Теодора Петкова: Искаме ли победи, нужна ни е смелост

Теодора Петкова: Искаме ли победи, нужна ни е смелост

* Интервюто е включено в априлския брой на сп. Икономика


Госпожо Петкова, рискът е основен момент във вашата работа. Какво е вашето определение за риск?

Рискът е основна част, не само в работата ми, но и извън нея. Дори бих казала, че по-лесно се справям в служебната роля на риск мениджър. При управлението на рисковете в личен план, като че ли дефинициите, моделите и експертизата помагат. Всъщност всички сме изложени на редица рискове и действаме като риск мениджъри съзнателно и несъзнателно. Свързваме риска с негативен резултат, с реализирането на загуба, с неконтролиран изход от дадено действие, събитие или решение. И се опитваме да избягваме ненужни рискове. Но е нужен и риск, нали? На мен повече ми харесва позитивният прочит на думата „риск“. Етимологията е от староиталиански език - risicаre означава дръзвам, имам смелостта. За мен рискът е именно смелостта, която ни е нужна, за да влизаме в битките, изходът от които си струва да се водят. Искаме ли победи, трябва да се борим. А преди да влезем в битката, трябва да проверяваме колко ни е добро снаряжението, имаме ли натрупана умора от предходни битки, трябва да съберем достатъчно информация за противника и за бойното поле.

От какво най-често се влияе бизнес рискът и какво е добре да имаме предвид, преди да търсим начини по-добре да го управляваме?

Всяко бизнес начинание е изложено на комбинация от  рискове, които в различна степен влияят на резултатите. Някои от рисковете са вътрешни за компанията - например избрана капиталова структура за финансиране на бизнеса, подходяща оценка на силните страни на компанията и имплементирането на правилна стратегия, свързването на целите на служителите със стратегията на компанията, взимането на информирани решения. Други идват от външната среда - обща икономическа обстановка, промяна в правната рамка, промяна в потребителските предпочитания. Колкото по-комплексен става бизнесът, толкова по-важно е да сме сигурни, че сме изградили правилните механизми и контроли в организацията, така че да се поема само добре премерен и предварително оценен риск. Важно е компанията да е адаптивна, тъй като средата е динамична и всеки работен ден е различен от предходния. В бизнеса, както и в природата, оцелява по-силният. А силата идва от правилни решения и умело управляван риск. Ако не управлявате риска във вашия бизнес, независимо с какво се занимавате, трябва да знаете, че това е рисков бизнес. Много популярна е професията enterprise risk manager – това са хората, които поставят правила за управление на риска. Тоест, всички ние,  които сме риск мениджъри по дух и професионално призвание, можем да сме спокойни - ще има професионални възможности и достатъчно предизвикателства.

На какво е функция кредитният риск? Ако вашите клиенти по-умело управляват риска, то вероятно и за вас ще е по-добре…

При оценката на кредитния риск се имат предвид редица компоненти - индустрия, конкурентно позициониране, управленска структура, технологично ниво, прозрачност и качество на информацията, която ни се предоставя. Разбира се, кредитният риск е в пряка връзка с финансовата стабилност на компанията, оценката на устойчивост на стратегията.  Кредитният риск нараства силно, когато се инициират идеи, които не са свързани с основната дейност на компанията, когато не се вижда ангажираността на собствениците на бизнеса и когато бизнес решенията са твърде хазартни.

Каква очаквате да е 2017-а за бизнеса в България и откъде може да дойдат най-големите рискове?

Вярвам, че 2017 г. ще бъде вълнуваща и наситена с възможности. Основната част от колегите ми от банковите среди също са с положителни очаквания, което неминуемо е намерило отражение в банковите кредитни политики за тази година. Следователно на пазара ще има възможност добрите бизнес идеи да получат бързо банкова подкрепа за финансиране. В макроикономически план прогнозите са трендът на положителния ръст да се запази, като основен двигател ще е местното потребление. Тук отново местните банки ще са катализатор на потреблението чрез предлагането на потребителско кредитиране.  Надявам се, 2017 г да се радва на съществени преки чуждестранни инвестиции, както и на нови инвестиционни начинания от действащите предприятия. Бизнес климатът, предимствата на местните ресурси, еврофондовете са важни предпоставки. Ето защо е важно да  се създадат условия за политическа стабилност, за да не е и това външен риск, който действащите компании и потенциални инвеститори да оценят твърде негативно. Факт е, че основни рискове, на които са изложени секторите, са растящата социална нестабилност, евентуалните промени в енергийната рамка, рискът от невъзможността да се намерят квалифицирани кадри. Сходни са и рисковете, посочени в Доклада за глобалните рискове на Световния икономически форум.

Според вас кой бизнес ще е под най-голям риск през тази година?

Като цяло при ръст в икономиката и потреблението всеки бизнес може да бъде успешен, при прилагането на адекватни мерки за адаптиране. Транспортът и текстилната индустрия ще имат предизвикателна година.  Основен риск при тях е липсата на работна ръка. Всъщност това се превръща в основен проблем за много икономически сфери на производство и все по-често се среща явлението предлагането да се определя не от търсенето, а от наличието на човешкия фактор. Има и сектори, които са съществено зависими от инфраструктурната стратегия и рамка. В най -голяма степен това важи за строителството. В условия на намалени инвестиции за инфраструктура, очакваме годината да е нелека за този сектор.

Средата е непостоянна, но как вие управлявате риска?

При нас управлението на риска е един от основните фундаменти,  на които стъпваме. В индивидуалните цели на всеки служител на компанията има такива, които са ясно дефинирани, измерими и свързани с управлението на риска. Вярваме, че всеки, който работи в УниКредит Булбанк, е риск мениджър. Затова ще кажа, че управляваме риска задружно. Опитваме се пряко да свързваме риска с очакваната възвръщаемост и да не пропускаме възможности. Управлението на риска не е изолирана дейност, а е ясно интегрирана във всичките ни процеси, услуги, взаимоотношения. Бизнесът ни е много регулиран и имаме стратегии, които следваме, ясно предписана рискова рамка, в която се движим.

Кой е най-важното при управлението на риска?

Това да не е самоцел, а да е част от общото управление на бизнеса и от бизнес културата на организацията. Рискът не се управлява от дирекция „Управление на риска“, а от всеки един в компанията.

 

Теодора Петкова е главен риск директор и член на УС на УниКредит Булбанк. Започва работа в Булбанк през 2002 г. като кредитен анализатор, след което като старши кредитен анализатор отговаря в продължение на три години за оценката на кредитите за корпоративни и ключови клиенти. През 2007 г. става мениджър, а впоследствие старши мениджър на „Анализ на кредити на корпоративни клиенти“. От 2009 до 2015 г. е директор на управление „Кредитен риск“, а от септември 2015 г. е директор на Център Международни клиенти в „Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране“.

 

 


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни