Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пазарни лихвени индекси

Пазарни лихвени индекси

Осреднен депозитен индекс (ОДИ)  като референтен лихвен процент сделки за факторинг

Методология

  • Настоящата Методология регламентира начина на изчисляване на Осреднен лихвен депозитен индекс (ОДИ) като референтен лихвен процент на "УниКредит Булбанк" АД по сделки за факторинг, деноминирани в левове, както и начина на прилагането му и на периодичната му промяна.
  • Оди представлява осреднен лихвен процент по всички съществуващи депозити на фирми и физически лица в лева (с изкл. на финансови институции) в банковия сектор в България и се прилага по кредити с променлива лихва, деноминирани в лева.

Пазарни лихвени индекси на УниКредит Булбанк