Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране

 • Заявявате за секунди
 • Бързо одобрение
 • 80% гаранционно покритие
 • Гратисен период по главница
 • Гъвкавост

Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране

Как действа гаранционния инструмент?

Оперативно споразумение между УниКредит Булбанк АД и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) за изпълнение на Финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, сключено на 05.08.2020г.

 

Какви са условията?

 • Ново оборотно финансиране в BGN/EUR – Револвиращи и стандартни оборотни кредити
  • Цел - за оборотен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице, за покриване на разходи, свързани с основната дейност на дружеството, за повишаването на уменията на работниците и служителите (средствата по кредита могат да се използват за покриване на разходи за специфично и професионално обучение).
  • Срок – 36 месеца за револвиращи кредити и 60 месеца за стандартни оборотни кредити
 • Максимален размер на кредита за кредитополучател - 97 791 лева или равностойността в евро.
 • Нови инвестиционни кредити в BGN/EUR
  • Цел - за придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи
  • Самоучастие – минимум 10%
  • Срок – в зависимост от целта на инвестицията, но максимум до 60 месеца
 • Процент на покритие на гаранцията - 80%.
 • Краен срок за кандидатстване – 31.12.2023 г.
 • Рефинансиране не се допуска.
 • Прилагане на гратисен срок за  главница (само за инвестиционни и стандартни оборотни кредити) – до 24 месеца.
 • Прилагане на гратисен срок за лихва – не се допуска.
 • Усвоява се само срещу представяне на разходо-оправдателни документи.

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране.
 • Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори.
 • Бърза процедура за одобрение.
 • Намалени изисквания за обезпечение.

 

За кого е предназначен продуктът?

 • Микро предприятия (с персонал до 10 души; активи до 3,5 млн. лв. и обороти до 3,9 млн. лв.), с дейност във всички сектори на икономиката, освен традиционно забранените недопустими за финансиране дейности.

Допустими кредитополучатели са:

 • Стартиращо Социално предприятие и/или Стартиращо предприятие, при което лицето, което е управляващо и притежава поне 50 % от капитала на микропредприятието, или предприемачът, който осъществява дейност като самонаето физическо лице, попада поне в една от следните уязвими групи:
  • Безработен повече от 6 месеца (представя се служебна бележка от Агенция по заетостта или се доказва със справка за социално осигуряване от НОИ);
  • На възраст до 29 г., включително
  • Лице с увреждания (представя се решение на ТЕЛК/НЕЛК).
 • Всички останали Стартиращи предприятия и съществуващи Социални предприятия, които не попадат в горе изброените.
opik-logo-share.jpg
ЕС.png
fond3.jpg

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте заявка чрез формата за контакт.

 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за опазване на околната среда.
 • Дейности свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на УниКредит Булбанк.
 • Други забранени от закона дейности.

Кандидатстване

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна