Нагоре икона Бутон за връщане към началото

УниКредит Факторинг

Предстои вливане на УниКредит Факторинг ЕАД в УниКредит Булбанк АД през януари 2022 година

УниКредит Булбанк АД ще продължи да предлага качествени банкови услуги, включително и факторинг услуги като целим по-висока клиентска удовлетвореност.

Тарифата на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци ще бъде допълнена с такси и комисиони, приложими при предоставяне на факторинг услуги, считано от 04.01.2021г.

Вярваме, че преобразуването на двете дружества няма да се отрази на качеството на услугите, които получавате и към момента от страна на УниКредит Булбанк Ад и УниКредит Факторинг ЕАД.

Какво е факторинг

Факторингът е инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти.

Той оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземанията, и осигурява на вашия бизнес защита срещу неплащане. 

Нов референтен лихвен процент „Осреднен депозитен индекс“ прилаган от Уникредит Факторинг

Факторинг решения