Какви са предимствата при използване на услугите на застрахователен брокер

Какви са предимствата при използване на услугите на застрахователен брокер

Застраховката е една от най-важните покупки, които ще направите като собственик на бизнес, движимо, недвижимо имущество или ако искате да застраховате себе си. Сключването на застраховка включва процес на оценка, проучване и сравнение между голям избор от застрахователни компании, продукти и покрития, които понякога могат да изглеждат сложни и объркващи. Именно заради това работата със застрахователен посредник и използването на неговите знания и опит може да улесни процеса на подбор и сключване на застраховката и да ви помогне да спестите разходи и време.

Преди обаче да изберете подходящата за вас застраховка е важно да обърнете внимание на различните застрахователни посредници.

Застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от ползвател на подобен тип услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество.

Застрахователният агент от друга страна е физическо лице или търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от името и за сметка на определен застраховател.

Докато агентите са ангажирани да продават застраховки от името и за сметка на един застраховател и първо трябва да поставят интересите на застрахователната компания, застрахователният брокер предлага множество застрахователни продукти от обширен избор на компании. Застрахователният брокер поставя клиента на първо място, предлагайки своя опит, ресурси и знание, така че той да може да получи възможно най-добро покритие при определения за целта бюджет.

Ето и основните причини, ако имате нужда от застраховка да се доверите на услугите на застрахователен брокер:

  • Застрахователният брокер предлага избор от множество застрахователни компании и голям избор от застрахователни продукти, до които крайният клиент има директен достъп и база за сравнение;
  • При нужда от специализирани застрахователни програми, застрахователният брокер ще договори със застрахователя такива програми, отговарящи на нуждите на всеки клиент, при преференциални тарифи и условия. Това е важно при корпоративното застраховане, където правилната застрахователна програма ще осигури пълно обезщетяване и непрекъснатост на бизнеса при настъпване на застрахователно събитие;
  • Прилагането на непрекъснат мониторинг от страна на застрахователния брокер на текущите застрахователни договори на клиента е стандартна практика, която ще помогне за своевременно изменение на застрахователната програмата, ако рисковите обстоятелства го налагат;
  • При вече съществуваща застрахователна програма, застрахователният брокер ще направи одит на тази програма (от англ. език due diligence), ще изготви препоръки и ще напътства клиента за подобрението ѝ;
  • Застрахователният брокер чрез така наречения "риск инженер" - служител на брокера или външен партньор предоставя безплатни за клиента консултации и съвети за управление на риска и превенция от настъпване на застрахователни събития. Чрез тях се гарантира, че всички превантивни мерки са спазени и отговарят на българското законодателство и добрите международни практики, което от своя страна намалява риска от възникване на събитие;
  • При нужда от съдействие при настъпване на застрахователно събитие, застрахователният брокер ще консултира клиента за необходимите действия за предявяване на иск, организиране на оглед, събиране на исканите от застрахователя доказателства, включително ще му съдейства за оспорване на недостатъчни и намалени обезщетения по щети;
  • С напредване на технологиите и с цел повишаване на клиентската удовлетвореност, застрахователните брокери осигуряват 24-часови телефонни услуги за съдействие при необходимост. По този начин клиентите на брокера получават напътствия за намаляване и ограничаване на вредите дори в празнични или неработни дни, когато застрахователните компании не работят;
  • Основен момент от задълженията на застрахователния брокер включва уведомяване на клиента за предстоящ падеж на застрахователна вноска или изтичане на застрахователния договор. Така застрахованият не е нужно да следи за предстоящи плащания на вноски или изтичане на застрахователни полици;
  • Не на последно място, застрахователният брокер информира своите клиенти за промените и реформите в законодателството, които могат да повлияят или подобрят застрахователното му покритие, включително тенденциите от нови рискове и застрахователни продукти като GDPR Liability, Cyber Risk Insurance и др.

Използването на услугите на застрахователен брокер е рентабилно и сигурно решение. Лицензираният брокер е длъжен постоянно да поддържа задължителна застраховка „Професионална отговорност", валидна за цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, която покрива отговорността от неправомерни действия или пропуск на служители на брокера за вреди при извършване на дейността по застрахователно посредничество.

УниКредит Застрахователен Брокер предлага различни застрахователни продукти и услуги и има достъп до актуалната информация за условията и покритията на различни застрахователни договори. За да научите повече за това как УниКредит Застрахователен Брокер може да ви помогне да сключите най-добрата и изгодна застраховка за вашите нужди, може да се свържете с нас на csplfsAvojdsfejumfbtjoh/ch.


Георги Тодоров

Отдел "Застрахователен брокер"

Hfpshj/UpepspwAVojDsfejuMfbtjoh/ch

Вижте всички статии от Георги Тодоров


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни