Заеми по ББР за фирми засегнати от COVID-19

Финансиране чрез държавна помощ за микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19

Как действа гаранционния инструмент?

Нова гаранционна схема за портфейлни гаранции между УниКредит Булбанк и Българска банка за развитие в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация. Схемата е приложима за фирми, които изпитват финансови затруднения след 31.12.2019 г., вследствие на епидемията COVID-19.

Какви са условията?

 • Ново оборотно финансиране –револвиращи кредити за текущи ликвидни разходи – за плащане на заплати, разплащане на задължения към доставчици и др.
 • Допустимо е включване на съществуващи инвестиционни и оборотни кредити.
 • Максимален размер на експозиция към кредитополучател и свързани лица - 300 000 лева.
 • Процент на покритие на гаранцията - 80%.
 • Краен срок за включване на кредити в програмата е до 31.12.2020 г.
 • Рефинансиране не се допуска.
 • Прилагане на гратисен период по лихва и главница.
 • Компаниите не трябва да са изпадали в просрочие над 90 дни през 2019 г.

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране.
 • Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори.
 • Намалени изисквания за обезпечение.
 • Бърза процедура за одобрение.

За кого е предназначен продуктът?

Микро-, малки и средни предприятия (МСП) (с персонал до 249 души; активи до 84 млн.лв и обороти до 97,5 млн.лв), с дейност във всички сектори на икономиката, освен традиционно забранените недопустими за финансиране дейности, заедно със свързаните предприятия, които отговарят на поне един от посочените критерии:

 • Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г.
 • Наличие на неполучени вземания от клиенти или суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г.
 • Прекратени, в това число забавени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието  след 01.01.2020 г., отменени договори за износ.
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси.

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер или подайте заявка чрез формата по-долу.

 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за опазване на околната среда.
 • Дейности свързани с измама, незаконна дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на УниКредит Булбанк.
 • Други забранени от закона дейности.

Не, кредитът не може да бъде едновременно гарантиран по тази и по друга схема.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна