Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Тарифа за таксите и комисионите на УниКредит Факторинг

Тарифа за таксите и комисионите на УниКредит Факторинг

Тарифа

В сила от 04.01.2022 г. 

Чл. Продукт / Услуга Такса / Комисиона
I. Факторинг  
1. Такса за разглеждане на искане за факторинг по договаряне
2. Разглеждане на предложен платец:  -
2.1 при вътрешен факторинг с регрес по договаряне
2.2 при вътрешен факторинг без регрес по договаряне
3. Комисиона факторинг  по договаряне 
4. Такса за забава по договаряне
5 Такса за обработка на фактура по договаряне
6. Такса за управление по договаряне 
7. Такса за ангажимент (условен ангажимент) по договаряне 
8. Такса за предсрочно погасяване по договаряне
9.  Електронна услуга eFactoring без такса

*Таксите и комисионите посочени в тарифата са без ДДС и са облагаеми по ред на ЗДДС.

Общи разпоредби

  1. Предвидените в настоящата Тарифа такси и комисиони са валидни в случаите, когато не е договорено друго. За невключените в Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисиони.
  2. Посочените в тази Тарифа такси, комисиони  и разноски се отнасят за различните видове банкови услуги както в чуждестранна, така и в национална валута. Комисионите и таксите, посочени в EUR, се преизчисляват и в други основни валути, в това число и в лева, по обявения от БНБ курс на чуждестранните валути към лева в деня на извършване на операцията
  3. Освен посочените такси и комисиони се заплащат и всички останали дължими разходи в страната и чужбина, свързани с изпълнение на нареждането, включително и тези на чуждестранните банки.
  4. Бюджетните организации и титулярите на сметки за дарения заплащат само дължимите разходи в страната и чужбина.
  5. Банката  си запазва правото да начислява допълнителни такси и комисиони по специфични нареждания или изисквания, предизвикали допълнителна работа или необичайна сложност и ангажимент.
  6. Таксите и комисионите за услугите, облагаеми по Закона за данък добавена стойност са посочени в Тарифата без включен данък добавена стойност (ДДС).
  7. Настоящата Тарифа се прилага за клиенти - български и чуждестранни юридически лица и еднолични търговци.
  8. Банката събира дължимите такси и комисиони в момента на извършване на услугата, в края на последния работен ден на месеца или на абонаментен принцип въз основа на съответна договореност.
  9. Конкретните членове от Тарифата, изменена и допълнена с настоящата, визирани в препращащите клаузи на сключените договори и споразумения се заменят с идентичните им по предмет на регулиране членове от настоящата Тарифа, които се прилагат в посочените случаи, независимо от номерацията.