Гаранционна схема InnovFin

Специално разработен инструмент за кредитиране на иновативни компании. В обхвата на схемата влизат бързоразвиващи се предприятия с потенциал за иновации, патенти или бизнес план за навлизане на нови географски пазари.

Програмата има специален фокус през 2021 към кредитиране на компании, разработващи нови услуги, продукти и процеси.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Характеристики

 

Гаранционна такса:

 • За МСП с персонал до 249 души - 0.25% годишно върху размера на кредита;
 • За междинни предприятия с персонал до 499 души - 0.40% годишно върху размера на кредита;
 • За големи предприятия с персонал до 3 000 души - база кредитния рейтинг на компанията и разходите за риск .

Гаранционно покритие

 • 50% за инвестиционни кредити;
 • 80% за оборотни кредити със срок за сключване на договори за кредит до 31.12.2021 г.

Минимален срок на кредита

12 месеца

Размер на кредита

Мин. 25 000 евро до 7 500 000 евро.

Максимален срок на кредита

72 месеца за револвиращите кредити и 120 месеца за кредити с погасителен план.

Рефинансиране и/или реструктуриране

не се допуска на съществуващи кредити и/или лизинги.

Гаранцията по кредитите

не представлява държавна помощ в режим „минимална помощ“ (de minimis).

Видове кредити

инвестиционни и оборотни кредити (вкл. овърдрафт и револвиращ), както и лизинг

За кого е предназначена?

Гаранционна схема InnovFin е предназначена за микро, малки, средни и големи предприятия (с персонал до 3000 души). Прилагането ѝ предоставя възможности за повишаване на конкурентоспособността на иновативните предприятия от различни сектори на българската икономика, чрез осигуряване на целева подкрепа за реализиране на нови инициативи от компаниите. Чрез прилагането на InnovFin се преодоляват евентуални ограничения за покриването на изискванията за обезпечение и спестява средства за срока на самия кредит. През 2021 г. гаранционна схема InnovFin има специален фокус към кредитиране на компании, разработващи нови услуги, продукти и процеси.

Предимства

 

 • Финансиране за компании с иновативен потенциал
 • Гъвкави критерии за иновативност
 • Преференциални изисквания за обезпечение
 • Бърза процедура за одобрение

InnovFin_logo.png

Често задавани въпроси

Инвестиционни, стандартни оборотни кредити с погасителен план, револвиращи, овърдрафти и лизинг.

При интерес за включване по гаранционна схема InnovFin, за проверка на допустимост и допълнителна информация за индивидуална оферта, моля свържете се с вашия личен банкер.

УниКредит има специализиран отдел, занимаващ се с безплатни консултации на компании във връзка с Европейски Фондове, включително и с въпроси за InnovFIn.

За инвестиционни намерения по InnovFin чрез лизинг, може да се свържете с УниКредит Лизинг.

 • Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти
 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда
 • Други забранени от закона дейности
 • Свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на Банката

Новоотпуснатият кредит не може да се използва за рефинансиране на стари кредити/ лизинги.

Дисклеймър

Механизмът за гарантиране на МСП InnovFin се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на финансовите инструменти Хоризонт 2020 и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) съгласно Планът за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомага финансирането и реализирането на стратегически инвестиции в Европейския съюз и да гарантира повече достъп до финансиране.