Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Нов референтен лихвен процент „Осреднен депозитен индекс“ прилаган от Уникредит Факторинг

Нов референтен лихвен процент „Осреднен депозитен индекс“ прилаган от Уникредит Факторинг

Предвид на това, че от 01.07.2018г. Българска народна банка преустановява изготвянето и публикуването на индекс SOFIBOR (СОФИБОР) и съгласно законовите изискванията, УниКредит Факторинг ЕАД ще замени прилагания от него до момента индекс SOFIBOR (СОФИБОР) с променлив референтен лихвен процент Осреднен депозитен индекс (ОДИ), считано от деня, следващ последния ден на лихвения период, за който е бил наличен SOFIBOR (СОФИБОР).

Осреднен депозитен индекс (ОДИ) се изчислява от УниКредит Факторинг на база на Лихвената статистика на Българската народна банка (БНБ),  представена в таблица „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства”, публикувана на интернет страницата на БНБ, която можете да видите тук  (таблица).

ОДИ се изчислява от УниКредит Факторинг като  среднопретеглен лихвен процент по целия обем на левови депозити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства в банковата система в България, представени в Таблицата.

Индексът е получен чрез претегляне на пряко извлечените от Таблицата стойности на ефективен годишен процент по всички категории клиенти и видове левови депозити, представени в таблицата, през обемите им за съответния месец.

Среднопретеглената стойност се извежда като сборът от произведенията на ефективния годишен процент (от Таблицата) и обемът по съответната категория клиент и вид депозит за същия месец (от Таблицата) се раздели на сбора от обемите на всички левови депозити за същия месец (от Таблицата). Актуалната стойност на ОДИ се публикува на интернет страницата на УниКредит Факторинг в първия работен ден на всеки календарен месец и се прилага от първия работен ден на календарния месец до деня, предхождащ първия работен ден на следващия календарен месец, включително.

В случай, че БНБ преустанови непрекъсваемостта на публикуването на данните от Таблицата и в резултат УниКредит Факторинг се окаже в невъзможност да изчисли референтен лихвен процент, приложим по договора за факторинг, УниКредит Факторинг, в съответствие със законовите изисквания, прилага одобрен от управителния му орган План за действие при прекратяване на бенчмарк ( съгласно чл. 28 параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).

Към момента на прилагане на референтен лихвен процент по договор за факторинг, лихвеният процент по договора не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора за факторинг преди този момент.

Подробна информация за прилагане на Методиката и примери за изчисление.