Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Антикорупционни мерки

Антикорупционни мерки

Целта на настоящия правилник е да дефинира всички принципи и стандарти на УниКредит Груп, както и конкретни правила за задаване на рамка, чрез която Групата управлява рисковете по отношение на подкупите и корупцията и установява минимални стандарти за контролни инструменти, които трябва да се прилагат в Групата относно антикорупционните мерки.

УниКредит Булбанк АД разработи настоящия Правилник на основата на вътрешната Антикорупционна Политика, прилагаща на местно ниво изискванията и правилата, предвидени в политиката на Групата – „Глобална Антикорупционна политика”.

Антикорупционната политика на УниКредит Булбанк прилага на местно ниво изискванията и правилата, предвидени в политиката на Групата – „Глобална Антикорупционна политика” и има за цел:

  • Ясно да изразят ангажимента на Банката и нейните дъщерни дружества за забрана на корупцията и за осигуряване на съответствие с приложимите антикорупционни закони;
  • Да определят принципи за идентифициране и предотвратяване на потенциални корупционни действия с цел защита на почтеността и репутацията на Банката и нейните дъщерни дружества;

  • Ясно да комуникират принципите за борбата с корупцията както на вътрешните, така и на външните заинтересовани страни;

  • Да посочат рамката за Антикорупционната програма, предвидена на Групово равнище и приложима за Банката и нейните дъщерни дружества;

  • Да подпомогнат съответствието с приложимите регулаторни, правни и поведенчески изисквания, за да се предотврати появата на неправомерно поведение и да бъде защитена репутацията на дружествата, принадлежащи.