Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на ФЛ - 06.12.2022

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 05.10.2022
  • Проверка икона в сила от 06.12.2022
  • Текст файл икона Сметки, Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на ФЛ - 06.12.2022

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че считано от 06.12.2022 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти. 

Промените са свързани със следното:

  • Допълване на текст във връзка с начина на предоставяне на влогодател на информация по банкова сметка;
  • Допълване на уточняващ текст относно начина за уведомяване на влогодател при едностранно закриване на сметка от страна на Банката;
  • Актуализиране на текстове в глава II, раздел IV. „Общи разпоредби, банкова тайна, защита на личните данни и влоговете“;
  • Изпълняване на незабавни плащания в лева по Програма Blink на Националната картова и платежна схема, част от „БОРИКА“ АД, наредени по електронен път;
  • Редакционни промени във връзка със съкращаването на текста на документа. 

Пълната версия на документа можете да намерите по-долу в страницата.

С предоставянето на настоящото уведомление „УниКредит Булбанк“ АД изпълнява своето задължение на доставчик на платежни услуги, съгласно чл. 62 от Закона за платежните услуги и платежните системи, да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. 

С настоящото уведомление „УниКредит Булбанк“ АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.