиви и продължителни взаимоотношения с финансовата общност; запазване на нашата последователност и доверието в нас, приемайки с готовност критика от пазара.
 • Сътрудничество и взаимно обменяне на информация и знание за създаване на стойност и намиране на нашата професионална идентичност отвъд организационните граници.
 • Активно вслушване в нуждите на нашите колеги, като се опитваме да оказваме положително въздействие в работната си среда.
 • Предлагане на добра възвръщаемост и чувство на сигурност на клиентите, за получаване на същото в замяна. Вслушване в изискванията и превръщане в продукти и услуги.
 • Насърчаване сътрудничеството с доставчиците, така че те и компанията да могат да създават стойност и даване на легитимност на тяхната корпоративна идентичност.
 • Вслушване без предразсъдъци в сигналите, изпращани от инвеститорите чрез създадените канали.

Харта на почтеността

Хартата на почтеността е резултат от продължаващ процес, обединил служителите, за да дискутират корпоративната култура и принципите, които следва да бъдат водещи за тях. Процесът започна през 2003 г. с проект, наречен “Лаборатория на ценностите”, в рамките на който повече от 1 500 души взеха участие в “семинари за корпоративните Ценности”.

Хартата акцентира върху понятието „Почтеност”, защото като ключов двигател на Груповата репутация, само Почтеността може да доведе до Устойчивост.

Устойчивостта на свой ред позволява печалбата да бъде превърната в стойност за нашите Акционери. Ние добре съзнаваме, че една компания може да бъде на пазара единствено, ако притежава нужната репутация, за да остане на него.