Гаранционна схема НГФ 5

Гаранционната схема на Националния гаранционен фонд улеснява достъпа до финансиране на малки и средни предприятия, като предоставя преференциални условия за кредитиране на клиентите на УниКредит Булбанк.

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране 
 • Подобрени кредитни параметри
 • Намалени изисквания за обезпечение 
 • Допустими са сделки за изпълнение на проекти по оперативни програми
 • Бърза процедура за одобрение
 • Допустимо е рефинансиране на съществуващ дълг до 30% от размера на новия кредит

Характеристики

Цел на гаранцията

Гаранционната схема предоставя гаранция от Националния гаранционен фонд , допълваща обезпечението по инвестиционни и оборотни кредит, отпускани на МСП.

Размер на гаранцията

Гаранцията е до 50% от размера на кредита, но не повече от 1 500 000 лв. за кредитополучател и свързаните с него лица.

Валута

Лева или евро.

За кого е предназначена?

Продуктът е предназначен за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП, а именно:

 • Персонал до 249 души
 • Годишен оборот до 97 500 000 лева или
 • Стойност на активите до 84 000 000 лева

Предприятията трябва да са регистрирани в България съгласно действащото законодателство и да нямат кредитна задлъжнялост, класифицирана като „необслужвана експозиция” или „загуба” в размер над 2 500 лв.                                                                                                                                        

 Допустими са и МСП, бенефициенти по оперативни програми.

Често задавани въпроси

 • За инвестиции.
 • За оборотни средства, лимити за банкови гаранции, включително и за авансови плащания и плащане на ДДС.
 • Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти.
 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда.
 • Дружества с неизвестен краен контролиращ собственик
 • Свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на Банката.
 • Други забранени от закона дейности.
 • Търговия с електрическа енергия.

Да, програмата обхваща и мостово финансиране за бенефициенти с проекти по оперативни програми - ОПИК, ОП РЧР и други.

Не, фирми, чиито крайни контролиращи собственици са регистрирани в офшорна зона, не са допустими по гаранционната схема.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти