Нагоре икона Бутон за връщане към началото

ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

 • Заяви за секунди
 • Бързо одобрение
 • 80% гаранционно покритие
 • Гратисен период по лихва и главница
 • Кандидатствай до 20 декември 2021 г.

 

ЗАЯВЕТЕ

ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

Как действа гаранционния инструмент?

Гаранционна схема - ново гаранционно споразумение между УниКредит Булбанк и Българска банка за развитие за преодоляване на последиците за бизнеса от извънредното положение. Приложимо е за фирми, които изпитват финансови затруднения след 31.12.2019 г., вследствие на епидемията COVID-19.

Какви са условията?

 • Ново оборотно финансиране –револвиращи кредити за текущи ликвидни разходи – за плащане на заплати, разплащане на задължения към доставчици и др.
 • Нови инвестиционни кредити.
 • Допустимо е включване на съществуващи инвестиционни и оборотни кредити.
 • Максимален размер на експозиция към кредитополучател и свързани лица за микро-, малки и средни предприятия (МСП) е 1 млн. лв., а за големи компании – 2 млн. лв.
 • Процент на покритие на гаранцията - 80%.
 • Краен срок за кандидатстване – 20.12.2021.
 • Рефинансиране не се допуска.
 • Прилагане на гратисен период по лихва и главница.
 • Усвоява се само срещу представяне на разходо-оправдателни документи.
 • Компаниите не трябва да са изпадали в просрочие над 90 дни през 2019 г.

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране.
 • Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори.
 • Бърза процедура за одобрение.
 • Намалени изисквания за обезпечение - допустимо е обезпечение за максимум 50% след дисконт от размера на кредита.

 • Ценова отстъпка от 0.8% при включване в програмата.

За кого е предназначен продуктът?

Микро-, малки и средни предприятия (МСП) (с персонал до 249 души; активи до 84 млн.лв и обороти до 97,5 млн.лв), както и за големи компании, представляващи търговски дружества по смисъла на Търговския закон,  с дейност във всички сектори на икономиката, освен традиционно забранените недопустими за финансиране дейности, заедно със свързаните предприятия, които отговарят на поне един от посочените критерии:

 • Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г.
 • Наличие на неполучени вземания от клиенти или суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г.
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси.
 • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ.

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте заявка чрез формата тук.

 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за опазване на околната среда.
 • Дейности свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на УниКредит Булбанк.
 • Други забранени от закона дейности.

Не, кредитът не може да бъде гарантиран по друга гаранционна схема.