Отворени процедури за кандидатстване

Актуална информация за всички отворени процедури за проекти финансирани по линия на ЕС и процедурите в процес на оценка

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020.

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Процедурата цели развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване на ИКТ

Процедури по програмите в процес на оценка

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


Оперативна програма "Иновации и конкурентспособност" 2014-2020


 


Абонирайте се за информационния ни бюлетин за полезна информация, свързана с Европейските фондове.

Допълващи продукти