Гаранционна схема InnovFin

Чрез прилагането на гаранционна схема InnovFin, УниКредит Булбанк предоставя на иновативните микро, малки, средни (с персонал до 249 души) и междинни предприятия (с персонал до 499 души) възможности за финансиране при преференциални условия.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Какво представлява?

InnovFin е специално разработен инструмент за кредитиране на иновативни и ориентирани към изследователска и развойна дейност компании, които инвестират в разработването и внедряването на нови продукти, процеси и/или услуги, които са иновативни, имат значителен потенциал за иновации, регистрирали са патент, присъдена им е награда за иновации или др. В обхватът на схемата са бързо развиващите се предприятия, със значителен потенциал за иновации и бизнес план за навлизане на нови географски пазари и реализиране на нови продукти.

 

InnovFin_logo.png

Характеристики

Как действа гаранционния инструмент InnovFin?

Когато компанията ви вземе финансиране от УниКредит Булбанк чрез включване в InnovFin, вие получавате по-ниска лихва от стандартната по инвестиционни и оборотни кредити, и облекчени изисквания за обезпечение, тъй като Европейския Инвестиционен Фонд гарантира 50% от кредита. По InnovFin могат да бъдат сключвани и лизингови сделки.

Какви са условията по InnovFin?

Общ портфейл на УниКредит Булбанк

45 000 000 евро

Гаранционна такса:

0.25% p.a. за МСП (с персонал до 249 души); 0.40% p.a. за междинни предприятия (с персонал до 499 души) от размера на кредита

50% гаранция

допълваща обезпечението по инвестиционни и оборотни кредити с размер мин. 25 000 евро до 7 500 000 евро

Минимален срок на кредита

12 месеца

Максимален срок на кредита

36 месеца за револвиращите кредити и 120 месеца за кредити с погасителен план

Рефинансиране и/или реструктуриране

не се допуска на съществуващи кредити и/или лизинги.

Гаранцията по кредитите

не представлява държавна помощ в режим „минимална помощ“ (de minimis)

Видове кредити

инвестиционни и оборотни кредити (вкл. овърдрафт и револвиращ) както и лизинг

За кого е подходяща?

Допустими кредитополучатели по InnovFin са микро, малки, средни и междинните предприятия (с персонал до 499 души) - компании, които инвестират в разработването и внедряването на нови продукти, процеси и/или услуги, които са иновативни, имат значителен потенциал за иновации, регистрирали са патент, присъдена им е награда за иновации или др.

За да отговаря на условията на InnovFin е необходимо компанията-кандидат да отговаря на най-малко един от критериите за иновативност на гаранционната схема, като проверката се извършва от вашия личен банкер.

Допустим ли е вашия бизнес?

Прилагането на гаранционния инструмент InnovFin предоставя възможности, за повишаване на конкурентоспособността на иновативните предприятия от различни сектори на българската икономика, чрез осигуряване на целева подкрепа за реализиране на нови инициативи от компаниите.

Прилагането на гаранционния инструмент InnovFin цели да подкрепи финансирането и предприемачеството на иновативните предприятия от различни сектори на българската икономика.

Как InnovFin ще помогне на вашия иновативен бизнес?

InnovFin създава среда за инвестиции в разработването и внедряването на продуктови и производствени иновации, подпомага реализирането на нови научно-изследователски проекти и развойната дейност на компанията. Чрез прилагането на InnovFin се преодоляват евентуални ограничения за покриването на изискванията за обезпечение, а и ви спестява пари за срока на кредита/ лизинга.

 

Предимства

 

  • Улеснен достъп до финансиране
  • По-ниски лихви
  • Гъвкавост
  • Намалени изисквания за обезпечение
  • Бърза процедура за одобрение

Често задавани въпроси

Инвестиционни, стандартни оборотни кредити с погасителен план, револвиращи, овърдрафти.

При интерес за включване по гаранционна схема InnovFin, за проверка на допустимост и допълнителна информация за индивидуална оферта, моля свържете се с вашия личен банкер.

УниКредит има специализиран отдел, занимаващ се с безплатни консултации на компании във връзка с Европейски Фондове, включително и с въпроси за InnovFIn.

За инвестиционни намерения по InnovFin чрез лизинг, може да се свържете с УниКредит Лизинг.

  • Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти
  • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда
  • Други забранени от закона дейности
  • Свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на Банката

Новоотпуснатият кредит не може да се използва за рефинансиране на стари кредити/ лизинги.

Дисклеймър

Механизмът за гарантиране на МСП InnovFin се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на финансовите инструменти Хоризонт 2020 и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) съгласно Планът за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомага финансирането и реализирането на стратегически инвестиции в Европейския съюз и да гарантира повече достъп до финансиране.