Методология за определяне на лихвените проценти по кредити

Отпечатай Добави в любими Изпрати

Формиране на лихвите по кредитите, отпускани от „УниКредит Булбанк”

УниКредит Булбанк следва политика на обявяване и запознаване на клиентите с всички разходи по кредитите им, както и начина на формиране на лихвения процент по потребителските и по ипотечните кредити, отпускани от Банката.

УниКредит Булбанк има единна формула за определяне на годишния лихвен процент по ипотечните и потребителските кредити, която е:

Годишен лихвен процент = Базов лихвен процент (1) + твърда надбавка (2)

  • Базовият лихвен процент се формира като сбор от пазарен лихвен индекс и премия.

Пазарният лихвен индекс (SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR или друг индекс, с различна срочност) се определя в зависимост от валутата и срока на кредита. Конкретният индекс за всеки вид кредит (вкл. точните дни на засичане и на влизане в сила на новите стойности на индекса) е описан в Общите условия, при които УниКредит Булбанк АД предоставя ипотечни / потребителски кредити на физически лица.


Премията се определя от Управителния съвет на УниКредит Булбанк и може да бъде променяна от Банката при промяна на нормативната база и/или условията на финансовите пазари и/или възникване на други обективни обстоятелства, водещи до съществено повишаване разходите на Банката по привлечения ресурс и/или до допълнителни разходи по предоставените кредити. Установяването на такива обективни обстоятелства става на основата на официални независими източници на пазарна информация или нормативни документи.
Промяната на премията привежда базовия лихвен процент в съответствие с пазарните условия към съответния момент. Промяната може да бъде в максимален размер до 2 процентни пункта за всяка такава актуализация, за което Банката уведомява кредитополучателите по ред, установен в Общите условия.
За неанюитетните кредити, всяка промяна на стойностите на приложимия лихвен индекс и на премията, съставляващи БЛП, води до промяна на стойността на БЛП.
За анюитетните кредити, когато сборът от стойностите на пазарния лихвен индекс и премията се промени с над 0.25 процентни пункта спрямо действащата към момента на промяната стойност на БЛП, тази промяна се отразява автоматично и води до нова стойност на БЛП.

  • Вторият компонент в годишния лихвен процент е твърдата надбавка, която е записана в договора за кредит на всеки кредитополучател и не се променя за целия срок на кредита.

Моля запознайте се с пълния текст на Общите условия, при които УниКредит Булбанк предоставя потребителски кредити на физически лица и Общите условия, при които УниКредит Булбанк предоставя ипотечни кредити на физически лица

При необходимост от повече информация, моля, свържете се с обслужващия Ви банков специалист в най-удобния за Вас филиал на Банката.    

Назад
Повече >
Повече >
0700 1 84 84
на цената на градски разговор или
кратък номер 1 84 84
за местни мобилни оператори
CallCentre@UniCreditGroup.bg
Валутни курсове