Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансова информация

Финансова информация

 

 

2016
в хил. лв.

2017
в хил. лв.
2018
в хил. лв.
2019
в хил. лв.
2020
в хил. лв.
Изкупени вземания по договори за факторинг 1 173 809 1 494 552 1 716 068 1 926 032 1 803 176
Вътрешен факторинг 944 204 1 214 648 1 364 795 1 544 295 1 386 697
Международен факторинг 229 605 279 904 351 273 381 737 416 479
Нетна печалба след данъци 3 325 3 757 544 4 228 1 781