Физически лица

Необходими документи в зависимост от гражданството и статута на лицето.

 

 

Необходими документи

Съгласно изискванията на приложимото законодателство, при встъпване в делови взаимоотношения с банката (предоставяне на продукт или услуга, в т.ч. откриване на сметка), клиентите предоставят на банката документи и информация свързани с тяхната идентификация. При промяна на обстоятелствата, е необходимо информацията да бъде актуализирана своевременно.

За да се запознаете с необходимите документи, моля изберете приложимата за вас опция.

Граждани на Р. България

Необходими документи:

 • Лична карта или паспорт, издаден преди 29.12.2000 г. (валиден само за български граждани, които към 29.12.2000 г. са били навършили 70 години).
 • Въпросник Познавай своя клиент.

 

 

Become-client-carousel-1920x1080-05-06-2020.jpg

Вижте как можете да станете клиент,

без да се налага да посещавате филиал.

Граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария

Чуждестранните лица пребиващи в страната по силата на Закона за влизането, пребиваването и напускането на България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства

 

В това число влизат:

 • Граждани на Европейския съюз (ЕС) и членове на техните семейства.
 • Граждани на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).
 • Граждани на Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства.

Предоставят едновременно:

 • Национален документ за задгранично пътуване (паспорт или лична карта), издаден от съответната държава
 • Удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС.
 • Въпросник Познавай своя клиент.

Задължително се посочва и адрес на лицето в чужбина.

Граждани на държави извън ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария

Пребиваващи в България граждани на трети държави, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване по Закона за чужденците в България

 

Предоставят едновременно следните документи:

 • Национален документ за задгранично пътуване (паспорт), издаден от съответната държава.
 • Разрешение за пребиваване на граждани на трети страни във формата на карта, на стикер или включващо биометрични данни.
 • Въпросник Познавай своя клиент.

В случай, че националният документ за задгранично пътуване на лицето:

 • Не съдържа адрес на постоянно пребиваване в чужбина, следва бъдат предоставени допълнителни документи, издадени от държавата издател на националния паспорт, удостоверяващи адреса (напр. данъчна декларация, договор за собственост/ наем, платени комунални услуги /ток, вода, телефон, телевизия/, данъчна декларация и други).
 • Е издаден на език, който използва символи различни от кирилица и латиница, и е без превод на английски език, се предоставя и официален превод на български език.

Дипломати и военнослужещи

Служители в дипломатически или консулски представителства или в международни организации, получили акредитация в България и членовете на техните семейства.

Следва да предоставят едновременно:

 • Национален документ за задгранично пътуване (паспорт), издаден от съответната държава.
 • Карта на акредитиран служител.
 • Въпросник Познавай своя клиент.

 

В случай, че националният документ за задгранично пътуване на лицето:

 • Не съдържа адрес на постоянно пребиваване в чужбина, следва да бъдат предоставени допълнителни документи, издадени от държавата издател на националния паспорт, удостоверяващи адреса (напр. данъчна декларация, договор за собственост/ наем, платени комунални услуги /ток, вода, телефон, телевизия/, данъчна декларация и други).
 • Е издаден на език, който използва символи различни от кирилица и латиница, и е без превод на английски език, се предоставя и официален превод на български език.

 

Военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в България и членовете на техните семейства.

Следва да предоставят едновременно:

 • Национален документ за задгранично пътуване (паспорт или лична карта), издаден от съответната държава.
 • Карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице.
 • Въпросник Познавай своя клиент.

 

 

В случай, че националният документ за задгранично пътуване на лицето:

 • Не съдържа адрес на постоянно пребиваване в чужбина, следва да бъдат предоставени допълнителни документи, издадени от държавата издател на националния паспорт, удостоверяващи адреса (напр. данъчна декларация, договор за собственост/ наем, платени комунални услуги /ток, вода, телефон, телевизия/, данъчна декларация и други).
 • Е издаден на език, който използва символи различни от кирилица и латиница, и е без превод на английски език, се предоставя и официален превод на български език.

* Освен изброените документи, банката си запазва правото да изиска и допълнителни такива.

Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече