За вложители на КТБ

УниКредит Булбанк обслужва вложителите с гарантирани депозити в КТБ по силата на подписано споразумение с Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Изплащането на депозити се извършва съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, според който гарантирани са средства в размер до 196 000 лв. по всички сметки в КТБ: срочни, безсрочни, спестовни, депозити – срочни или безсрочни, разплащателни сметки, салда по дебитни карти и други продукти, попадащи в понятието "влог" по смисъла на закона. Всички депозити ще бъдат изплащани в лева. Тези, които са били открити в чуждестранна валута, ще бъдат изплатени в лева по фиксинга на БНБ, определен към началния ден на изплащането.

Документи за идентификация и разпореждане със сумите

 • Физическите лица се идентифицират с валиден документ за самоличност
 • Ако сте упълномощен да представлявате физическо лице, следва да представите:
  • Изрично нотариално заверено пълномощно, в което да са посочени разпоредителните действия, които ще извършите (примерен образец на пълномощното)
  • Декларация по ЗМИП, подписана от титуляра за суми над 10 000 лв при теглене в брой и над 30 000 лв при извършване на безкасов превод
  • Декларация по чл.10, ал.4 от Наредба 23 на БНБ с нотариална заверка на подписа на титуляра.
  • При разпореждане със средства от детски влог или наследство трябва да представите допълнителни документи, съгласно изискванията на банката
 • Всички операции по разпореждане с обезщетението ще бъдат извършвани при спазване на приложимото Българско законодателство и таксувани съгласно приложимата унифицирана Тарифа за таксите, които банките прилагат при обслужване на вложители с гарантирани размери на влоговете в КТБ АД, с отнет лиценз.

Съвети за сигурност

 • Операции и справки в банката се извършват срещу представен документ за самоличност
 • Рекламации се извършват само на касовите гишета, в момента на получаване на парични средства
 • На касовите гишета на УниКредит Булбанк не могат да ви бъдат изплатени фалшиви банкноти
 • Бъдете внимателни при напускане на банковите салони
 • Не се препоръчва контакт с лица извън банковите салони, представящи се за служители на УниКредит Булбанк
 • Не предоставяйте лична информация на трети лица
 • При съмнения за некоректност незабавно се обръщайте към банковата охрана

Оспорване размера на подлежащата на изплащане сума

В случай, че вложителят не е съгласен с подлежащата му на изплащане от Фонда за гарантиране на влоговете в банките сума, същият следва да подаде писмено възражение към квесторите/синдика на Корпоративна търговска банка.

За целта той следва да попълни образец на формуляр за възражение до квестор/синдик на Корпоративна търговска банка.

Контакти

 

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

www.dif.bg

Телефон: 0700 144 03

dpoubduAejg/ch

Квестор/синдик на КТБ

София 1000,
ул. Граф Игнатиев № 10

Телефон: 02/ 980 93 62

02/ 937 56 01

02/ 980 89 48

Център за контакт с клиенти на УниКредит Булбанк

Телефон: 0700 1 84 84