Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Процедури за кандидатстване

Актуална информация за всички процедури за проекти, финансирани по линия на ЕС и процедурите в процес на оценка.

Процедури за кандидатстване

Процедури по програмите в процес на преразглеждане

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ прекратява тази процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. УО на ОПИК предвижда в рамките на настоящия програмен период 2014 – 2020 да предостави възможност за осъществяване на процедурата в най-кратки срокове.

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)

Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ прекратява тази процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. УО на ОПИК ще търси възможности за нейното реализиране в рамките на средствата от новия програмен период 2021 – 2027.

Процедури по програмите в процес на оценка

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


Оперативна програма "Иновации и конкурентспособност" 2014-2020


Допълващи продукти