Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Речник

Често използвани термини в областта на факторинга

Речник

Факторинг (“факторингова услуга”) означава сделка за покупка на вземания, произтичащи от Търговско споразумение, която може да включва една или повече от следните услуги:

  • Финансиране на Доставчика чрез Авансово плащане по Фактура;
  • Събиране и водене на сметки за събраните суми по прехвърлени Вземания по Фактури;
  • Поемане на риска от неплащане от Платеца;
  • Превеждане от Фактора към Доставчика на събрани суми по прехвърлени Bземания;
  • Други услуги, изрично уговорени между Страните.

Финансовата институция или финансовото дружество, което финансира вземането на доставчика с фиксиран срок, и което поема мястото му в отношенията си с платеца въз основа на прехвърлянето на вземането.

Търговец, който доставя стоки и/или услуги на Платец, платими при условия на Отложено плащане на определена бъдеща дата.

Български или чуждестранен търговец, който купува стоки и/или услуги при условия на Отложено плащане и се задължава да плати на определена бъдеща дата стойността на издадена срещу него Фактура.

Плащане, дължимо на падеж, следващ датата на доставка на стоки и/или услуги и фактурирането им.

Сумите, които Доставчикът има право да получи от Платеца срещу фактурираните му стоки и/или услуги, предмет на изкупуване от Фактора, при условие че са безспорни, със срок на отложено плащане и документите за цесията им отговарят на условията на Договора.

Прехвърляне от Доставчика в полза Фактора на Вземания на Доставчика към Платеца.

Финансирането, предоставено от Фактора на Доставчика, представляващо част от фактурната стойност.

Максималният процент на Авансовото плащане, което Факторът може да извърши по своя преценка срещу всяко прехвърлено Вземане.

Правото на Фактора да изиска авансираното вече плащане към доставчика случай на неплащане от страна на платеца.

Остатъчната част от стойността на фактурата, след сумата, изплатена под формата на авансови плащания и от която факторинг дружеството вече е приспаднало лихвите и другите такси в съответствие с договора при плащане на първоначалното вземане.. Факторът прехвърля този остатък в сметката на клиента.

Актив, заложен като обезпечение в споразумението за факторинг, който служи за компенсиране на Фактора в случай на неплащане от страна на платеца. За да бъде приет като обезпечение, активът трябва да има стойност и да е независим от финансовото състояние на длъжника.

Отказ и/или неплащане от Платеца на Вземания по Търговско споразумение, или всяко негово възражение, искане за компенсация или претенции от трети лица.

Максималният процент от стойността на прехвърленото Вземане, до който Факторът поема риска от неплащане от страна на Платеца.

Максималната сума, до която Факторът е поел риска от неплащане на страна на одобрените от Фактора Платци, посочена в Приложение.

Максималната обща сума, до която Факторът може да извършва Авансови плащания в полза на Доставчика за отделен одобрен от Фактора Платец.

Максималната обща сума, до която Факторът може да извършва Авансови плащания в полза на Доставчика за всички одобрени от Фактора Платци.

Стойността на предоставената от Фактора услуга в размер на начислените лихви върху Авансови плащания (ако има такива) за периода от плащането до ефективното събиране на Вземането, както и всички такси и комисиони, начислени върху размера на Вземанията.

Процентната такса, изчислена въз основа на фактурирания оборот на доставчика.

Приложимият към всеки период на олихвяване лихвен процент, формиран от променлив Пазарен лихвен индекс плюс фиксирана надбавка. ГЛП се начислява от датата на усвояване на Авансовото плащане на база 360 дни годишно за реалния брой дни на ползване на Авансовото плащане (вкл. първия и без последния ден от този период).

SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR или друг общоприет стандартен лихвен индекс с различна периодичност, който се изчислява и публикува от организация или институция, различна от Фактора.

Лихвеният процент, изчислен за всеки просрочен ден в случай на закъсняло плащане от купувача.

Всички факти, информация, решения или данни на факторинг компания, свързани с индивидуалните клиенти, тяхната лична информация, финансово състояние, бизнес, управление, структура на собственост, бизнес мрежа или салдото на техните сметки във финансовите институции, или подробностите за който и да е от договорите, сключени с такива финансови институции.

Всяко събитие, свързано с Платеца, за което Доставчикът е узнал и което е довело да влошаване на режима на плащанията и финансовото състояние на Платеца.

е налице от датата на следните случаи:

a)             Ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност или обявяване в несъстоятелност от съда поради недостатъчност на наличното имущество, при условие че вземанията на Доставчика са включени в списъка на кредиторите;

b)             Постигане на извънсъдебно споразумение с всички кредитори, което Факторът е одобрил;

c)             Принудително изпълнение върху собствеността на Платеца, което не е довело до пълно удовлетворяване вземанията на Доставчика;

d)             В държавата по регистрация на Платеца е настъпило събитие, което по своето правно действие съответства на обстоятелствата, посочени от буква а) до буква с).