Нужно ви е финансиране на мечтания дом?

Бъдете спокойни, че когато намерите мечтания дом, ще получите кредит и той ще стане ваш, като посетите удобен за вас банков филиал на УниКредит Булбанк. Там ще ви консултираме за максималната сума, която банката може да ви предостави като кредит. По-долу можете и сами да изчислите месечната си вноска с желаната от вас сума и срок. 

Запитване

Промо

Лесно е да живеем в енергийно ефективна сграда

Специална лихвена отстъпката при закупуване на жилище в сграда с енергийна ефективност клас А или по-висок.

Научете повече

Изчислете месечната вноска и изпратете запитване

Аз съм на и цената на имота, който искам да закупя е
Планирам да го изплатя за

Месечната вноска е приблизителна, изчислена на базата на осреднен годишен лихвен процент, съгласно Лихвения бюлетин на УниКредит Булбанк АД, и предоставеното изчисление не представлява предложение на Банката към Вас. Калкулаторът предоставя ориентировъчен размер на месечната вноска за желаната от Вас сума на кредита

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

Допълнителните разходи дължими по договора за кредит, които не са взети предвид при изчисляването на ГПР в калкулатора, тъй като не са известни на банката са:

 • Разходите за застраховка "Живот" за срока на договора за кредит;
 • Разходите за имуществена застраховка на недвижимия имот, предмет на обезпечение за срока на договора за кредит;
 • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на банката;
 • Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредение в болза на банката обезпечения;
 • Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение.

Определете параметрите по финансирането на вашия мечтан дом

 • По-краткият срок води до по-висока месечна вноска, която в повечето случаи натоварва месечния бюджет. Съветваме ви да не подхождате с максимални очаквания, тъй като прогнозирането на неочаквани разходи е трудно.
 • Времето е ваш помощник. Изберете по-дълъг срок, така че месечната вноска да не промени значително стандарта ви на живот.
 • С нарастване на доходите ви в бъдеще, можете да поискате от банката съкращаване на срока на кредита, срещу заплащане на минимална такса.
 • Може да извършвате предсрочно погасяване на част или цялата сума на кредита по всяко време, като след първата година от срока на кредита не се дължат такси.
 • Най-добре е тя да е малко след датата на получаване на основния ви месечен доход (заплата, хонорар и т.н.).
 • Така ще управлявате разходите си по-добре, като заделяте по-удобно частта от месечните доходи за редовното погасяване на кредита.
 • Преводът на работна заплата в UniCredit Bulbank ви гарантира по-добри ценови условия, както и удобство за обслужване на кредита.
 • Нашият съвет е кредитът да е във валутата, в която получавате доходите си. По този начин ще избегнете риска от евентуално покачване на валутния курс в бъдеще.

Защо застраховката към кредита е "спасителен пояс"?

Предимства на Застраховка "Живот"

При фатален край или инвалидизация, застрахователят ще изплати обезщетение, равно на остатъчния дълг по кредита, като по този начин вашите наследници няма да бъдат натоварени с кредитното задължение. При временна загуба на трудоспособност или безработица, застрахователят ще покрие до 6 месечни вноски по кредита. 

Предимства на Застраховка "Имущество"

Подсигурете се срещу бедствия и аварии. Застраховката на ипотекираното имущество покрива разходите по отстраняването на щети в следствие на непредвидени събития, които понякога се оказват непосилни за семейния бюджет.

Препоръчително е да застраховате имота  на пазарната му стойност, отколкото до размера на остатъчния дълг по кредита. 

Какви са разходите по покупка на имота?

 

Общ размер на разходите 0
 
 
 
Обща сума на разполагаеми средства 0

Какви са основните документи, необходими за одобрение на кредита?

Списък документи и институции

 • От къде?
  Общината/ кметство по местонахождение на имота 
 • Срещу какви документи?
  Оригинал и копие на нотариален акт
 • За колко работни дни?
  От 3 до 14

Получава се от собственика на имота от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. В данъчната оценка адресът на имота трябва да е идентичен с адреса по нотариален акт, в противен случай от съответния район се издава удостоверение за идентичност на адреси. В данъчната оценка трябва да са вписани всички съсобственици на имота. Не трябва да има непогасени задължения за имота (да са платили данък и такса смет). Удостоверенията са валидни за периода на съответното шестмесечието на календарната година, през което са издадени.

 • От къде?
  Агенция Кадастър
 • Срещу какви документи?
  Оригинал и копие на нотариален акт
 • За колко работни дни?
  До 10
 • Къде да намеря НАП?
  www.cadastre.bg

Когато се прехвърля и земя е необходима скица на имота. Когато за района има издадена кадастрална схема, двата документа се предоставят от Агенция Кадастър. В случай че за района, в който се намира имотът няма изготвена кадастрална карта, се издава документ, удостоверяващ наличието или липсата на такава, а скицата се издава от техническата служба на района по местонахождение на имота. Валидността им е до шест месеца от датата на издаване. 

 • От къде?
  Общинска администрация (projects-namrb.org)
 • За колко работни дни?
  От 1 до 7

Удостоверенията могат да бъдат издадени във всяка община, независимо от адресната Ви регистрация. В Искането изрично следва да се посочи, че е необходимо "Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца". Достатъчен е 1 документ, издаден на един от съпрузите кредитоискатели, в който да е видно семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота.

 • От къде?
  Съответната служба по вписвания
 • За колко работни дни?
  От 3 до 7 работни дни

 

Заявлението се изисква за период от поне 10 години, в случаи в които сградата е построена преди този период. Към заявлението се прилага:

 • Копие от акта за собственост.
 • Актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба.
 • Документ за платена държавна такса, според избрания период за издаване на удостоверението.
 • От къде?
  Национална агенция за приходите (НАП)
 • За колко работни дни?
  От 2 до 7
 • Къде да намеря НАП?
  nap.bg

Заявява се за всеки от купувачите.

 • От къде?
  Лицензиран оценител
 • За колко работни дни?
  От 2 до 5
 • Срещу какви документи?
  Копие на нотариален акт

Вашият банков консултант ще ви предостави списък с лицензирани оценители, с които банката работи.

Между купувач и продавач.

Предоставя се от работодател по образец на банката, в случай че ще се превежда работната заплата по сметка в UniCredit Bulbank.

Удостоверение за потвърждение от банката за изплащане на нетно месечно трудово възнаграждение (без данъци, социални, здравни осигуровки, други удръжки по чл.272 от КТ).

 • От къде?
  Агенция по вписванията
 • За колко работни дни?
  От 1 до 3

 

Всеки гражданин може да получи удостоверение за актуално състояние във всяко териториално звено на Агенцията след заплащане на дължимата държавна такса. Необходим документ при подаване на искане за издаване на удостоверение е акта за граждански брак. Услугата се предлага и електронно, след заплащане на необходимите държавни такси. Документът се изисква при наличие на брак и е достатъчно да бъде издаден за един от двамата съпрузи.


Изтеглете списъка с документи:

Какви са документите необходими за усвояване на кредита?

Списък документи и институции

Документът се предоставя след изповядване на сделка пред Нотариус, от съответната нотариална кантора, като задължително оригинал се предоставя на Банката Кредитор и на Кредитополучателя.

Документът се подава в Агенция по вписвания от съответната нотариална кантора, където се е реализирала сделката за покупко продажба. Когато е готов документа се взима от служител в нотариалната кантора и предоставя на кредитополучателя и Банката Кредитор в оригинал. Обикновено издаването на документа и получаването му от кантората отнема около 10 работни дни.


Изтеглете списъка с документи:

И сега какво?

Знаем, че нанасянето в ново жилище е вълнуващо и е празник за цялото семейство, но въпреки това остават няколко детайли, за които ще трябва да се погрижите.   

 

Нанасям се