Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Тарифа за таксите и комисионите на УниКредит Факторинг

Тарифа за таксите и комисионите на УниКредит Факторинг

Тарифа

В сила от 1.07.2013 г. 

Чл. Продукт / Услуга Такса / Комисиона
I. Факторинг  
1. Такса за разглеждане на искане за факторинг по договаряне
2. Разглеждане на предложен платец:  -
2.1 при вътрешен факторинг с регрес по договаряне
2.2 при вътрешен факторинг без регрес 75 EUR
2.3 при вътрешен факторинг сконтиране на фактури с регрес по договаряне
2.4 при вътрешен факторинг сконтиране на фактури без регрес 75 EUR
2.5 експортен факторинг без регрес - в ЕС 95 EUR 
2.6 експортен факторинг без регрес - извън ЕС 115 EUR 
3. Комисиона факторинг  по договаряне 
4. Комисиона факторинг сконтиране на фактури по договаряне
5 Електронна услуга еFactoring без такса
6. Такса за забава  по договаряне 
7. Такса за обработка на фактура  по договаряне 
8. Такса за управление  по договаряне 
9. Такса за ангажимент (условен ангажимент)  по договаряне 
10. Такса за промяна на условия по подписан договор – добавяне или промяна на платец, промяна на лимит, промяна на отложено плащане, гратисен период, допълнителни условия 150 BGN
11. Такса за предсрочно погасяване по договаряне
II. Оперативни услуги  
12. Месечна справка за цедираните вземания („Клиентска справка“)  без такса 
13. Справка към фактури за лихви, такси и комисиони (на справка) 10 BGN 
14. Справка - извлечение за платец (за платец, на календарна година) 100 BGN 
15. Издаване на писмено удостоверение, потвърждение или референция (на страница) -
15.1 на български език 20 BGN 
15.2 на чужд език 40 BGN 

*Таксите и комисионите посочени в тарифата са без ДДС и са облагаеми по ред на ЗДДС.

Общи разпоредби

  1. Предвидените в настоящата Тарифа такси и комисиони са валидни в случаите, когато не е договорено друго. За невключените в Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисиони.
  2.  Посочените в тази Тарифа такси, комисиони и разноски се отнасят за различните видове услуги както в чуждестранна, така и в национална валута. Комисионите и таксите, посочени в EUR, се преизчисляват в лева, по обявения от БНБ курс на еврото към лева в деня на извършване на операцията
  3. УниКредит Факторинг ЕАД си запазва правото да начислява допълнителни такси и комисиони по специфични нареждания или изисквания на клиента, предизвикали допълнителна работа или необичайна сложност и ангажимент.
  4. Таксите и комисионите посочени в Тарифата са без включен данък добавена стойност (ДДС) и са облагаеми по Закона за данък добавена стойност.
  5. Настоящата Тарифа се прилага за клиенти - български и чуждестранни юридически лица и еднолични търговци.
  6. УниКредит Факторинг ЕАД събира дължимите такси и комисиони в момента на извършване на услугата, в края на последния работен ден на месеца или на абонаментен принцип въз основа на съответна договореност.