Финансова информация

 

  2015
в хил. лв.
2014
в хил. лв.
2013
в хил. лв.
Изкупени вземания по договори за факторинг 1,289,584 1,103,512 1,013,143
Вътрешен факторинг 1,084,552 927,470 861,921
Международен факторинг 205,032 176,042 151,231
Нетна печалба след данъци 3,815 3,418 3,034