Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Етика и уважение

 

 

 

Етика и уважение

Етика и уважение са двете ценности, които представляват това, което е важно за нашата Група днес. Те ни свързват и определят нашата култура - как вземаме решения и как работим по тях. Чрез етиката и уважението УниКредит създава дългосрочна и устойчива стойност на нашите бизнес дейности.

Нашата цел е да създадем разнообразно и приобщаващо работно място, в което всички имат възможност да дадат своя принос към общия успех. Нашите ценности са отразени в политиките за човешки ресурси, които активно насърчават пълното спазване на правилата, ценността и достойнството на хората и средата. Именно този подход ни прави предпочитан работодател.

Етика и уважение - насоки за нашите ежедневни дейности

Принципът „етика и уважение“ ръководи отношенията между всички колеги в Групата.
Всички в своите ежедневни дейности трябва да допринасят за създаването и поддържането на работна среда, която е изцяло основана на уважение и хармония.

Етиката и уважението правят възможно насърчаването на разнообразие и баланс между работата и личния живот, което е основен принцип на нашата Група. 
Искаме да създадем среда, в която уважението и вниманието към потребностите, здравословното състояние и благоденствие на колегите, се считат за най-важните фактори за постигането на устойчиви резултати.

Етиката и уважението символизират нашата култура на изразяване на собствено мнение и ни защитават срещу репресивни мерки, така че колегите и трети страни да се чувстват спокойни при ангажирането си в открита и честна комуникация.
Ние ги насърчаваме открито да изразяват мнение без страх от ответна реакция, свързана с възможна ситуация, която може да представлява пример за неетично или незаконно поведение или неподходяща комуникация.

Етиката и уважението са валидни за всички бизнес политики на Групата за устойчивост и взаимодействие между акционерите, които дават възможност за постигане на устойчив бизнес успех и дългосрочни цели.
Целите и другите бизнес резултати не се считат за постигнати, ако не са изпълнени в съответствие с груповите принципи.

Етика и уважение означава справедливост спрямо всички заинтересовани лица по всяко време за постигане на устойчиви резултати.
Колегите в УниКредит, независимо от тяхната йерархия, отговорности и географско местоположение, трябва да вършат правилните неща в техните всекидневни дейности и да бъдат почтени спрямо всички хора, с които работят, за да получават и задържат тяхното доверие.

Етика и уважение - проактивно насърчаване

Насилие, малтретиране и сексуален тормоз

18_Harassment.jpg

Предоставяме осъвременено и задължително обучение, свързано с борбата срещу насилието, малтретирането и сексуалния тормоз за всички служители и в подкрепа на отделни лица.

Защита против репресивни мерки

19_Anti-Retaliation.jpg

Групата забранява строго всяка форма на репресия спрямо служители, които докладват добросъвестно възможни нарушения на етиката. Ние защитаваме служителите, докладващи злоупотреби през нашите конфиденциални канали. 

Насърчаване на баланса между половете

12_Diversity and Inclusion_01.jpg

Нашата глобална политика за равенство между половете, приета през 2013 г., установява принципи и ръководни насоки за гарантиране на еднакви условия в банката като начин за генериране на по-висока стойност. С подписването във Великобритания на Харта на жените във финансовия свят през юли 2018 г. ние поставихме цел за удвояване броя на жените на висши ръководни позиции в Групата до 20% до 2022 г. Гордеем се, че сме включени в индекса за равнопоставеност между половете на Блумбърг за 2020 г.

Научете повече

Приобщаване въз основа на стойност

16_UniCredit Diversity and Inclusion week.jpg

Ние се вслушваме в потребностите на нашата многообразна работна сила чрез създаване на по-добра и достъпна работна среда, базирана на приобщаването. Diversity Мениджърът на Групата работи заедно с нашия главен изпълнителен директор и неговия екип. Ние продължаваме да работим в посока да разпознаем и да се справим с несъзнаваните предубеждения, за да насърчим култура на приобщаване.

Седмица на разнообразието и приобщаването в УниКредит през 2019 г.