За или против инвестицията в слънчеви панели

За или против инвестицията в слънчеви панели

Зелената сделка постави амбициозни цели пред държавите в ЕС в стремежа до 2050 г. Европа да е въглеродно неутрален континент. „Готови за 55“ означава намаление на въглеродните емисии с 55 на 100 до 2030 г. и това ще се постигне с 32% дял на възобновяемите източници в крайното потребление на енергия и 32,5% енергийна ефективност.

България едва ли ще има проблем с изпълнение на дела на възобновяемите енергийни източници, защото преизпълнява целите. Още през 2012 г. страната ни достигна изискването от 16% дял на зелените централи, което трябваше да бъде изпълнено към 2020 г. У нас дeлът нa ВЕИ в кpaйнoто пoтpeблeниe нa eнepгия e 23,3% пpeз 2020 г., което е нaд cpeднoтo нивo нa EC oт 22,1%.

От две години се забелязва ренесанс в проектите за ВЕИ, особено на соларни централи без държавно подпомагане. А законодателите поетапно премахват пречките пред инвеститорите. 60,7 мегавата зелени централи са пуснати в експлоатация през 2020 г., през 2021 г. са 55,33 мегавата, а от началото на тази година са в експлоатация нови 70,7 мегавата. В Електроенергийния системен оператор има заявление за присъединяване на 18 000 мегавата предимно фотоволтаични централи.

Поевтиняването на технологията, особено на соларните панели, както и високите цени на електроенергията на свободния пазар привличат инвеститорите. А и все още съществуват преференции за продажба на електроенергия при фиксирани изкупни цени за малки централи до 5 и до 30 киловата мощност - около 160 лв. за мегаватчас.

Проектите се реализират в три посоки. Едната е предприятия да инсталират фотоволтаици за собствено ползване, за да редуцират високите сметки за електричество. Втората е строителство на паркове за производство и продажба на електроенергия. Има обаче рискове в тази група, тъй като цената на електроенергията е силно зависима от геополитическата нестабилност, както и от големия брой соларни системи заявени за присъединяване. При рязко поевтиняване на електроенергията, проектите стават значително по-рискови, когато са финансирани основно с банков кредит. Третата е инсталиране на панели на покривите на блокове и еднофамилни къщи, които ползват домакинствата. За поставяне на фотоволтаици върху многофамилни сгради се иска 100% съгласие на собствениците. След това за набавяне на документите трябва месец - скици от общината, виза за проекта, решение на общото събрание на етажната собственост, нотариална заверка и най-накрая да се заяви проучване пред енергото. За инсталация по-малка от 1 мегават административните процедури са около 2 месеца, но на практика може да отнемат от 4 до 6 месеца докато се стигне до строителното разрешение.

Народното събрание предприе мерки да се облекчи административният процес при фотоволтаици за производство на електроенергия за собствени нужди. В Закона за енергията от възобновяеми източници бяха приети промени, които са за централи до 5 мегавата. Те предвиждат от разрешителен да се мине към уведомителен режим, което ще скъси сроковете за изграждане. Предприятието или домакинството поема отговорността произведената енергия да не бъде връщана към електроразпределителната мрежа, с което се спестява необходимостта от осъществяване на процедурата по проучване на условията за присъединяване. Това обаче е недостатъчна стъпка в облекчаване на процедурите. (Какви са те - виж карето).

По данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на база петгодишен период - от 2016 до 2020 г., 1 киловат инсталирана мощност произвежда на година средно 1228 киловатчаса. Към декември 2021 г. средната цена на електроенергията с ДДС за битовите потребители е 0,2406 лв./кВтч, а за небитовите (индустрията) – 0,3442 лв. Ако домакинство инсталира соларни панели на покрива, ще спести 295,46 лв. на година. При индустрията икономията е още по-голяма - 422,68 лв. При по-високи цени ползите ще бъдат все по-големи.

Възможности за финансиране от плана на възстановяване

Във вече одобрения от Европейската комисия план за възстановяване има няколко възможности за финансиране на проекти за възобновяеми източници, някои съчетани с батерии за съхранение на електроенергия. 

В стълба "Интелигентна индустрия" има грантова схема от 200 млн. лв. за малки и средни предприятия. Тя е за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация със съоръжения за съхранение на енергия, както и допълнителен гаранционен финансов инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

В стълб "Зелена България" е предвидена програма за ВЕИ-та в еднофамилни и многофамилни сгради. Бюджетът е 240 млн. лв., тя предвижда изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и изграждане на фотоволтаични системи до 10 киловата. В същия стълб е и голямата инвестиция за изграждане на минимум 1400 мегавата възобновяеми енергийни източници с батерии. Общият планиран ресурс е 2,0067 млрд. лева с период за изпълнение 2022-2026 г.

Освен предвидените грантове в плана, в момента се структурират и оперативните програми, в които също има възможности за финансиране на такива проекти.

Устойчивото развитие на енергетиката в посока към енергийна независимост на държавата зависи от всички участници в системата – държавна политика, бизнес, домакинства и банкова система.

Банковият сектор все по-активно предлага специализирани кредити за изграждане на фотоволтаични системи. Това означава, че тези проекти имат добър икономически ефект и могат да се реализират на пазарен принцип без необходимост от подкрепа.

Финансирането за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствено потребление е част от т.н. „зелени“ кредити, които УниКредит Булбанк предоставя на бизнес клиентите.

Ползите за бизнеса от реализирането на подобен тип проекти са в няколко посоки – редуциране на разходите; предвидимост в потреблението (цена, разходи, производство); ниски оперативни разходи за поддръжка; кратък период на възвръщаемост при задържане или увеличение на актуалните цени на ел. енергията; преференциални условия за кредитиране и не на последно място ниско самоучастие от инвеститора.

Размерът на финансиране зависи от енергийните потребности и финансовите перспективи на предприятието, като одобрението става при облекчени условия, когато клиентът е готов с необходимата документация за влизане в експлоатация на проекта.

Фокусът към проекти със социален и екологичен характер е дългосрочна политика на УниКредит Булбанк за устойчиво развитие на общността и средата, в която живеем.

12 стъпки за изграждане на соларна централа - какви са те:

1. Ако фотоволтаичната мощност е върху жилищен блок се иска решение на общо събрание на собствениците. Това не е необходимо за еднофамилните сгради и предприятията.

2. Необходимо е и получаване на скица/ виза за проектиране от общината, в която е обектът.

3. С издадената скица/виза за проектиране се иска проучване на условията за присъединяване от разпределителното дружество, към чиято мрежа ще бъде присъединен обектът.

4. Следва становище за присъединяване на централата, като за обектите до 30 киловата становището се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането, а в случаите, когато мястото на присъединяване на енергийните обекти съвпада с мястото, където е монтирано средството за търговско измерване на потребяваната електрическа енергия, в случаите, когато инсталираната мощност не надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата като обект на потребител, в срок до 15 дни от постъпване на искането.

5. Предварителен договор за присъединяване за обекти до 30 киловат пика не се сключва, а само договор за присъединяване при условията, определени в становището на оператора на електрическата мрежа и при издадено разрешение за строеж.

6. Със скицата/визата и становището се възлага проектиране в обхват: становище от инженер-конструктор; проекти за електрическата част с чертежи, схеми, вкл. еднолинейна схема, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.

7. Следва внасяне на пакета документи и чертежи в общината за разрешение за строителство за обект VI категория. В този случай не се изисква одобряване на инвестиционни проекти. С издаденото разрешение за строеж се сключва договор за присъединяване с разпределителното дружество.

8. Добре е централата да се изгражда от технически лица, притежаващи необходимата квалификация съгласно изискванията на чл. 21 от ЗЕВИ (или друга подобна национална програма за акредитация) и при спазване на всички приложими норми за безопасност на инсталацията, както и висок стандарт за качество на използваните материали.

9. Мрежовият оператор установява годността на електрическата централа чрез извършване на проверка на място за степента на завършеност на инсталацията и оформя с производителя и инсталатора констативен протокол за съответствието й с разрешението за строеж, договора за присъединяване и съгласувания проект част „Електро“.

10. В случаите, когато се отдава енергия в мрежата се сключва договор за достъп и пренос с електроразпределителното дружество.

11. Централата се включва в мрежата.

12. Централата се регистрира в митниците по Закона за акцизите и данъчните складове при следните условия:

Лицата, произвеждащи и продаващи собствена електроенергия на битови или стопански клиенти, са задължени да се регистрират. Лицата, които произвеждат и потребяват собствена електроенергия за битови нужди, са освободени от регистрация. Освободени от акциз лица се регистрират в агенция "Митници".

Материалът е подготвен от 24 часа за УниКредит Булбанк.


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни