Повишена прозрачност на баланса с въвеждането на МСФО 16

Повишена прозрачност на баланса с въвеждането на МСФО 16

Живеем във време на непрекъснато нарастване на списъците ни с „трябва да“. Това е безпрецедентен феномен на нашето съвременно общество. Трябва да купя това и това, трябва да посетя тези и тези места, да започна да правя това и това… Във финансовата сфера обаче, нещата са значително по-прозаични.

През 2008г., сър Дейвид Туиди, тогавашен председател на Съвета за международни счетоводни стандарти (IASB), се шегува, че една от точките в неговия списък с „трябва да…“ е да лети със самолет, който да е вписан в баланса на авиокомпанията, с която лети.

МСФО 16 Лизинг е нов международен стандарт за финансови отчети, който влиза в сила от 01.01.2019 г. Той заменя дотогава действащия МСС 17 Лизинг. Следва да се отбележи, че и американските счетоводни стандарти (US GAAP) издават подобен стандарт - ASC 842, Leases.

Основната промяна е отпадането на разграничаването на лизинговите договори при лизингополучателя на оперативен лизинг и финансов лизинг.

Основните особености, застъпени в новия стандарт са:

Лизингополучателите следва да отчитат лизинговите си договори по модела на „актив с право на ползване“, като се допускат само две изключения – за активи с ниска стойност и за краткосрочни лизингови договори.

Това означава, че предприятията ще следва да покажат в баланса си актив с право на ползване и съответното задължение за плащането, което дължат за ползването на актива. За много предприятия това ще означава, че активи, които досега са били отчитани задбалансово, защото са били наети, ще се включат в актива на баланса и едни задължения ще се появят допълнително в пасива. Досегашният стандарт позволяваше да се наемат активи, вместо да се завишава задлъжнялостта на предприятието за финансирането им.

Промяната ще засегне и отчета за приходите и разходите. Досега всички наеми се показваха като оперативни разходи с относително еднаква сума всяка година. Съгласно новия модел ще се отчитат амортизация и финансови разходи. В резултат ще нарасне оперативната печалба, тъй като част от разхода ще се представя като финансов разход.

Изискването за балансово отчитане на всички лизингови договори ще окаже съществен ефект върху показателите, изчислявани въз основа на данните от баланса. Коефициентът на задлъжнялост ще нарасне, тъй като ще има допълнителни задължения в пасива.

Същевременно, друг важен показател - печалба без приспаднати от нея лихви, данъци, обезценка на активите и амортизации (EBITDA) ще нарасне за компаниите, прилагащи МСФО 16. Това е така, защото вече няма да има наеми за оперативен лизинг, те ще се заменят от амортизации и финансови разходи, които не са част от калкулациите на показателя.

Възвръщаемостта на заетия капитал (ROCE) e другият показател, който ще бъде засегнат от прилагането на новия стандарт. Стойностите му ще намалеят, защото увеличението на оперативната печалба няма да е пропорционално на увеличението на заетия капитал.

Много са секторите, които ще бъдат засегнати. Основно са тези, които ползват сгради и други дълготрайни активи под наем, като големите хипермаркети например.

И ако се върнем към мечтата на сър Туиди – самолетната индустрия, която е в неговият фокус, ще бъде силно засегната, тъй като повечето авиокомпании ползват самолети и наземно оборудване на лизинг. Обхватът на влиянието може да се види като вземем за пример American Airlines, които към края на 2017 г. имат 421 самолета на оперативен лизинг и US$ 11,7 милиарда бъдещи плащания по оперативен лизинг.

Отчитането при лизингодателите не се променя, лизинговите договори продължават да се отчитат като оперативен и финансов.

Въпреки това, очакванията са новият стандарт все пак да засегне лизингодателите, тъй като ще промени нуждите на лизингополучателите. Очаква се да насърчи лизинговия пазар в сферата на предоставяне на повече услуги за сметка на активи.   

И макар сър Туиди да не е вече председател на Съвета за международни счетоводни стандарти, той може да зачеркне една точка от неговия списък с „трябва да“, с влизането в сила на МСФО 16 Лизинг.


*Използвани са материали от www.accaglobal.com, историята за мечтата на сър Туиди е от статия на Adam Deller.


Виолета Китанова

Главен счетоводител на Уникредит Лизинг

Вижте всички статии от Виолета Китанова


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни