УниКредит Булбанк изплаща дивиденти за 2018 г.

УниКредит Булбанк започна да изплаща на акционерите си дивиденти за 2018 г. Решението за разпределение на дивидент беше взето на годишното Общо събрание на акционерите на УниКредит Булбанк на 9 април 2019 г. УниКредит Булбанк разпределя 430 039 011,07 лева от печалбата си за 2018 г. за изплащане на дивиденти на акционерите, пропорционално на техния брой акции.  (BGN 1.504807950 лева на акция);

Информация за решенията на събранието е достъпна тук.

Годишният отчет на банката за 2018 г. е достъпен тук.

За акционерите - физически лица, изплащането на дивидент се извършва във всички филиали на банката

За акционерите юридически лица, изплащането се осъществява безкасово, чрез подаване на писмо-нареждане от страна на акционерите, подписано от представляващите дружеството, с посочване на сметка за получаване на дивидента и адресирано до банката на адрес.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

София 1000, пл. Света неделя 7

Отдел “Контрол по инвестиционно посредничество и акционерен капитал”

  • Чуждестранните физически лица, акционери на банката, могат да получат информация за реда на изплащането от отдел “Контрол по инвестиционното посредничество и акционерен капитал“

Контакти на отдел “Контрол по инвестиционното посредничество и акционерен капитал“:

Control of Investment Intermediary and  Shareholders Capital  или +359 2  923 2153; +359 2 923 2210; +359 2 923 2193; +359 2 923 2194