Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Защита на личните данни

 

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Регламент/, приложим от 25.05.2018 г., Ви предоставяме информация относно обработваните лични данни от  „УниКредит Булбанк“ АД

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Защита на личните данни

Данни за администратора на лични данни

„УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536 /Банка/та/, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Възраждане, пл. Света Неделя № 7, е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

 

Цели на обработването на лични данни

„УниКредит Булбанк“ АД е кредитна институция-Банка, която притежава Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ със Заповед № РД22-2249/16.11.2009г. За да Ви предостави качествено банково обслужване Банката обработва информация, представляваща лични данни, за следните цели:

 • За извършване на банковата дейност и за управление на взаимоотношенията си с клиентите на банкови услуги. Банката обработва лични данни при:
 1. Получаване на предварителна информация, която е необходима за сключването на договор 
 2. Когато извършва банкови консултантски операции на клиенти
 3. Извършване на операции за конкретна банкова операция или сделка, икономическо движение и/или промяна в баланса, с незабавно или отложено изпълнение
 4. Провеждане на одити, оценки на резултатите и тенденциите в банковите отношения, както и свързаните с тях рискове
 5. Ако се стигне до решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на Банката
 • В случаите, когато действа като инвестиционен посредник, Банката обработва лични данни при предоставяне на инвестиционни услуги или на извършване на инвестиционни дейности, съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти.
 • В случаите, когато е нужно да се извърши оценка на Вашата кредитоспособност, включително и чрез профилиращи дейности, за да Ви предложи качествено кредитно обслужване. При извършване на профилирането се анализира информация за финансови показатели, потребителско поведение и навици, с цел предлагането на определен продукт и/или услуга.
 • За оценка на надеждността и своевременността на плащанията, при предоставянето на кредити.
 • Популяризиране и продажба на продукти и услуги, включително чрез предварително профилиране. При извършване на профилирането се анализира информация за предпочитания, навици, потребителски избори, с цел подобряване на качеството на клиентското обслужване и предлагането на нови продукти и услуги.
 • Проучване на клиентската удовлетвореност от Банката и дружествата от УниКредит Груп, извършване на маркетингови и пазарни проучвания. Дейността се извършва чрез интервюта, въпросници и други информационни канали за проучване.
 • Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.
 • Избор на доставчици на външни услуги за банката. В процесите по провеждането на избор на доставчик се обработва и информация, която представлява лични данни съгласно Регламент ЕС 2016/679 за защита на личните данни.
 • При управление на взаимоотношенията с доставчици на външни услуги за Банката. Обработват се лични данни за представителите на доставчика или за самия доставчик, при договаряне и администриране на сключени договори, в случаите на съдебни или данъчни разследвания, както и при търговски и съдебни спорове.
 • Управление на дейности, свързани с борба с измамите. Банката обработва лични данни, при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.
 • Охрана на зони и помещения и контрол на достъпа. Обработва се информация, представляваща лични данни чрез системи за видеонаблюдение; при провеждане на дейности на банкови гишета и офиси, както и при управление и контрол на потоците на входовете и изходите от зоните, защитени от електронни системи за контрол.
 • Опазване сигурността на данни, информация, приложения, системи и мрежи.
 • За изпълнение законовите задължения на Банката за прилагане на мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Основания за обработваните лични данни

„УниКредит Булбанк“ АД  обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ Регламент ЕС 2016/679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработка на личните Ви данни и Вие вземете информирано решение да не го предоставите, Банката може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

УниКредит Булбанк обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “б“ от Регламент ЕС 2016/679, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор. В случаите, когато предприемете стъпки за сключването на договор с „УниКредит Булбанк“ АД и/или сключите договор с „УниКредит Булбанк“ АД, е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може Банката да предприеме стъпките за предоставяне на продукта или услугата, които желаете да Ви бъдат предоставени с договора. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание, предприемайки стъпки преди сключване на договор.

На основание чл. 6, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679 ,  Банката обработва лични данни, за да спазва законовите задълженията, предвидени за нея в качеството й на администратор в Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на Банката, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.

Вашите лични данни се обработват при спазване на чл. 6, б.“ е“ от Регламент ЕС 2016/679, за целите на легитимния интерес на „УниКредит Булбанк“ АД, в случаите, когато се извършват дейности по:

 • Борба с измамите
 • Охрана и контрол на достъпа
 • Аудио и видеонаблюдение, аудио и видео записване за целите на охрана, контрол на достъпа, борба с измамите, документиране на проведена комуникация
 • Когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание 
 • На свързани с банката лица, на дружествата от УниКредит Груп за целите на спазване и изпълнение на групови политики, репортинг, за одитни дейности, за оценка на кредитния риск
 • За проучване и подобряване на клиентското обслужване на „УниКредит Булбанк“ АД и дружествата от УниКредит Груп, както и целите на маркетингови и пазарни проучвания и анализи

Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на легитимните интереси на „УниКредит Булбанк“ АД, включително профилиране, Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването за конкретната цел.

Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 „УниКредит Булбанк“ АД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

 • Публични органи, институции и учреждения, одитори, които осъществяват надзор върху дейността на банката или върху спазването на закон приложим за банката или субектите на данни. Такива могат да бъдат например БНБ, КФН, КЗЛД, НАП, ДАНС, МВР, съд, прокуратура и др. Лични данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на договор и/или за неговото изпълнение.
 • На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора при осъществяване на услуга (например на куриерски фирми или кореспондентски банки).
 • На подизпълнители на Банката, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с Банката договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на администратора на. Банката използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.
 • На свързани с Банката лица, включително на дружества от УниКредит Груп, при обработване на личните данни за целите на легитимните интереси на „УниКредит Булбанк“ АД, в случаите на изпълнение на групови политики; за подобряване качеството на клиентското обслужване в рамките на дружествата от УниКредит Груп.
 • За извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри /например - НОИ, ЦКР, ГД ГРАО, Експириън България ЕАД и други/, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по искане на лицето.
 • При сключване на договори, с които Банката прехвърля (цедира) свои вземания по договори за кредит на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство.

 

Предаване на личните данни на трета държава или международна организация

Обичайно „УниКредит Булбанк“ АД не предава лични данни в трети държави или международни организации. Ако все пак това е наложимо ще бъдат спазени разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Такова прехвърляне се осъществява например когато то е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Вас и Банката. Такива са случаите когато желаете да направите паричен превод в чужбина. Можете да използвате телефонните номера или формата за контакт на Банката (налични на нашия сайт) за да получите информация относно приложимите гаранции за защита на личните Ви данни и условията за прехвърлянето.

Срок за съхранение на личните данни

„УниКредит Булбанк“ АД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, „УниКредит Булбанк“ АД ще изтрие Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

Автоматизирано взимане на решение

При определени категории кредитни продукти (например такива с предварително одобрен лимит) Вие можете да бъдете обект на автоматизирано взимане на решение, включващо профилиране, когато се прави преценка на Вашата кредитоспособност. Този тип взимане на решение е необходимо за сключване на договора. За целта се извършват различни проверки в бази данни на Банката и в официални за страната регистри, които водят до решението на базата на предварително зададени критерии. Възможно е да получите оферта за такъв тип продукт ако преди това сте дали Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Преценката дали да приемете офертата е изцяло Ваша.

Упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679

В допълнение на предоставената информация, „УниКредит Булбанк“ АД Ви предоставя и следната информация относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679:

Право да искате от администратора достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламента

Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламента.

Право да искате изтриване на личните Ви данни /“Правото да бъдеш забравен“/, съгласно чл. 17 от Регламента, в случаите, когато:

 • Няма законово или договорно основание за обработването им
 • Когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани
 • При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект
 • В други случаи, предвидени в Регламент ЕС 2016/679

 

Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламента.

Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламента в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси, включително профилиране или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо профилиране.

Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, при условията на чл. 20 от Регламента.

Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни.

“УниКредит Булбанк“ АД Ви предоставя възможността по ясен и достъпен начин да упражнявате правата си по Регламента. За Ваше удобство Ви предоставяме образец  на Искане за упражняване на права по Регламент ЕС 2016/ 679.

В случай, че желаете да отправите Вашето искане/заявление до “УниКредит Булбанк“ АД в свободен текст, за да бъдете надлежно идентифицирани и да Ви отговорим коректно, е необходимо в искането/заявлението да посочите определени задължителни реквизити. За надлежната Ви идентификация и за да не бъде извършена злоупотреба с Ваши лични данни по подадени искания от трети недобросъвестни лица, е необходимо в Искането да посочите точно определен набор от реквизити, за да може “УниКредит Булбанк“ АД да го изпълни:

 • Пълните си имена
 • ЕГН или ЛНЧ
 • Дата и място на раждане /ако не сте български гражданин/
 • Номер на личната Ви карта, на коя дата и от кой орган е издадена, срокът й на валидност
 • Постоянен адрес/адрес за кореспонденция, ако е различен от постоянния
 • Електронен адрес, ако желаете да получите отговор на електронния си адрес
 • Телефон за контакт, ако желаете да предоставите възможност да се свържем с Вас
 • В какво качество желаете да упражните правата си по Регламент ЕС 2016/679 – например клиент/бивш клиент, доставчик, служител/ бивш служител, законен представител/ действителен собственик/ пълномощник/ свързано лице на търговско дружество, съответно наименованието на търговското дружество, БУЛСТАТ/ЕИК/чуждестранен регистрационен номер; друго качество-вносител на каса; лице, теглило на каса; ипотекарен длъжник; солидарен длъжник; залогодател и др.
 • Описание на искането/заявлението до администратора
 • Предпочитан начин за получаване на отговор от администратора-на посочения от Вас в искането електронен адрес; на адрес за кореспонденция; в посочен от Вас удобен филиал/център на Банката

Ако попълнените реквизитите са непълни и/или некоректни, е възможно да не сме в състояние да удовлетворим част/цялото Ви искане

Тъй като се стремим непрекъснато да подобряваме Вашето обслужване, за повече прозрачност и информираност, Ви предоставяме следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:

 • На място във удобен за Вас филиал/център на “УниКредит Булбанк“ АД
 • По електронен път на адрес: DbmmDfousfAVojDsfejuHspvq/Ch  - чрез електронна поща и електронно писмо, подписано в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

При подаване на искането си Ви препоръчваме да посочите конкретно и по какъв начин бихте искали да получите отговора на Вашето искане:

 • На място във удобен за Вас филиал/център на “УниКредит Булбанк“ АД. Информираме Ви, че в случай на заявено упражняване на права по член 15 и/или член 20 от Регламент ЕС 2016/679, предаването на личните данни от „УниКредит Булбанк“ АД е осъществимо единствено в посочен  от Вас  удобен филиал/ център на „УниКредит Булбанк“ АД
 • По електронен път - чрез електронна поща
 • На постоянния Ви адрес или друг на посочен от Вас адрес за кореспонденция

Действащият в страната надзорен орган по въпросите на личните данни, към когото може да се обърнете при спор или несъгласие относно обработването на личните Ви данни, е Комисията за защита на личните данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на личните данни на „УниКредит Булбанк“ АД е г-н А. Тодоров.

Адрес

Икона

пл. Света Неделя №7 1000 София

Форма за контакт

Икона

Изпратете запитване

 

Отговори на често задавани  въпроси за физически лица

Защото банката е задължена да прави това по закон. Законът за мерките срещу изпирането на пари задължава банките да снемат копие от документ за самоличност на своите клиенти.

Защото банката е задължена по закон да провери валидността на документите за самоличност на своите клиенти и потенциални клиенти. За целта в „УниКредит Булбанк“ АД се използват технически средства, което осигурява максимално бързо обслужване, както и адекватно ниво на защита от потенциални измами. В клоновете на банката са разлепени стикери, които дават информация, че такива технически средства се използват.

Вие имате право да подадете искане по всяко време. Всяко едно искане, постъпило по установения ред, бива разглеждано и получава отговор в предвидените от закона срокове. Въпреки това моля да имате предвид, че банката е длъжна да пази Вашите лични данни за нормативно установен срок след приключване на взаимоотношенията ни,  по време на който данните не могат да бъдат изтривани дори при постъпило искане.

Информация за корпоративни клиенти

УниКредит Булбанк е водеща банкова институция в България и като лидер се стремим да предлагаме на клиентите си максимално добри условия, пълна прозрачност и взаимноизгодно партньорство. Спазването на приложимата законова рамка, включително Общия регламент за защита на данните, е приоритет за УниКредит Булбанк.

По отношение на уреждането на договорните отношения между нас и нашите корпоративни клиенти, в светлината на изискванията на Регламента, анализът извършен от банката показва, че при предоставянето на банкови услуги УниКредит Булбанк обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни. Моля да имате предвид, че за да Ви предпазим от формално нарушение и да изпълним приложимите законови изисквания, не сключваме договори с корпоративни клиенти, които определят банката като обработващ  лични данни.

За да осигурим нужното спокойствие и да затвърдим изграденото доверие между нас и корпоративните ни клиенти, сезирахме надзорния орган по защита на данните в България (Комисията за защита на личните данни) със запитване дали банките са администратори или обработващи на лични данни. Становището на Комисията е категорично и гласи, че в хода на изпълнението на банковата дейност (откриване и поддържане на сметки, извършване на платежни операции, приемане на депозити, издаване на банкови гаранции и тн.) банките действат като администратори на лични данни. Според становището "предоставянето на услуги, при които обичайно се обменят лични данни между възложителя и изпълнителя, не води автоматично до възникване на отношения между администратор и обработващ по смисъла на чл. 28 от Регламента" и при изпълнение на своята основна дейност банките винаги действат като администратори.