Кредитна линия от 100 млн. евро при преференциални условия за стартиращи малки и средни предприятия

УниКредит Булбанк предоставя на стартиращите малки и средни предприятия възможност за финансиране при преференциални условия по Програмата "Инициатива за малки и средни предприятия“. Банката подписа Споразумение с Европейския Инвестиционен фонд за 100 млн. евро, които ще предложи на бизнеса у нас в рамките на следващите две години.

МСП играят важна роля в икономиката на България като осигуряват работни места и въвеждат иновации на пазара. Със старта на Инициативата за МСП, УниКредит Булбанк ще предостави ценна финансова подкрепа на стартиращи и малки фирми, което ще бъде от полза за икономическото развитие на страната.

С тази инициатива банката ще предостави на компаниите възможности да повишат конкурентоспособността си на местно ниво, да инвестират в научно-изследователска развойна дейност и иновации, както и да реализират експортния си потенциал на международните пазари. Продуктите, които УниКредит Булбанк предлага като кредити по Инициативата за МСП, са с преференциални условия и са подходящи за широк вид дейности и за компании, работещи в различни икономически сектори.

Максимално допустимият размер на кредитите, които УниКредит Булбанк ще отпуска по тази схема, е 5 млн. евро, като ЕИФ гарантира 60% от всяка кредитна сделка.

"Инициатива за МСП" е съвместен инструмент на Европейската комисия, Европейския инвестиционен фонд и българското правителство, създаден специално, за да увеличи кредитирането на стартиращ и малък бизнес. Прилагането на гаранционния инструмент по Програмата "Инициатива за МСП" отговаря на основни предизвикателства, пред които са изправени компаниите в България, а именно невъзможността да наберат достатъчно капитал за своя бизнес, както и трудностите при покриването на изискванията за обезпечение и цената на дългово финансиране. Кредитите, които малките и средни предприятия и стартъп компаниите ще могат да получат по тази програма, ще бъдат алтернатива на капиталовите пазари, които не винаги предлагат икономически ефективни решения за малкия бизнес.

Поради допълнителното финансиране (2%), получавано от Horizon 2020, ЕИФ и ЕИБ, този инструмент носи висок ливъридж (мултиплициране на публичните средства с частен ресурс) едновременно с по-висока защита от кредитен риск и освобождаване на регулаторен капитал за финансовите посредници - банки.

Структурирана като отделна Оперативна Програма за периода 2014-2020, „Инициатива за МСП“ цели да подкрепи финансирането и предприемачеството на малките и средни предприятия, които са двигатели на растежа и на създаването на нови работни места.

Към настоящия момент вече са изпълнени с различна степен на успех няколко схеми за подпомагане, насочени към предоставяне на помощ и улесняване на достъпа до финансирането на МСП. Някои от тези дейности са изпълнени чрез финансиране по Структурните фондове на ЕС в рамките на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, каквато бе Инициативата JEREMIE. След успеха на тази инициатива България вижда възможност да продължи и да засили положителното й въздействие чрез прилагането в периода 2014-2020 г. на новия гаранционен инструмент без таван на загубите в рамките на „Инициатива за МСП“.

Допълнителна информация за медии:

УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и комуникации

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Мара Барева ,тел. +359 (0) 2 9264 963 , nbsb/cbsfwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch