Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране

 • Заявявате за секунди
 • Бързо одобрение
 • 80% гаранционно покритие
 • Гратисен период по главница
 • Гъвкавост

Как действа гаранционния инструмент?

Оперативно споразумение между УниКредит Булбанк АД и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) за изпълнение на Финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, сключено на 05.08.2020г.

 

Какви са условията?

 • Ново оборотно финансиране в BGN/EUR – Револвиращи и стандартни оборотни кредити
  • Цел - за оборотен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице, за покриване на разходи, свързани с основната дейност на дружеството, за повишаването на уменията на работниците и служителите (средствата по кредита могат да се използват за покриване на разходи за специфично и професионално обучение).
  • Срок – 36 месеца за револвиращи кредити и 60 месеца за стандартни оборотни кредити
 • Максимален размер на кредита за кредитополучател - 97 791 лева или равностойността в евро.
 • Нови инвестиционни кредити в BGN/EUR
  • Цел - за придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи
  • Самоучастие – минимум 10%
  • Срок – в зависимост от целта на инвестицията, но максимум до 60 месеца
 • Процент на покритие на гаранцията - 80%.
 • Краен срок за кандидатстване – 31.12.2023 г.
 • Рефинансиране не се допуска.
 • Прилагане на гратисен срок за  главница (само за инвестиционни и стандартни оборотни кредити) – до 24 месеца.
 • Прилагане на гратисен срок за лихва – не се допуска.
 • Усвоява се само срещу представяне на разходо-оправдателни документи.

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране.
 • Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори.
 • Бърза процедура за одобрение.
 • Намалени изисквания за обезпечение.

 

За кого е предназначен продуктът?

 • Микро предприятия (с персонал до 10 души; активи до 3,5 млн. лв. и обороти до 3,9 млн. лв.), с дейност във всички сектори на икономиката, освен традиционно забранените недопустими за финансиране дейности.

Допустими кредитополучатели са:

 • Стартиращо Социално предприятие и/или Стартиращо предприятие, при което лицето, което е управляващо и притежава поне 50 % от капитала на микропредприятието, или предприемачът, който осъществява дейност като самонаето физическо лице, попада поне в една от следните уязвими групи:
  • Безработен повече от 6 месеца (представя се служебна бележка от Агенция по заетостта или се доказва със справка за социално осигуряване от НОИ);
  • На възраст до 29 г., включително
  • Лице с увреждания (представя се решение на ТЕЛК/НЕЛК).
 • Всички останали Стартиращи предприятия и съществуващи Социални предприятия, които не попадат в горе изброените.
opik-logo-share.jpg
ЕС.png
fond3.jpg

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте заявка чрез формата за контакт.

 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за опазване на околната среда.
 • Дейности свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на УниКредит Булбанк.
 • Други забранени от закона дейности.

Кандидатстване

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна