Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

Информация за MiFID

Постоянно нарастващата активност на инвеститорите на финансовите пазари на Европейския съюз през последното десетилетие наложи предприемането на адекватни и компетентни мерки за хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани с инвестиционното посредничество, като това доведе до необходимостта от едно по-високо ниво на защита и сигурност за клиентите (инвеститори). Всички тези фактори наложиха издаването на европейската директива за пазари на финансови инструменти, или още известна като MiFID.

Както действа в полза на инвеститорите, Директивата също така води и до ползи за инвестиционните посредници, позволявайки им да оперират свободно на един унифициран европейски пазар, придържайки се към сходни правила на работа.

Първата публикация на MiFID (Директива за пазарите на финансови инструменти) датира от 21 Април 2004 (24/39/ЕС). Нейното окончателно внедряване се регулира с директива/ закон (2006/73ЕС) на Европейския Парламент и Комисията на Европейския Съюз от 10 Август 2006.

Накратко MiFID цели да постигне преимущества за финансовите инвестиционни пазари, подобни на онези, които единният Европейски пазар се стреми да осигури като среда за всички останали продукти и услуги в рамките на Европейския Съюз.

Директивата сама по себе си не представлява задължителен регулативен акт за държавите от Европейския съюз, но всяка държава-членка на съюза е задължена да внедри нейните изисквания в местната нормативна уредба. България, в качеството си на нов член на Европейския Съюз спази това си задължение, чрез официалното издаване на Закона за пазарите на финансови инструменти, обнародван в Държавен вестник №52/ 29.06.2007 г. и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Подобно на MiFID, Законът и Наредбата влизат в сила от 01.11.2007 г.

Финансови инструменти

Предмет на регулациите на MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38

 1. Ценни книжа
 2. Инструменти, различни от ценни книжа:
 • а) Инструменти на паричния пазар
 • б) Дялове на предприятия за колективно инвестиране
 • в) Опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент (forward rate agreements) и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти, доходи или други деривативни инструменти, индекси или финансови показатели, задълженията, по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или чрез парично плащане
 • г) Опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент (forward rate agreements) и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията покоито могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора)
 • д) Опции, фючърси, суапове и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар и/или на многостранна система за търговия (МСТ)
 • е) Опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка по начин, различен от посочените в буква “д”, които не са търговски ценни книжа и които съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент 1287/2006 на ЕК имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали подлежат на клиринг и сетълмент, включително чрез признати клирингови къщи, или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси продажби
 • ж) Деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск
 • з) Договори за разлики
 • и) Опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент (forward rate agreements), както и всякакви други деривативни договори във връзка с изменения на климата, товарни тарифи, цени на квоти за търговия с емисии, проценти на инфлация и други официални икономически статистически показатели, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора), както и всякакви други деривативни договори, свързани с активи, права, задължения, индекси и показатели извън посочените по този член, които имат характеристиките на другите деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали се търгуват на регулиран пазар, подлежат на клиринг и сетълмент, включително чрез признати клирингови къщи, или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси продажби, както и деривативните договори съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент 1287/2006 на ЕК

Има редица аспекти на MiFID, които оказват влияние върху оперативния модел на инвестиционните посредници, като целят да допринесат за осигуряването на по-високо ниво на защита за инвеститорите, облекчаване дейността на посредниците и унифициране на прилаганите стандарти. Описаните цели на директивата и местната нормативна уредба обобщават по-детайлно идентифицирани изисквания, които оформят следваният от УниКредит Булбанк АД подход.

Категоризация на клиентите съгласно изискванията на MiFID

Всички клиенти, които съгласно MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ще бъдат категоризирани като непрофесионални клиенти от страна на УниКредит Булбанк АД, са клиенти които не отговарят на изискванията за професионални клиенти

Всички клиенти, които съгласно MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ще бъдат категоризирани като професионални клиенти от страна на УниКредит Булбанк АД, са клиенти които притежават опит, знания и умения за да вземат самостоятелни инвестиционни решения и да оценят всички рискове, свързани със съответната инвестиция.

Съгласно регулативните изисквания, УниКредит Булбанк АД може да категоризира като професионални клиенти:

а) Кредитни институции

б) Инвестиционни посредници

в) Други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин

г) Застрахователни дружества (компании)

д) Предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества

е) Пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества

ж) Лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки

з) Юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или които търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определят цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари

и) Други институционални инвеститори

й) Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:

 • Балансово число – най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро
 • Чист оборот – най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро
 • Собствени средства – най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро

к) Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции, като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.

л) Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти,включително лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови транзакции.

Също така, MiFID, Законът за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 предоставят възможност в случай, че даден клиент е категоризиран като непрофесионален клиент от страна на УниКредит Булбанк АД той да поиска промяна на категорията в клас професионален. Това е възможно, ако той отговаря на поне два от посочените по-долу критерии:

а) През последната година лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар.

б) Стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро.

в) Лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.

Всички клиенти, които съгласно MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ще бъдат категоризирани като приемливи насрещни страни от страна на УниКредит Булбанк АД, са:

 • а) Инвестиционни посредници
 • б) Кредитни институции
 • в) Застрахователни компании
 • г) Колективни инвестиционни схеми
 • д) Пенсионни фондове
 • е) Пенсионносигурителни дружества
 • ж) Правителства
 • з) Държавни органи, които управляват държавен дълг
 • и) Централни банки и международни институции

Ниво на защита преди приемане на поръчката

Според изискванията на MiFID и местната нормативна уредба, в зависимост от категорията на даден клиент, УниКредит Булбанк АД ще му осигури и необходимото ниво на защита преди приемане на поръчката.

Например, ако сте категоризиран като непрофесионален клиент, банковият специалист, който ще обслужва вашата поръчка, ще се опита да се информира за вашите знания, опит и умения в търговията с финансови инструменти. Също така, той може да ви попита въпроси, целящи да информират УниКредит Булбанк АД за вашето финансово състояние и рискова поносимост, за да може банката да прецени до каква степен инструментите, предмет на договорните ви отношения с нас са подходящи за вас.

За да можем да придобием по-ясна представа за нивото на вашата рискова поносимост по отношение инвестициите с финансови инструменти, ще бъдете помолен лично да определите рисковата си категория по скала от R1 до R5 (за повече пояснение по нашата рискова матрица, моля вижте долната таблица):

Рисков клас

Определение

R1

Няма колебания в стойността на инвестицията, освен обичаен риск

R2

Слаби колебания в стойността на инвестицията (до 10% на годишна база, като са възможни и по-силни колебания)

R3

Средно ниво на колебания в стойността на инвестицията (над 10% на годишна база, като в отделни случаи е възможна и пълна загуба на инвестирания капитал)

R4

Спекулативна инвестиция, която би могла да доведе до пълната загуба на инвестирания капитал, тъй като клиентът цели да се възползва от високия потенциал за печалба

R5

Изключително рискова инвестиция, която освен загубата на инвестирания капитал може да доведе до допълнителни финансови искове към клиента

Ваше законово правo е да откажете предоставянето на изисканата от наша страна информация, но в тези случаи УниКредит Булбанк АД няма да носи отговорност за евентуалните рискове по инвестицията. Това означава, че всички възможни рискове ще са за ваша лична сметка.

Ако сте категоризиран като професионален клиент, преди да приеме вашата поръчка за сделка с финансови инструменти, банката ще се опита да получи информация, касаеща вашите инвестиционни цели, а в случай, че сте категоризиран като приемлива насрещна страна според регламентите на MiFID и местната нормативна уредба, банката ще приеме, че притежавате необходимите средства, знания и опит и ще приеме изпълнение на поръчката на ваша отговорност по отношение на евентуалните рискове.

Според регулациите на MiFID и местното законодателство, вие имате право да пожелаете да ви бъде предоставена по-висока степен на защита от характерната за вашия клас.


В допълнение към представената по-горе информация MiFID и еквивалентното и местно законодателство задължават инвестиционните посредници да разработят и представят на своите клиенти следните видове политика:

 • Политика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти (списък с местата за изпълнение ще е неотменна част от Политиката за изпълнение)
 • Общи условия за инвестиционно посредничество, съобразени с новите изисквания на MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38
 • Матрица за рискова категоризация на инвестиционните продукти
 • Политика за конфликт на интереси и правила за лични сделки и предотвратяване на пазарни злоупотреби