Речник

Често използвани термини в областта на факторинга

Факторингова транзакция, при която и продавача, и купувача са юридически лица, регистрирани в България.

Договор, който регулира бизнес взаимоотношенията между Фактора и Доставчика.

Документ, издаден според договореностите на продавача и купувача, който доказва че предоставената услуга или закупените стоки от доставчика са успешно доставени на купувача.

Фактор, който придобива вземания от местен Доставчик към негов/и чуждестранен/и платец/и.

Допълнителен реквизит на фактура, издадена при наличието на договор за факторинг. Известието за цесия информира платеца на фактурата, че вземането е прехвърлено на трета страна (фактора).

Комплект документи, необходими за прехвърляне на вземанията.

Купувачът на стоките и услугите, който е отговорен за плащането на вземанията от доставката на стоки или извършване на услуги

Максималната експозиция, за която УКФ се задължава да поеме кредитния риск.

Лимитът на финансиране е максималната сума, до която Факторът ще извършва авансови плащания по прехвърлените вземания.

Факторинг сделка, при която една от страните се намира в чужбина.

Безспорни, ликвидни и неоспорени вземания, които отговарят на всички изисквания, посочени в договора за факторинг.

Датата на плащане на определено вземане, посочена във фактурата.

Доставчикът на стоки или услуги, който прехвърля вземанията си на факторинг компанията.

Покритието, което факторът дава на продавача за доставката на стоки или услуги от продавача (чийто кредитен риск трябва да бъде покрит) за определен купувач, в точно определени проценти

Процентът на финансиране е максималната сума, до която може да се финансира определено вземане (фактура), определена в договора във вид на процент.

Факторинг услуга, при която договорена част от риска от неплащане или неплатежоспособност на платеца се прехвърля от Продавача на Фактора.

Факторинг услуга, при която рискът от неплащане или неплатежоспособност на платеца остава при Доставчика.

Финансиране, базирано на прехвърлянето на цедираните вземания. Стойността на финансирането зависи от договорения процент на финансиране.

Инструментът, чрез който Доставчикът легално прехвърля собствеността на вземанията на Фактора.