Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Защита на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Регламент/, приложим от 25.05.2018 г., Ви предоставяме информация относно обработваните лични данни от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Защита на лични данни

Данни за администратора на лични данни

„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, с ЕИК 175070632 /Администратора/ът/, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.: 1303, ж.к. Сердика, ул. „Гюешево“ № 14, е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

 

Длъжностно лице по защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на личните данни на „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД е г-н Антон Тодоров.

Адрес

Икона

пл. Света Неделя №7 1000 София

Форма за контакт

Икона

Изпратете запитване

 

Цели на обработването на лични данни

„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД е финансова институция, която притежава Лиценз за извършване на кредитна дейност, издаден от БНБ със Заповед № РД22-2104/ 02.11.2009 г. За да Ви предостави качествено кредитиране и обслужване, Администраторът обработва информация, представляваща лични данни, за следните цели:

За извършване на кредитната дейност и за управление на взаимоотношенията си с клиентите на кредитни услуги, Администраторът обработва лични данни при:

 • Получаване на предварителна информация, която е необходима за сключването на договор
 • Изявено желание на клиенти
 • В случаите на спорове (търговски, арбитражни, съдебни спорове, пред административни органи и др.) във връзка с дейността на Администратора
 • Идентифициране на клиенти за разрешаване на техни възражения, отговори на жалби, извършване на проверки, предоставяне на становища и информация, и др
 • Справки/консултации по телефон и следпродажбени дейности за даден кредит или други продукти и услуги

За оценка на вашата кредитоспособност, включително и във връзка с вземане на индивидуални решения, които се основават на:

 • Ръчно обработване по предварително дефинирани критерии
 • Автоматизирано обработване по предварително дефинирани критерии
 • Автоматизирано обработване (без човешка намеса), включващо и профилиране, като формираните по тези начини решения се използват за сключването/ отказ за сключване на договор между Вас и Администратора. При извършване на профилирането се анализира информация за финансови показатели, потребителско поведение и навици, с цел предлагането на определен продукт и/или услуга.

За оценка на надеждността и своевременността на плащанията, при предоставянето на кредити.

Популяризиране и продажба на продукти и услуги, включително чрез предварително профилиране. При извършване на профилирането се анализира информация за предпочитания, навици, потребителски избори, с цел подобряване на качеството на клиентското обслужване и предлагането на нови продукти и услуги.

Проучване степента Ви на удовлетвореност от качеството на услугите и дейностите, извършвани от Администратора и дружествата от УниКредит Груп, различни от Администратора: „УниКредит Булбанк“ АД, „УниКредит Факторинг“ ЕАД, „УниКредит Флийт Мениджмънт“ ЕООД, „УниКредит Лизинг“ ЕАД, „УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД, също така и за маркетингови и пазарни проучвания. Дейността се извършва чрез интервюта, въпросници и други информационни канали.

Избор на доставчици на външни услуги за Администратора. В процесите по провеждането на избор на доставчик се обработва и информация, която представлява лични данни съгласно Регламент ЕС 2016/ 679 за защита на личните данни.

При управление на взаимоотношенията с доставчици на външни услуги за Администратора. Обработват се лични данни за представителите на доставчика или за самия доставчик, при договаряне и администриране на сключени договори, в случаите на съдебни или данъчни разследвания, както и при търговски и съдебни спорове.

Управление на дейности, свързани с борба с измамите. Администраторът обработва лични данни, при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

Опазване сигурността на данни, информация, приложения, системи и мрежи.

Основания за обработваните лични данни

„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ от Регламент ЕС 2016/ 679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработка на личните Ви данни и вие вземете информирано решение да не го предоставите, Администраторът може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “б“ от Регламент ЕС 2016/ 679, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по ваше искане за сключване на договор. В случаите, когато предприемете стъпки за сключването на договор с „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД и/или сключите договор с „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може Администраторът да Ви достави продукта или услугата, които желаете. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание, предприемайки стъпки преди сключване на договор.

На основание чл. 6, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/ 679, Администраторът обработва лични данни, за да спазва законовите задълженията, предвидени за него в Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на Администратора като финансова институция, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.

Вашите лични данни се обработват при спазване на чл. 6, б. “е“ от Регламент ЕС 2016/ 679, за целите на легитимния интерес на „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, в случаите, когато се извършват дейности по:

 • Борба с измамите
 • Аудио записване за целите на борба с измамите, документиране на проведена комуникация
 • Предоставяне на данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на Администратора, или на друго валидно правно основание
 • Предоставяне на данни на свързани с Администратора лица, на дружествата от УниКредит Груп за целите на спазване и изпълнение на групови политики, репортинг, за одитни дейности, за оценка на кредитния риск
 • За проучване и подобряване на клиентското обслужване на „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД и дружествата от УниКредит Груп, както и за маркетингови и пазарни проучвания

Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/ 679 „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

 • Публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато Администраторът има законово задължение да предоставя данните. Лични данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на договор и/или за неговото изпълнение.
 • На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Администратора, или на друго валидно правно основание.
 • На подизпълнители на „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с Администратора договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на Администратора. Администраторът използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/ 679.
 • На свързани с Администратора лица, включително на дружества от УниКредит Груп, при обработване на личните данни за целите на легитимните интереси на „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, в случаите на изпълнение на групови политики и договорни отношения; за подобряване качеството на клиентското обслужване в рамките на дружествата от УниКредит Груп.
 • За извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри /например – НАП, НОИ, ЦКР на БНБ, Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ, ГД ГРАО, Експириън България ЕАД и други/, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по Ваше искане.
 • При сключване на договори, с които Администраторът прехвърля (цедира) свои вземания по договори за кредит на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство.
 • Партньори, предоставящи услуги по кредитно посредничество, застрахователни продукти и други услуги в сътрудничество с "УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, единствено за клиенти, които ползват тези услуги.

Предаване на личните данни на трета държава или международна организация

В случай че възникне необходимост от предаване на обработвани от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/ 679, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

Срок за съхранение на личните данни

„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД ще изтрие Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

Упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679

В допълнение на предоставената информация, „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД Ви предоставя и следната информация относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/ 679:

Право да искате от администратора достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламента.

Право да искате коригиране, промяна и актуализиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламента;

Право да искате изтриване на личните Ви данни /“Правото да бъдеш забравен“/, съгласно чл. 17 от Регламента, в случаите, когато:

 • Няма законово или договорно основание за обработването им
 • Когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани
 • При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект
 • В други случаи, предвидени в Регламент ЕС 2016/ 679

 

Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламента.

Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламента в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси, включително профилиране или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо профилиране.

Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, при условията на чл. 20 от Регламента.

Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни.

„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ЕАД Ви предоставя възможността по ясен и достъпен начин да упражнявате правата си по Регламента. За Ваше удобство Ви предоставяме образец на Искане за упражняване на права по Регламент ЕС 2016/ 679.

В случай че желаете да отправите вашето искане/заявление до „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД в свободен текст, за да бъдете надлежно идентифицирани, да Ви отговорим коректно и да не бъде извършена злоупотреба с Ваши лични данни по подадени искания от трети недобросъвестни лица, е необходимо в искането/заявлението да посочите определени задължителни реквизити:

 • Пълните си имена
 • ЕГН или ЛНЧ
 • Дата и място на раждане /ако не сте български гражданин/
 • Номер на личната Ви карта/документ за самоличност за чужденци, на коя дата и от кой орган е издадена, срокът й на валидност
 • Постоянен адрес/ адрес за кореспонденция, ако е различен от постоянния
 • Електронен адрес, ако желаете да получите отговор на електронния си адрес
 • Телефон за контакт, ако желаете да предоставите възможност да се свържем с Вас
 • В какво качество желаете да упражните правата си по Регламент ЕС 2016/ 679 – например клиент/ бивш клиент; доставчик; служител/ бивш служител; законен представител/ действителен собственик/ пълномощник/ свързано лице на търговско дружество, съответно наименованието на търговското дружество, БУЛСТАТ/ ЕИК/ чуждестранен регистрационен номер; друго качество: поръчител, солидарен длъжник и др.
 • Описание на искането/ заявлението до Администратора
 • Предпочитан начин за получаване на отговор от Администратора - на посочения от Вас в искането електронен адрес; на адрес за кореспонденция; в посочен от Вас удобен филиал/ център на „УниКредит Булбанк“ АД

Ако попълнените реквизитите са непълни и/или некоректни, е възможно да не сме в състояние да удовлетворим част/ цялото ви искане.

Тъй като се стремим непрекъснато да подобряваме Вашето обслужване, за повече прозрачност и информираност, Ви предоставяме следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/ 679:

 • На място в удобен за Вас филиал/ център на „УниКредит Булбанк“ АД
 • По електронен път - чрез електронна поща и електронно писмо, подписано с Квалифициран електронен подпис, в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния имейл адрес: VDGjoHEQSAVojDsfejuHspvq/CH

При подаване на искането си Ви препоръчваме да посочите конкретно и по какъв начин бихте искали да получите отговора на Вашето искане:

 • На място в удобен за Вас филиал/ център на „УниКредит Булбанк“ АД
 • По електронен път - чрез електронна поща
 • На постоянния Ви адрес или на друг посочен от Вас адрес за кореспонденция

Действащият в страната надзорен орган по въпросите на личните данни, към когото може да се обърнете при спор или несъгласие относно обработването на личните ви данни, е Комисията за защита на личните данни.