Съвместна спестовна сметка

Увеличете доходността от спестяванията си, като откриете безсрочна спестовна сметка заедно с още едно или повече физически лица.
 

  • Титулярите по сметката разполагат съвместно със средствата по всяко време, без ограничение и без наказателна лихва.
  • Титулярите разполагат със средствата си от всеки клон на УниКредит Булбанк в страната.

Характеристики

Операции със сметката

Внасянето на средства по сметката е неограничено.

Лихва

Лихвата може да се превежда по посочена от титулярите друга спестовна или разплащателна сметка в банката, която може да е с титуляр трето лице.

Такси и комисиони

Няма комисиона за внасяне на средства по спестовна сметка от титуляр.

Тарифа

Лихвен бюлетин

Откриване на сметката

Необходими документи

  • Искане за откриване на съвместна сметка
  • Сключване на договор за спестовна сметка по образец 

Допълнителна информация

Лично в клон на банката

Във всеки клон на банката срещу представяне на документ за самоличност.


От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти