Пазарни лихвени индекси

Осреднен депозитен индекс (ОДИ)  като референтен лихвен процент сделки за факторинг

Методология

  • Настоящата Методология регламентира начина на изчисляване на Осреднен лихвен депозитен индекс (ОДИ) като референтен лихвен процент на "УниКредит Факторинг" ЕАД (Фактора) по сделки за факторинг, деноминирани в левове, както и начина на прилагането му и на периодичната му промяна.
  • Оди представлява референтен лихвен процент, приложим по сделки за факторинг с променлива лихва, деноминирани в левове предоставени от Фактора на юридически лица.