Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Факторингът може да изравни несъответствието между по-дългите условия на отложено плащане, уговорени с вашите клиенти, и по-кратките срокове на отложено плащане към вашите доставчици.

Може да ви помогне да управлявате по-добре вашите търговски вземания.

Факторингът може да защити вашите вземания срещу неплатежоспособност или неплащане от страна на вашите клиенти.

Може да дисциплинира клиентите ви, така че да спазват по-стриктно уговорените условия на плащане. За повече информация, моля разгледайте нашите продукти и решения или се свържете с нас.

  • Производители, търговци на едро, компании, работещи в областта на услугите, и т.н.
  • Компании, които работят или искат да работят със своите клиенти при условия на отложено плащане.

Купувачите трябва да бъдат надеждни клиенти, които имат постоянен бизнес с продавача, да бъдат в добро финансово състояние и да са съгласни да бъдат включени във факторингова сделка.

Не, ние просто се нуждаем от надеждни доказателства за постоянни бизнес отношения с вашия клиент.

Можете да кандидатствате за факторинг с платци, намиращи се във всички държави, в които има член на FCI. Към момента мрежата на FCI покрива повече от 70 държави. За повече информация, моля посетете http://www.fci.nl

Да, като това важи както за вътрешен, така и за експортен факторинг.

Никакъв! Едно от основните предимства на факторинга е, че не трябва да предоставяте никакви обезпечения, освен прехвърлените вземания.

Вашият клиент няма други задължения, освен да плаща според договорения срок на отложено плащане по нашата банкова сметка, вместо по вашата.

Най-дългият срок на отложено плащане, за който може да се използва факторинг, е 120 дни.

Не, тъй като няма реални вземания.

Не, всички фактури трябва да отразяват реалната и точна стойност на доставката към купувача.

Не. Основната цел на факторинга е да ви помогне да засилите своя бизнес, което може да бъде постигнато при стабилни бизнес отношения с вашите клиенти. Покриването на лоши вземания няма да ви помогне да постигнете това.

Не, при сключен договор за факторинг трябва да прехвърлите всичките си фактури на фактора. По този начин факторът ще може успешно да ви осигури ползите от факторинга.

Не, вземанията не трябва да бъдат прехвърлени на други лица.

Не, всички фактури трябва да са издадени скоро и без никакви просрочия по тях.

Определено не. Прехвърлянето на вземания между доставчика и фактора е стандартна практика в света на бизнеса. Също така, тя е знак, че компанията е управлявана в съответствие с най-добрите бизнес практики – предпазлива е по отношение на своите вземания и планира много точно своя паричен поток.