За вложители на КТБ

УниКредит Булбанк обслужва вложителите с гарантирани депозити в КТБ по силата на подписано споразумение с Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Изплащането на депозити се извършва съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, според който гарантирани са средства в размер до 196 000 лв. по всички сметки в КТБ: срочни, безсрочни, спестовни, депозити – срочни или безсрочни, разплащателни сметки, салда по дебитни карти и други продукти, попадащи в понятието "влог" по смисъла на закона. Всички депозити ще бъдат изплащани в лева. Тези, които са били открити в чуждестранна валута, ще бъдат изплатени в лева по фиксинга на БНБ, определен към началния ден на изплащането.

Документи за идентификация и разпореждане със сумите

 • Проверката за актуалното правно състояние на търговеца и представляващите го лица се извършва на място от УниКредит Булбанк, чрез проверка в интернет страницата на Търговския регистър
 • Представляващият/е юридическото лице ще бъде/ат идентифициран/и на база валиден документ за самоличност
 • Представляващият/е подписва/т на място Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ за условията и реда за плащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер в два екземпляра и документ за разпореждане със средствата от обезщетението
 • Когато разпореждането със средствата от обезщетението се извършва от пълномощник се представят: изрично нотариално заверено пълномощно, в което са посочени вида на разпоредителните действия; подписана от законния/ите представител/и и нотариално заверена в два екземпляра Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ; Декларация по ЗМИП подписана от законния/те представител/ли или пълномощника за суми над 10 000 лв при теглене в брой и над 30 000 лв при извършване на безкасов превод
 • Трябва да бъде представено удостоверение за актуално правно състояние в оригинал от съответния регистър, издадено не по-рано от 3 (три) месеца преди явяването на лицето в обслужващата банка за получаване на гарантирания размер на влога
 • Представляващият/е юридическото лице ще бъде/ат идентифициран/и на база валиден документ за самоличност
 • Представляващият/е подписва/т на място Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ за условията и реда за плащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер в два екземпляра и документ за разпореждане със средствата от обезщетението
 • Когато разпореждането със средствата от обезщетението се извършва от пълномощник се представят: изрично нотариално заверено пълномощно, в което са посочени вида на разпоредителните действия; подписана от законния/ите представител/и и нотариално заверена в два екземпляра Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ; Декларация по ЗМИП подписана от законния/те представител/ли или пълномощника за суми над 10 000 лв при теглене в брой и над 30 000 лв при извършване на безкасов превод
 • Предоставят се документи, въз основа на които може да бъде идентифицирано юридическото лице и представляващите го по безспорен начин
 • Представляващият/е юридическото лице ще бъде/ат идентифициран/и на база валиден документ за самоличност
 • Представляващият/е подписва/т на място Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ за условията и реда за плащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер в два екземпляра и документ за разпореждане със средствата от обезщетението
 • Когато разпореждането със средствата от обезщетението се извършва от пълномощник се представят: изрично нотариално заверено пълномощно, в което са посочени вида на разпоредителните действия; подписана от законния/ите представител/и и нотариално заверена в два екземпляра Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ; Декларация по ЗМИП подписана от законния/те представител/ли или пълномощника за суми над 10 000 лв при теглене в брой и над 30 000 лв при извършване на безкасов превод

Всички операции по разпореждане с обезщетението ще бъдат извършвани при спазване на приложимото Българско законодателство и таксувани съгласно приложимата унифицирана Тарифа за таксите, които банките прилагат при обслужване на вложители с гарантирани размери на влоговете в КТБ АД, с отнет лиценз.

Съвети за сигурност

 • Операции и справки в банката се извършват срещу представен документ за самоличност
 • Рекламации се извършват само на касовите гишета, в момента на получаване на парични средства
 • На касовите гишета на УниКредит Булбанк не могат да ви бъдат изплатени фалшиви банкноти
 • Бъдете внимателни при напускане на банковите салони
 • Не се препоръчва контакт с лица извън банковите салони, представящи се за служители на УниКредит Булбанк
 • Не предоставяйте лична информация на трети лица
 • При съмнения за некоректност незабавно се обръщайте към банковата охрана

Оспорване размера на подлежащата на изплащане сума

В случай, че вложителят не е съгласен с подлежащата му на изплащане от Фонда за гарантиране на влоговете в банките сума, същият следва да подаде писмено възражение към квесторите/синдика на Корпоративна търговска банка.

За целта той следва да попълни образец на формуляр за възражение до квестор/синдик на Корпоративна търговска банка.

Контакти

 

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

www.dif.bg

Телефон: 0700 144 03

dpoubduAejg/ch

Квестор/синдик на КТБ

София 1000,
ул. Граф Игнатиев № 10

Телефон: 02/ 980 93 62

02/ 937 56 01

02/ 980 89 48

Център за контакт с клиенти на УниКредит Булбанк

Телефон: 0700 1 84 84