Оценка на проекти за модернизация

Оценете индикативно възможностите си за финансиране на проекти за модернизация по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Процедури

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е в процес на оценка на проектните предложения.

Запознайте се по-подробно с допустимите кандидати, дейности и разходи.

Индикативен калкулатор за оценка на проекти за модернизация по ОПИК

С калкулатора изчислявате индикативно* каква оценка би получило вашето проектно предложение при кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Индикативният калкулатор е разработен въз основа на публикуваните от Министерство на икономиката на Република България „Критерии и методология за оценка на проектни предложения“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП” (Приложение 3).

*Получените резултати са индикативни и УниКредит Булбанк не носи отговорност и не се ангажира с получените точки при последващо оценяване на проекта от страна на Министерство на икономиката.

Към калкулатора


Важно:

При въвеждане на информация в калкулатора, имайте предвид, че:

  • Цифрите се изписват безразстояние между хиляди и стотици (правилно: 10000, грешно: 10 000)
  • За десетична запетайка се използва знак „.“

Заявете среща с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна