Нов референтен лихвен процент „Осреднен депозитен индекс“ прилаган от Уникредит Кънсюмър Файненсинг

Във връзка с промените направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции – обн., ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г., в сила от 01.07.2018 г. и преустановяване котирането на индекса „Софибор“ от Българска Народна Банка, УКФ започва да прилага след 01.07.2018 г., по договорите си за кредит с променлив лихвен процент, описаният по долу референтен лихвен процент.

Осреднен депозитен индекс („ОДИ“), изчисляван от УКФ на база на Лихвената статистика на Българската народна банка (БНБ), представена в таблица „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства, публикувана на интернет страницата на БНБ, която можете да видите тук  (таблица). ОДИ се изчислява от УКФ като  среднопретеглен лихвен процент по целия обем на левови депозити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства в банковата система в България, представени в Таблицата, получен чрез претегляне на пряко извлечените от Таблицата стойности на ефективен годишен процент по всички категории клиенти и видове левови депозити, представени в таблицата, през обемите им за съответния месец. Среднопретеглената стойност се извежда, като сборът от произведенията на ефективния годишен процент (от Таблицата) и обема по съответната категория клиент и вид депозит за същия месец (от Таблицата) се раздели на сбора от обемите на всички левови депозити за същия месец (от Таблицата). Актуалната стойност на ОДИ се публикува на интернет страницата на УКФ в първия работен ден на всеки календарен месец и се прилага от първия работен ден на календарния месец до деня, предхождащ първия работен ден на следващия календарен месец, включително.

В случай че БНБ преустанови непрекъсваемостта на публикуването на данните от Таблицата и в резултат УКФ се окаже в невъзможност да изчисли референтен лихвен процент, приложим по договора за кредит, УКФ, в съответствие със законовите изисквания, прилага одобрен от Управителния й съвет План за действие при прекратяване на бенчмарк, съгласно чл. 28 параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.). Към момента на прилагане на референтен лихвен процент по договора за кредит, лихвеният процент по договора не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора за кредит преди този момент.

Подробна информация за прилагане на Методиката и примери за изчисление