Юридически лица

Необходими документи в зависимост от правната форма и държавата на регистрация на дружеството.

Необходими документи

Съгласно изискванията на приложимото законодателство, при встъпване в делови взаимоотношения с банката (предоставяне на продукт или услуга, в т.ч. откриване на сметка), клиентите предоставят на банката документи и информация свързани с тяхната идентификация. При промяна на обстоятелствата, е необходимо информацията да бъде актуализирана своевременно.

За да се запознаете с необходимите документи, моля изберете приложимата за вас опция.

Дружества регистрирани в ТР и РЮЛНЦ или Регистър Булстат

 

Видове дружества

Търговци по Търговския закон

 • (Еднолично) Дружество с ограничена отговорност - ООД, ЕООД
 • (Еднолично) Акционерно дружество – АД, ЕАД
 • Командитно дружество (с акции) – КД, КДА
 • Събирателно дружество – СД
 • Едноличен Търговец – ЕТ
 • Еднолично търговско дружество с държавно участие
 • Търговско дружество с общинско участие

ЮЛНЦ (вписано в Агенцията по Вписванията след 01.01.2018 г.)

 • Неправителствена организация
 • Сдружение, Фондация
 • Читалище

Друг вид търговец

 • Държавно/ общинско предприятие
 • Публично предприятие (вкл. по специален закон)
 • Кооперация – Кооперация/ Кооперативна федерация/ предприятие/ съюз

Необходими документи

 • Удостоверение за актуално състояние
 • Устав/ договор/ учредителен акт/ протокол от Общо събрание на акционерите
 • Документи за самоличност на законните представители и действителните собственици
 • Лицензи/ разрешения за изпълняваната дейност
 • Въпросник Познавай своя клиент – формуляр на Банката. Попълва се и се подписва от законния представител.
 • В случай, че дружеството ще бъде представлявано от пълномощник - оригинал или нотариално заверен препис от пълномощното и документ за самоличност на упълномощеното лице. Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
 • В случай, че собственик на дружеството е друго дружество, за него трябва да бъдат предоставени документите според типа дружество.

ЮЛ, ЕТ в процес на регистрация

Лица, които могат да открият сметката за съхранение на капитал

 • (Еднолично) Дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД) – Учредителите или избраният/ите управител/и или негов/ техен пълномощник, aко за това има решение в учредителния протокол.
 • (Еднолично) Акционерно дружество (АД, ЕАД) – Членовете на Управителния Съвет/ Съвета на Директорите (действащи заедно) или техен пълномощник.
 • Командитно дружество (с акции) (КД, КДА) – Неограничено отговорният/ите съдружник/ ци или негов/ техен пълномощник. 
 • Фондация – Членовете на управителния орган или техен пълномощник, като начина на упражняване на представителната власт се определя в учредителния акт.

Необходими документи

 • Устав/ договор/ учредителен акт/ протокол от Общо събрание на акционерите на хартиен носител – оригинал.
 • Документ за самоличност на представляващите лицето, лицата, които ще се разпореждат със средствата по сметката, съгласно депозираните спесимени и за действителен собственик ФЛ.
 • Въпросник Познавай своя клиент – формуляр на банката. Попълва се и се подписва от лицето, което открива сметката за съхранение на капитал.
 • В случай, че дружеството ще бъде представлявано от пълномощник - оригинал или нотариално заверен препис от пълномощното и документ за самоличност на упълномощеното лице. Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
 • В случай, че собственик на дружеството е друго дружество, за него трябва да бъдат предоставени документите според типа дружество.

Самоосигуряващи се лица

Information-for-clients-legal-entities-2000x1330-column.jpg

Необходими документи

 • Удостоверение за актуално състояние.
 • Устав/ договор/ учредителен акт/ протокол от Общо събрание на акционерите.
 • Документи за самоличност на законните представители и действителните собственици.
 • Лицензи/ разрешения за изпълняваната дейност.
 • Въпросник Познавай своя клиент – формуляр на банката. Попълва се и се подписва от законния представител.
 • В случай, че дружеството ще бъде представлявано от пълномощник - оригинал или нотариално заверен препис от пълномощното и документ за самоличност на упълномощеното лице. Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Допълнителни документи, според типа на лицето

Адвокат

 • Копие от извлечение от Регистъра на Адвокатската колегия.
 • Копие от адвокатска карта.
 • При регистриране на чуждестранно лице, практикуващо на територията на Р. България, се изисква само извлечение от Единния регистър на чуждестранните адвокати и Регистъра на чуждестранните адвокати.

Нотариус

 • Извлечение от Регистъра на Нотариалната камара.
 • Копие от заповед за вписване в регистъра на Нотариалната камара, издадена от Министъра на правосъдието (по чл. 12, ал. 3 от ЗНН).

Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) 

 • Извлечение от Регистъра на частните съдебни изпълнители.
 • Копие от заповед за възлагане на правомощия по изпълнението от Министъра на правосъдието (по чл. 11, ал. 2 или по §1, ал. 2 от ПЗР на Закона за частните съдебни изпълнители).

Застрахователен брокер/ Застрахователен агент 

 • Копие от удостоверение, издадено от Комисията за финансов надзор (КФН) за вписване на застрахователния брокер/ агент във водения от комисията регистър по чл. 30 (1), т. 9 от Закона за КФН.

Юридически лица регистрирани извън България

Необходими документи

 

 • Удостоверение за актуално състояние на хартиен носител – оригинал или нотариално заверено копие на официалния акт за вписване/ извлечение от съответния чуждестранен регистър за актуалното състояние или друг официален документ, който да не е по-стар от 1 година от датата на представянето (6 мес. за препис от акционерна книга). Документът трябва да бъде заверен/ апостилиран/ преведен, съгласно изискванията.
 • Документи за самоличност на законните представители и действителните собственици.
 • Лицензи/ разрешения за изпълняваната дейност.
 • Въпросник Познавай своя клиент – формуляр на банката. Попълва се и се подписва от законния представител.
 • В случай, че дружеството ще бъде представлявано от пълномощник - оригинал или нотариално заверен препис от пълномощното и документ за самоличност на упълномощеното лице. Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
 • В случай, че собственик на дружеството е друго дружество, за него трябва да бъдат предоставени документите според типа дружество.

* Освен изброените документи, банката си запазва правото да изиска и допълнителни такива.

Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече