Спестовен план Pioneer

Спестявате и реализирате добра доходност с малки суми, които всеки месец се инвестират във взаимни фондове Pioneer. Размерът на месечните вноски е максимално достъпен и съобразен с вашите индивидуални възможности.

Предимства

 • Закупуване на първокласни ценни книжа от фондове Pioneer с минимални месечни вноски.
 • Възможност за инвестиране в под-фонд, включващ акции на големи компании, с по-малка сума от необходимата за закупуване на 1 акция на компанията.
 • Минимален риск при добра доходност, поради осредняване на цената, на която се инвестира.
 • Избор измежду всички фондове Pioneer, предлагани и за директно инвестиране.
 • Възможност за обратно изкупуванеконвертиране и трансфериране на единици от спестовния план.
 • Избор на датата на покупка на единици.
 • Автоматичен превод от сметка при недостатъчна наличност, системата проверява за такава през следващите 3 работни дни.

Характеристики

Валута

Евро и щатски долари

Размер на месечната инвестиция

Минимален размер - 20 евро / щатски долари

Веднъж посочен от клиента, размерът на месечната инвестиция не може да бъде променян.

Срок

36, 60 и 120 месеца

Посочените срокове са минималните, за които клиентът може да инвестира цялата сума.

Клиентът не е задължен да прави вноски всеки месец. Пропускането на месечни вноски води до удължаване на срока.

Обща сума

Броят месеци в избрания план се умножава по посочената от клиента месечна вноска.

Под-фондове, участващи в спестовния план

Всички под-фондове на Pioneer Investments, предлагани публично в България.

Всеки спестовен план представлява инвестиция само в един под-фонд. Инвестирането в два под-фонда се разглежда като два отделни спестовни плана.

Видове

Избор между четири спестовни плана (СП I за 36 месеца, СП II за 60 месеца, СП III за 120 месеца, СП IV за 120 месеца)

Регулярност на инвестициите

Месечно - индивидуален избор на дата от месеца (от 1-во до 28-мо число) за инвестиране на сумата.

Веднъж посочена от клиента, датата на инвестиране не може да бъде променяна.

Такси и комисиони

При закупуване на спестовен план клиентът заплаща входяща такса на избрания под-фонд. Размерът на входящата такса се изчислява като процент от общата сума. В зависимост от избрания план се заплащат 100%, 80% или 65% от дължимата такса.

Падежиране

Спестовният план падежира при достигане размера на общата сума.

Обратни изкупувания, конвертиране и трансфериране на единици не оказват влияние върху размера на общата сума на спестовния план.

Параметри

СП I

СП II

СП III

СП IV

Срок

36 месецa

60 месецa

120 месецa

120 месецa

Валута

Евро / щатски долари

Евро / щатски долари

Евро / щатски долари

Евро / щатски долари

Минимален размер

20 евро / щатски долари

20 евро / щатски долари

20 евро / щатски долари

20 евро / щатски долари

Максимален размер

Няма

Няма

Няма

Няма

Такса

100% еднократна такса

80% еднократна такса

65% еднократна  такса

100% разсрочена такса

Заплаща се на части заедно с първите 12 месечни вноски


Пример

Спестовен план I
Общата сума на СП I се изчислява като се умножи броят месеци по месечната инвестиция: 36 месеца x 20 евро = 720 евро. Нека допуснем, че клиентът е избрал да инвестира в под-фонд  „Водещи европейски компании”, където входяща такса при покупка е 5%. Тогава, клиентът следва да осигури:

 1. Първата месечна инвестиция от 20 евро
 2. Входящата такса за покупка (100% еднократна такса): 720 евро x 5% = 36 евро

Общо 20 евро + 36 евро =  56 евро

Спестовен план II

При инвестиране в СП II се заплаща еднократно само 80% от дължимата такса за покупка.

Трансакции

По всяко време през периода на плана, клиентът може да го прекрати без да дължи допълнителни такси или комисиони.

При прекратяване заплатената в началото от клиента входяща такса не се възстановява.

Клиентът има право да изкупи обратно част или всички притежавани от него дялове по съответен спестовен план.

При обратно изкупуване на всички притежавани от клиента дялове, спестовният план е активен и системата продължава да прави месечни инвестиции до достигане размера на общата сума на съответния план.

Промяна на под-фонда

При конвертиране от един под-фонд в друг се запазват:

 • Видът на спестовния план
 • Валутата на под-фонда
 • Размерът на месечната инвестиция, определен от клиента
 • Датата на инвестиране, определена от клиента

Конвертират се всички единици от спестовния план.

Трансфериране на спестовен план

Параметрите на спестовен план се запазват, като се променя само титуляра на партидата. Всички последващи инвестиции се правят от сметката на новия титуляр.

Сключване 

Информация за възможностите за инвестиране в Спестовен план Pioneer може да получите във всички клонове на УниКредит Булбанк.

Информация за всички под-фондове и техните проспекти са достъпни на официалния сайт на Pioneer Investments.

Нареждане за откриване на партида

Вижте още