Имоти за продажба

Списък с имоти за продажба, собственост на УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк АД, с решение на Управителния съвет с протокол 8/27.02.2019 г., обявява за продажба банкови имоти, описани в приложената таблица, съдържаща и начална тръжна цена. Имотите ще се продават чрез търг с неприсъствено тайно наддаване, който ще бъде организиран в срок до един месец от получаването на едно или повече заявления за конкретен имот.

Заявленията е необходимо да се подадат писмено на имейл адрес CvehfuSfouboeTbmftTfdujpoAVojDsfejuHspvq/Ch  или да бъдат депозирани в деловодството на сградата в София, ул. Гюешево 14 до УниКредит Булбанк АД, Управление „Сграден фонд и логистика“.

Адрес Имот Сграда, кв.м.           Земя            Начална тръжна цена, лв., без ДДС
Карнобат, ул. Макариополски 18 Столова с клуб - масивна сграда с РЗП 767.00 кв.м., гараж с ЗП 41.00 кв.м. и УПИ XV с площ от 380.00 кв.м. Имотът е със самостоятелен вход. 808 380 195 000
Рила, ул. Аверий Попстоянов 3 Земя с площ 770 кв.м. заедно с двуетажна сграда със застроена площ 133.50 кв.м. 267 770 81 480
Стралджа, кв. Ямбол, парцел II, кв.125 Гараж 18 не 2 488
Сухиндол, ул. Христо Ботев 10

Триетажна сграда в дворно място с площ 860 кв.м. в УПИ XII - 568, кв. 11 по плана на гр. Сухиндол. Банката притежава част от сутерена

и втория етаж и целия трети етаж, заедно с 55.33% ид. части от общите части на сградата. РЗП на собствеността на Банката е 349.41 кв.м.

Входът на банката е общ с ДСК.

337.4 860 8 690
Старозагорски Минерални бани, ул. Ела 8 Почивна станция с площ 400 кв.м., разположена на петия етаж от пететажна сграда, построена върху общинска земя 400 не 76 451
Кърджали, ул. Сан Стефано 22 1/2 Част от масивна сграда, а именно партер и сутерен с гараж. 350 175 110 486
с. Дралфа, Общ. Търговище Земеделска земя имот ХV 39 0 33 475 38 919
с. Дълбоки, местност Дъбрава, Обл. Стара Загора Земя и гора 0 90 009 41 468
Карнобат, местност Дренака Земеделска земя с площ 25963 кв.м., 3та категория,имот № 188, кв. 516 0 25 963 63 171
Ловеч, местност Мелница Земя, имот VІ - 285, идеални части 0 6 870 84 000
С. Млекарево, Обл. Нова Загора Празно дворно място с площ 1 520 кв.м., имот 165, в центъра на село Млекарево. Селото се намира на 15 км. от гр. Нова Загора. 0 1 520 3 621
Девня, Повеляново, ул. Строител 19

Част от административна сграда, а именно: втори, трети и четвърти етажи, мазета No.1,3,5,6,8,9,10,

заедно със 75.41% идеални части от коридорите в мазетата и 75.41% идеални части от общите части на сградата

931 не 63 784
с. Негованци, Общ. Радомир

Две полуразрушени паянтови сгради с площ 62 кв.м. в едно с дворно място 680 кв.м.в УПИ IX от имот пл. № 408 от кв. №25 по плана

на с.Негованци, община Радомир

62 680 1 574
Нова Загора ЗЕМЯ В ГР.НОВА ЗАГОРА  - бивша птицеферма; имотът се притежава се в идеални части  0 22 171.4 101 387
Сливен, ул. Раковски 23 Магазин с площ 178 кв.м. в едно със склад - офис с площ 44 кв.м. разположени на партерен етаж 222 не 190 005
Банско, ул. Пирин 5 Двуетажна масивна сграда 1 041.47 655 558 545
Чепеларе, ул. Хан Аспарух 2 Триетажна административна сграда 1 263.48 450 735 000
Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна 2 Масивна административна сграда на два етажа и сутерен със застроена площ 186.10 кв. м. на етаж и склад с площ 60.20 кв. м. 618.50 585 161 000
Якоруда, ул. Кирил и Методий 40 Части от триетажна масивна административна сграда 563.48 не 210 000
Елена, ул. Д-р Христо Момчилов 1

Масивна административна сграда, състояща се от два етажа и мази, със застроена площ 248 кв.м.

и масивен гараж със застроена площ 23 кв.м.

767 397 326 000
София, кв. Слатина, бл.75, партер Сутерен, първи и втори етаж със самостоятелен вход от седем етажна жилищна сграда, с РЗП 740.75 кв. м. Ползва се като складова база на Банката.  Два етажа, заедно със складово помещение на 103.20 кв.м., заедно с 25.42% ид. части от общите части на сградата. С право на строеж. 740.75 не 411 327

 

 

Обявени тръжни процедури

 

Имотите, обявени за публична продан от УниКредит Булбанк, вече са видими на онлайн портал – http://unicreditbulbank.imot.bg/