Нагоре икона Бутон за връщане към началото

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

 

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Цел

Процедурата предоставя фокусирана подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, за да насърчи изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Допустими кандидати

 • Микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия
 • Имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)
 • С основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в секторите:

B „Добивна промишленост“

C „Преработваща промишленост“

D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“

E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“

F „Строителство“

Допустими дейности и изисквания

 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разработване на софтуер)
 • Разходи за СМР: (i) на производствени сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност – до 50% от разходите по проекта

Изисквания
Всяка от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А «Инвестиции» следва да е в изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ,  Всяка от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А «Инвестиции» трябва да са с потвърден ефект — енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност.

 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт, включително съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.
 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията, който е свързан с проекта и е необходим за изпълнението му
 • Закупуване на материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А
 • Одит на проекта – до 5 000 лв.
 • Публичност и визуализация – до 3 000 лв.

Изисквания
Разходите по Елемент Б не следва да надвишават 30% от общодопустимите разходи по проекта.

Дейности с цел на дейността е информиране на широката общественост за финансирането на проекта, включващи задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и информиране, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1828/2006 и съответните оперативни ръководства по операции

Срокове за кандидатстване

 • Подаване на енергийни одити за одобрение към Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) - не по-късно от 10 август 2016 г.
 • Подаване на проектопредложения (заедно с получено одобрение от АУЕР) - 19:00 часа на 12 октомври 2016 г.

Допълващи продукти